ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 44 , ΑΘΗΝΑ, 11745

ΠΟΛΑΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 44 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 997882168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8966401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-09-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-09-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

POLARIS ENVIRONMENT L.T.D

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 44
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.- H εμπορική αντιπροσώπευση αλλοδαπών εταιρειών ή εταιρειών του εσωτερικού που κατασκευάζουν ή διανέμουν συσκευές, όργανα, συστήματα και εγκαταστάσεις περιβαλλοντικών, μετεωρολογικών, υδρολογικών, ωκεανογραφικών και ενεργειακών μετρήσεων, εργαστηριακού εξοπλισμού και ποιοτικού ελέγχου με εφαρμογές σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στη βιομηχανία, τις κατασκευές, τις υπηρεσίες υγείας, κλπ), στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά στην παρακολούθηση της ποιότητας ατμόσφαιρας, στον έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος, στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, κλπ), στον τομέα της έρευνας, της ασφάλειας στην εργασία, της διαχείρισης και προστασίας ενεργειακών και φυσικών πόρων, κλπ. 2.- Ο σχεδιασμός, κατασκευή, εμπορία, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, και υλικοτεχνική υποστήριξη, συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού οργάνων και συστημάτων σχετικών με τις παραπάνω εφαρμογές (του α/α 1). 3.- Η συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμό (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) με αντικείμενο την προμήθεια του εξοπλισμού οργάνων και συστημάτων σχετικών με τις εφαρμογές του α/α 1, ή την ανάθεση εργολαβιών για επισκευή, συντήρηση, συναρμολόγηση, κατασκευή, εγκατάσταση των παραπάνω συστημάτων και κάθε άλλη συναφής εργασία. 4.- Η εκπόνηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείρισης περιβάλλοντος, ποιότητας και ενέργειας και χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε βιομηχανικά, κατασκευαστικά, ενεργειακά, οικιστικά υδραυλικά ή άλλα τεχνικά έργα. 5.-Η διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων και ελέγχων στερεών, υγρών και αερίων δειγμάτων από δειγματοληψίες και μετρήσεις σε βιομηχανικές Μονάδες, στην ατμόσφαιρα, σε υπό κατασκευή τεχνικά έργα, στο περιβάλλον και όπου αλλού εφαρμόζονται μεθοδολογίες περιβαλλοντικών και ενεργειακών μετρήσεων. 6.- Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, . Οι υπηρεσίες παρέχονται προς κάθε είδους πελάτες όπως ιδιώτες, επιχειρήσεις φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). 7.- Η εξαγωγή οργάνων, εξοπλισμού, συστημάτων και τεχνογνωσίας σε χώρες της ΕΕ ή σε Τρίτες χώρες. 8.- Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών συσκευών, οργάνων και εξαρτημάτων παντός τύπου και κατηγορίας οιωνδήποτε μέσων, καθώς και συστημάτων ως και αυτοματισμών πλοίων, πλωτών μέσων ή ναυπηγημάτων παντός τύπου ή κατηγορίας. 9.- Η εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, συναρμολόγηση και κατασκευή των παραπάνω μηχανημάτων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 10.- Η τεχνική παρακολούθηση-επίβλεψη στη διενέργεια κάθε γενικά ηλεκτρονικής, ηλεκτρικής εργασίας επί πλοίων, πλωτών μέσων ή ναυπηγημάτων, καθώς και επί οιωνδήποτε άλλων μέσων και ο εφοδιασμός αυτών με ηλεκτρολογικές, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, συστήματα και ανταλλακτικά ως και αυτοματισμών επί πλοίων ή άλλων μέσων. Συναρμολόγηση και έλεγχος καλωδιώσεων. 11.- Η μεσιτεία για την αγορά ή την πώληση ηλεκτρικών, ηλεκτρολογικών συσκευών, συστημάτων και ανταλλακτικών, παντός τύπου και κατηγορίας, ως και αυτοματισμών πλοίων, πλωτών μέσων ή ναυπηγημάτων ή οιωνδήποτε άλλων μέσων, καθώς και η εμπορία εισαγωγή ή εξαγωγή, κάθε αντικειμένου που διατίθεται από την εταιρεία για την επιδίωξη των σκοπών της. 12.- Η εμπορία, συναρμολόγηση, εγκατάσταση, τεχνική επίβλεψη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί συστημάτων που έχουν σχέση με: ασύρματη - ενσύρματη επικοινωνία, έλεγχο, ρύθμιση κίνησης ή στάθμευσης οχημάτων καθώς και επικοινωνίας και ενημέρωσης κοινού, στον βιομηχανικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την προώθηση του σκοπού, η εταιρεία μπορεί να συνάπτει κοινοπραξία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46191006 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
26511000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δευτερεύουσα
26515000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
26516000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
26516600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
28298000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
33131100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46181900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691556 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46692006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Δευτερεύουσα
46692008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71123200 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
71201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
72111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
72191500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
74901900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση