ΙΝΤΕGRATED POWER PLANT SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΑΣ 60 , ΑΘΗΝΑ, 17673

ΙΝΤΕGRATED POWER PLANT SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΗΛΕΚΤΡΑΣ 60 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800468711
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124148001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-02-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-02-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ι.P.P.S. M.E.Π.Ε.
Ι.P.P.S. M.E.P.E.
I.P.P.S. M.E.P.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΛΕΚΤΡΑΣ 60
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας και αντικείμενο των εργασιών της θα είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και κατασκευής εξοπλισμού εργοστασίων και πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών έργων, η εμπορία βιομηχανικού ηλεκτρομονωτικού και κύριου εξοπλισμού εργοστασίων και Ναυτιλίας, καθώς και η παραγωγή: α) βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων), β) βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες, γ) ηλεκτρικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου, δ) ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας, ε) ηλεκτρικής 7 ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου, στ) ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, ζ) ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης, η) ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και ανάκτηση υλικών. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: 1. Να ιδρύει καταστήματα ή υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή και του εξωτερικού, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το δίκαιο της αλλοδαπής Πολιτείας . 2. Να συμμετέχει σε ομοειδείς ή συναφούς αντικειμένου και σκοπού επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες κάθε τύπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 4. Να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από το ελληνικό ή το αλλοδαπό δημόσιο ή από κάθε άλλο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 5. Να αγοράζει και μισθώνει στο όνομά της επιβατηγά αυτοκίνητα ή ιδιωτικής χρήσεως φορτηγά για τις ανάγκες της εταιρείας και του προσωπικού της 6. Να τηρεί λογαριασμούς σε συνάλλαγμα σε Ελληνικές Τράπεζες ή σε καταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών νομίμως εγκατεστημένων στην Ελλάδα καθώς επίσης και σε Τράπεζες του εξωτερικού 7. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό 8. Να αγοράζει και πωλεί μετοχές ή ομολογίες ομοειδών ή μη εταιρειών


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) Κύρια
33141101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΛΠ) Κύρια
20595901 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
33111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
33111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
33121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
33121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
33121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
33122400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
33141101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΕΡ (ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33151001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Δευτερεύουσα
33151003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
33171100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35111001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
36001000 ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
36002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36003000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38213000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38214000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38322000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
39002000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46131222 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46141105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141202 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46141305 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141306 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46141316 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46141322 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Δευτερεύουσα
35131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Λοιπή

Σύνδεση