ΣΤΙΛΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18 , 17561

ΣΤΙΛΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800480620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124750801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-04-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-04-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

STILVI PHARMACEUTICALS SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 18
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

«Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, εμπορία χονδρική και λιανική φαρμακευτικών παραφαρμακευτικών, καλλυντικών ειδών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, την άσκηση εμπορίας και εισαγωγής, είτε για δικό της λογαριασμό είτε ως αντιπροσώπου, ειδών εργαστηριακού, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, υγειονομικού υλικού, σχετικών υλικών και εργαλείων, διαγνωστικών και βιοχημικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων εργαστηρίων, ορθοπεδικών οργάνων, τεχνητών μελών, αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλικών που αφορούν και αναφέρονται στη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού. 2) Η εμπορία φαρμακευτικών (ανθρώπινων και κτηνιατρικών) προϊόντων σε οποιαδήποτε μορφή, παραφαρμακευτκών (OTC) και τροφών διαίτης, υγιεινών φυτικών και χημικών προϊόντων, καλλυντικών προϊόντων καθώς και οποιουδήποτε άλλου παρεμφερούς είδους, που αφορά την υγεία και ομορφιά, είτε σε εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευή; τα οποία θα λειτουργούν στο όνομα της εταιρείας είτε σε εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευής τρίτων για λογαριασμό της εταιρείας. 3) Η εισαγωγή και εξαγωγή και ευρύτερη κυκλοφορία, διακίνηση, διανομή, διάθεση και εν γένει εμπορία φαρμακευτικών (ανθρώπινων και κτηνιατρικών), παραφαρμακευτικών (OTC) και τροφών διαίτης, υγιεινών φυτικών και χημικών προϊόντων και καλλυντικών προϊόντων καθώς και οποιουδήποτε άλλου παρεμφερούς είδους, που αφορά την υγεία και ομορφιά, ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης. 4) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ειδών, υλικών, μηχανημάτων και κάθε φύσης εμπορευμάτων και υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ανωτέρω σκοπό, στον οποίο αναφέρονται οι προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος άρθρου. 5) Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή οίκων ή επιχειρήσεων, ατομικών ή οποιασδήποτε νομικής μορφής του εξωτερικού αναφορικά με τα ανωτέρω, παραγωγής τυποποιημένων φαρμακευτικών ειδών, προϊόντων βιοτεχνολογίας και σκευασμάτων για ιαματική, προφυλακτική, διαγνωστική και γενικά ιατρική χρήση καθώς και την εισαγωγή στην Ελλάδα, κατοχή, διανομή, εξαγωγή και γενικά κάθε άλλη δραστηριότητα που συνδέεται αποκλειστικά και μόνο ή έχει ως αντικείμενο την από αντιπρόσωπο χονδρική και λιανική πώληση των ειδών αυτών και προϊόντων στην Ελλάδα. 6) Η αντιπροσώπευση άλλων εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και οίκων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, του εξωτερικού ή του εσωτερικού, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό που έχουν σχέση με τα παραπάνω είδη, προϊόντα και υπηρεσίες. 7) Η πώληση φαρμακευτικών, βιομηχανικών και εν γένει τεχνολογικών μεθόδων αναφορικά με τα ανωτέρω, ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών. 8) Η εμπορία, αντιπροσώπευση ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων. 9) Η παροχή υπηρεσιών ιατρικής ενημέρωσης, marketing, regulatory, medical, market access, pricing σε ό,τι αφορά στον τομέα παραγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, προϊόντων βιολογική; διαγνωστικής, κτηνιατρικών φαρμάκων καθώς και λοιπών προϊόντων που έχουν σχέση με την υγιεινή ως και καλλυντικών. Ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται επίσης στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εν γένει προώθηση των ανωτέρω αναφερόμενων προϊόντων και την διεξαγωγή και υποστήριξη ιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων- μελετών όσον αφορά τα προϊόντα αυτά καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και συστηματική παρουσίαση πληροφοριών για τα ως άνω προϊόντα και τη φαρμακευτική αγορά καθώς και των άλλων συναφών υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον παραπάνω σκοπό και στοχεύουν στην επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. 10) Η παροχή συμβουλών παντός είδους σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες, 11) Η συμμετοχή σε εταιρείες και η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που υφίστανται επί του παρόντος ή πρόκειται να ιδρυθούν μελλοντικά, και έχουν το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αυτό της Εταιρείας, και να συνεργάζεται με αυτές. 12) Κάθε παρεμφερής εργασία. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε φύσεως εργασιών, έργων και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες ακόμη και για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 13) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, την οποία η εταιρεία ήθελε θεωρήσει πρόσφορη ή συμπληρωματική των προαναφερθέντων σκοπών και γενικά η επιχείρηση κάθε πράξης που συντελεί παρεμπιπτόντως ή άμεσα στην πραγμάτωση των σκοπών της. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό, να αποκτά μετοχές ή εταιρικά μερίδια εταιρειών οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εισηγμένων ή όχι, σε οργανωμένη Χρηματιστηριακή αγορά, να συμπράττει με νομικά πρόσωπα αλλοδαπά ή ημεδαπά σε σύσταση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών άλλη μορφής ή επιχείρησης. Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή οποιαδήποτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ή ένωση εταιρειών, ή ένωση προμηθευτών, ή σε εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε εταιρικής μορφής, υπό σύσταση ή υφισταμένη, ημεδαπή ή αλλοδαπή που επιδιώκει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθοιονδήποτε τρόπο καθώς και να προβαίνει στην χρηματοδότηση και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων υπέρ συνδεδεμένων εταιρειών. β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα ή εργοστάσια ή εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία να διορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, των οποίων η φύση, η έκταση των εργασιών και οι όροι λειτουργίας θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναπτύσσει ή εφαρμόζει ένα καθεστώς δικαιόχρησης (franchise) είτε ως κύριος είτε ως εκδοχέας. γ) Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάσης φύσεως επί ακινήτων ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα. δ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες. Να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που αμέσως ή εμμέσως είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των ανωτέρω σκοπών. Να εκπονεί μελέτες, να παρέχει κάθε φύσεως συμβουλές προς οποιονδήποτε τρίτο, σχετικά με τις ανωτέρω σχετικά με τις ανωτέρω δραστηριότητες. ε) Να διενεργεί πράξεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας. στ) Να εκπροσωπεί ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερές με την εταιρεία αντικείμενο ζ) Να ασκεί κάθε σχετική δραστηριότητα, να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία συνεργασίας με ένα εγχώριο ή ξένο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς ή να αναλαμβάνει μέσω υπεργολαβίας έργα και δημοπρατήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της Εταιρείας και θα ανατεθούν στην Εταιρεία από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Κράτους, των νομικών οντοτήτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού γενικότερα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, εγχώριες ή του εξωτερικού, με το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, του είδους, της μορφής και του βαθμού της συμμετοχής ή της συνεργασίας, να παρέχει εταιρικές εγγυήσεις ή άλλων μορφών ασφάλειες επί των περιουσιακών της στοιχείων για χρέη της Εταιρείας, να επιμελείται της έκδοσης οποιασδήποτε εγγύησης ή εγγυητικής επιστολής ή της παροχής οποιασδήποτε άλλης μορφής ασφάλειας από και προς τρίτα μέρη προς όφελος της Εταιρείας, καθώς επίσης και των προσώπων που καθορίζονται από την Εταιρεία, συμφώνως προς το Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να παρέχει ασφάλεια ή εγγυήσεις για χρέη τρίτων μερών, σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετική με το αντικείμενό της, συμφώνως προς το Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, να λαμβάνει ή να χορηγεί δάνεια ή άλλες μορφές πιστώσεων από ή προς τα μέλη του ίδιου οργανισμού ή τρίτων μερών, συμφώνως προς το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η) Να αναλαμβάνει παροχή υπηρεσιών, προμηθειών, χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να αναλαμβάνει εργολαβίες ή προμήθειες ή να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα παραπάνω αναφερόμενα αντικείμενά της και γενικά να εκτελεί κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που σχετίζεται με το αντικείμενο της Εταιρείας. θ) Να προβαίνει στην επιδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών κλπ, από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε στελέχη της εταιρείας και μέλη του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, που κρίνονται απαραίτητα για την βελτίωση του επιστημονικού επιπέδου των και κατά συνέπεια της λειτουργίας της εταιρίας, κατά την απόλυτη κρίση του Δ.Σ.. ι) Να προβαίνει σε χορηγίες προς αθλητικά σωματεία ή ομίλους, με ανταποδοτική ωφέλεια, αναφορικά με την προβολή της εταιρείας ή των προϊόντων της.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46460000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κύρια
32500000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46171125 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46181101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46181102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46181103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46181104 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46382101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46461210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47737405 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47757600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
69101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221509 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
72191402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
72191403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72194001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση