WHATEVEREST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 28 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671

WHATEVEREST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 28 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800658438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134518601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

WHATEVEREST I.K.E. - ICARIA PURE
WHATEVEREST M.I.K.E. - ICARIA PURE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 28
  Πόλη:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι : Ι) α) Η παραγωγή κάθε είδους και μορφής οπτικοακουστικών έργων, τηλεοπτικών, Διαδικτυακών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μουσικών, θεατρικών και λογοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς προϊόντος. β) Η εκμετάλλευση και εμπορία των ειδών αυτών. γ) Η παραγωγή , διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής προϊόντων αποτυπώσεως ήχου (δίσκων, κασετών, cd) και εικόνας. δ) Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σχετικών εργαστηρίων (studio) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά κάθε ενέργεια που αφορά το τηλεθέαμα, την ψηφιακή αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του, καθώς και την διάδοση και μετάδοση του. ε) Η εισαγωγή, αγορά, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση με κάθε μέσο και τρόπο συστημάτων επεξεργασίας ήχου και εικόνας, μηχανημάτων λήψης, προβολής, ηχογράφησης, επεξεργασίας ήχου ή/ και εικόνας, μηχανημάτων πληροφορικής, καθώς και όλων των σχετικών εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών τους και η αντιπροσώπευση κατασκευαστών των ως άνω προϊόντων. στ) Η διοργάνωση συναυλιών, φεστιβάλ και κάθε είδους καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών και λοιπών συναφών προϊόντων. ζ) Η αγορά, εκχώρηση, εμπορία και εν γένει εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή/και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανόμενης της σύναψης συμβάσεων δικαιόχρησης τέτοιου είδους δικαιωμάτων ( franchising, merchandising κλπ ). η) Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνογνωσίας ( know-how ) που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, παροχές ενημέρωσης ή/και οπτικοακουστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και εν γένει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. θ) Η παροχή υπηρεσιών εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και γενικά η παροχή οργανωτικών ή δημιουργικών υπηρεσιών σε παραγωγές οπτικοακουστικών υπηρεσιών. ι) Η διαχείριση και αντιπροσώπευση καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών ομάδων για την συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες κάθε είδους, όπως οπτικοακουστικές παραγωγές, θεατρικές παραγωγές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. ια) Η εξεύρεση και διαχείριση χορηγών για την υλοποίηση κάθε είδους οπτικοακουστικών παραγωγών και εκδηλώσεων. ιβ) Η αγορά ή/και η μίσθωση ακινήτων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. ιγ) To χονδρικό εμπόριο εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού καθώς επίσης και αφεψημάτων βοτάνων, πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου), μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) καθώς και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού. ιδ) Το χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική υλη καθώς επίσης και κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική υλη. ιε) Το χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων μπαχαρικών, καθώς και καρυκευμάτων - μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών, αλεσμένων και συσκευασμένων. ιστ) Το χονδρικό εμπόριο αποκαφεϊνωμένου και μη αποκαφεϊνωμένου καφέ, καθώς και το εμπόριο προϊόντων καφέ ή υποκαταστάτων του, εκχυλισμάτων, ουσιών και συμπυκνωμάτων του καφέ η των υποκαταστάτων του. Το Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών. ιζ) Το χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού και αρωματικών φυτών καθώς και το χονδρικό εμπόριο βουτύρου, λίπους και ελαίου κακάου. ΙΙ) Επίσης σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο ( ‘Internet’ ), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον, περιλαμβανόμενων ιδίως : α) παροχής πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου ανταλλάγματος, β) δημιουργίας και συντήρησης διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών e-commerce και μηχανών αναζήτησης, γ) η δημιουργία, τοποθέτηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής διαφήμισης και εμπορικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, δ) η διανομή μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, ε) η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών (“software’’), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραιτήτων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρεία. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. ΙΙΙ) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιουδήποτε εταιρικού τύπου επιχειρήσεων, που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό με αυτήν. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. γ) Η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλα τα προαναφερόμενα είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ’ ονόματος και για λογαριασμό τρίτων και να αντιπροσωπεύει κάθε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία διαχείρισης με τη συνεργασία Ελληνικών ή αλλοδαπών νομικών ή φυσικών προσώπων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κύρια
60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κύρια
46371001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46371003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ Δευτερεύουσα
46371004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η ΜΑΤΕ Δευτερεύουσα
46371005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46371006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46371007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46371008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΛΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46371009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
46371010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΜΗ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
46371011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46371013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΜΗ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ), ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ) ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΖΥΜΩΜΕΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ Δευτερεύουσα
46371015 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ, ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ, ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Δευτερεύουσα
46382924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
59111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
59111300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59111300 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δευτερεύουσα
59121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59203300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
59204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
60101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
60201200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60201400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62092001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ (CD, ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
90011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
90041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση