ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΠΙΔΟΣ 2Α , ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341

ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ ΙΝΒΕΣΤΜΕΝΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΛΠΙΔΟΣ 2Α , ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800947666
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145530401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ENERCOPLAN INVESTMENTS Α.Ε.
ENERCOPLAN INVESTMENTS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΠΙΔΟΣ 2Α
  Πόλη:
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 2. Το χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης.- 3. Η παροχή υπηρεσιών μηχανικών για ενεργειακά έργα. 4. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων. 5. Η παροχή υπηρεσιών δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης).- 6. Το χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού. 7. Η κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και οδοφωτισμού.- 8. Οι κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 9. Η κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του.- 10. Η κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός, ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης.- 11. Η κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητών, ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων, ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών, ηλεκτρικών επιταχυντών σωματιδίων, ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων). 12. Οι εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού. 13. Το λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών.- 14. Το λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων.- 15. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης.- 16. Το χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης.- 17. Η παροχή υπηρεσιών παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.- 18. Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και καθαρισμού. 19. Η παροχή υπηρεσιών συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμάτων, δημοτικών. 20. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμάτων.- 21. Το χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμάτων.- 22. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμάτων.- 23. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμάτων.- 24. Το χονδρικό εμπόριο απορριμάτων και υπολειμμάτων. 25. Οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη.- 26. Πάσης φύσεως κατασκευές πολιτικού μηχανικού. 27. Οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ιδίων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94). 28. Οι δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. 29. Οι εργασίες μόνωσης.- 30. Οι εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών.- 31. Οι κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). 32. Οι κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.- 33. Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). 34. Οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές. 35. Οι κατασκευαστικές εργασίες για πάσης φύσεως κατασκευές πολιτικού μηχανικού. 36. Η κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.- 37. Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων. 38. Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων.- 39. Η παροχή υπηρεσιών επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά.- 40. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλών μηχανικού. 41. Η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: Α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, θυγατρικές ή μη, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ατομική ή εταιρική επιχείρηση ή κοινοπραξία που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Β) Να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο και να συνεργάζεται με παρεμφερείς εταιρείες και επιχειρήσεις με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εντός και εκτός Ελλάδας για την προώθηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων της. Δ) Να συνεργάζεται ή και να αναθέτει μέρος ή σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ελλάδας.- Ε) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων και ομολογιακών δανείων με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδιώτες. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing). ΣΤ) Να κατασκευάζει, αγοράζει, πωλεί ή να εκμεταλλεύεται ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, οχήματα και λοιπά στοιχεία προς όφελος των σκοπών της Εταιρείας. Να μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, μηχανήματα και πάσης φύσεως εξοπλισμό. Ζ) Να υλοποιεί πάσης φύσεως επενδύσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό προς επίτευξη των σκοπών και των συναφών προς αυτούς δραστηριοτήτων της Εταιρείας και εν γένει προς εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων της Εταιρείας. Η) Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.- Θ) Να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις προς και μετά οποιουδήποτε νομικού (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή φυσικού προσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, ασφαλιστικών και τραπεζικών οργανισμών, εφόσον η σύμβαση συνέχεται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρείται αναγκαία για την εκπλήρωσή τους. Ι) Να ασκεί τις δραστηριότητές της είτε σε δικές της εγκαταστάσεις (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) είτε σε εγκαταστάσεις τρίτων. ΙΑ) Να συνεργάζεται γενικά με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών της. ΙΒ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ΙΓ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού συμφέροντος.- ΙΔ) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών. ΙΕ) Να αντιπροσωπεύει μηχανήματα και εξοπλισμό οίκων του εξωτερικού πάσης φύσεως συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κύρια
27901000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Δευτερεύουσα
27902000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ Η ΔΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
27904000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΝΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ· ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
27909000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42221000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42991000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
46431104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46770000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47595815 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Δευτερεύουσα
55101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Η ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ) Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση