Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233

Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094150223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 300701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-01-1977
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-03-1977
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 3
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

α) Η μελέτη και κατασκευή εργοστασίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για ίδιον ή για λογαριασμό τρίτων. β) Οι μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές παντός είδους, ιδίως δε η κατασκευή και εγκατάσταση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανογεφυρών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. γ) Η αντιπροσώπευση ξένων και ημεδαπών εμπορικών και βιομηχανικών οίκων, με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. δ) Η εμπορία επί των ανωτέρω αντικειμένων και κάθε εν γένει συναφής εμπορική ή βιομηχανική εργασία. ε) Η ανάληψη και εκτέλεση παντός έργου Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παντός εν γένει ιδιωτικού ή δημοσίου οργανισμού. στ) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμούς, της παραγωγής που βασίζεται σε πηγές ενέργειας όπως την υδραυλική, αιολική, ηλιακή, φωτοβολταϊκή, βιομάζα καθώς και από υβριδικούς σταθμούς). ζ) Η παραγωγή, επεξεργασία, και εμπορία βιοκαυσίμων κα παραγωγών προιόντων. η) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στις παραγράφους (στ) και (ζ), είτε ανήκουν κατά κυριότητα στην Εταιρεία είτε άλλως, καθώς και η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών, τεχνοοικονομικών, περιβαλλοντικών και συναφών μελετών που σχετίζονται με ή αφορούν στις ως άνω εγκαταστάσεις. θ) Η απόκτηση, ίδρυση, διαχείριση, έλεγχος και συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε εταιρεία, επιχείρηση και νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο σκοπός ή το αντικείμενο του οποίου συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε δραστηριότητες αφορούν ή σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσής του) και των παραγωγών του, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών παραγωγών. ι) Η παροχή διοικητικών, λογιστικών, οικονομικών και άλλων συναφών εν γένει υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε κάθε μορφής εταιρείες, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και δεσμό, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
28221400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΤΗΡΩΝ· ΓΕΡΑΝΩΝ· ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ, ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κύρια
20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
28220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
28221000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Δευτερεύουσα
28221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΥΛΩΝ· ΒΑΡΟΥΛΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
28221800 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
28221900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46141314 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46711307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
69202300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
69202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
84131800 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση