ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77 , ΑΘΗΝΑ, 10447

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800980294
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146220601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-05-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-05-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μ.Α.Ε.
ΑEP IRAKLEIOU S.M.S.A.
AEP IRAKLEIOU M.A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 77
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η αγορά, πώληση, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων.- 2. Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων.- 3. Η παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείων ύπνου, πολυτελείας και πρώτης (Α') κατηγορίας με εστιατόριο.- 4. Η παροχή υπηρεσιών χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων, μοτοσικλετών κλπ.- 5. Η αγορά ακινήτων προς ίδια εκμετάλλευση, εκμίσθωση, υπομίσθωση ή υπεκμίσθωση ή προς μεταπώληση επί κέρδει.- 6. Οι παντός είδους κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη, καθώς και η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων.- 7. Η κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων, καθώς και οι παντός είδους κατεδαφίσεις.- 8. Οι παντός είδους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, επιχρίσεις κονιαμάτων, ξυλουργικές εργασίες, επενδύσεις δαπέδων και τοίχων, χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων, κατασκευής στεγών, και άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες και εν γένει όλες οι κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος.- 9. Η παροχή υπηρεσιών μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών.- 10. Η παροχή υπηρεσιών εταιρειών χαρτοφυλακίου (HOLDING) καθώς και χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing).- 11. Οι παντός είδους άλλες πιστωτικές δραστηριότητες και κάθε είδους δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία Π.Δ.Κ.Α..- 12. Η παροχή υπηρεσιών εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων.- 13. Η παροχή νομικών υπηρεσίων προκειμένου για την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας.- 14. Η παροχή υπηρεσιών παροχής επιχειρηματικών συμβούλων διαχείρισης.- 15. Οι παντός είδους δραστηριότητες αρχιτεκτόνων.- 16. Οι παντός είδους δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβούλων.- 17. Η παροχή υπηρεσιών χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας και παρομοίων προϊόντων, εκτός έργων με δικαιώματα δημιουργού (βιβλία, λογισμικό, ταινίες, κ.λ.π.).- 18. Προς εξυπηρέτηση των αναγκών των ξενοδοχειακών μονάδων της Εταιρίας: α. Η ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων προς διενέργεια όλων των εργασιών πρακτορεύσεως σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. β. Η κυκλοφορία και εκμετάλλευση τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων αναψυχής. 19. Η διενέργεια οποιασδήποτε συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας πράξεως, ως και κάθε πράξεως που εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο την προαγωγή του εταιρικού σκοπού. 20. Η κατασκευή και λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως τους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο σκοπούς της Εταιρίας ή επιχειρήσεων συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρία. 21. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, νομικών και οικονομικών συμβουλών που αποσκοπούν στην εκπόνηση μελετών σχετικών με τους σκοπούς της Εταιρίας. 22. Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εταιριών κι επιχειρήσεων ελληνικών ή αλλοδαπών, που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς, αμέσως ή εμμέσως, με τους σκοπούς της Εταιρίας. 23. Η ίδρυση άλλων εταιριών οποιουδήποτε τύπου που θα έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας. 24. Η απόκτηση, συμμετοχή και μεταβίβαση κάθε είδους συμμετοχής με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρίες ή οποιεσδήποτε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή μη, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές, η συμμετοχή και ίδρυση εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, που θα έχουν σκοπούς όμοιους, συναφείς ή και άλλους σκοπούς, που θα εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρίας. 25. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρία μπορεί να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων: α. Κατά οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωματών ευρεσιτεχνίας, αδειών (licenses), τεχνογνωσίας (know - how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και άλλων αναλόγων δικαιωμάτων και προϊόντων διανοίας. β. Παροχή και η λήψη δανείων, τριτεγγυήσεων, εγγυήσεων και ασφάλειας οποιασδήποτε μορφής, εμπράγματης ή προσωπικής υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. γ. Εισαγωγή από το εξωτερικό του απαραίτητου μηχανολογικού και τεχνικού εξοπλισμού. δ. Ίδρυση γραφείων, υποκαταστημάτων ή πρακτορείων οπουδήποτε, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε. Συμμετοχή σε κάθε είδους δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς. στ. Σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Κύρια
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
49393000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
64910000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) Δευτερεύουσα
64920000 ΑΛΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
64990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
69101000 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ) Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77401000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ (ΒΙΒΛΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση