ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 11 , ΑΘΗΝΑ, 10671

ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 11 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801285180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153519901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MARINA VERNICOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 11
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων. 2. Η παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων. 3. Η παροχή υπηρεσιών φωτογράφησης πορτραίτων και παρόμοιες υπηρεσίες. 4. Η έκδοση έντυπων βιβλίων. 5. Το λιανικό και χονδρικό Εμπόριο βιβλίων. 6. Το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων). 7. Το λιανικό εμπόριο ρολογιών, ενδυμάτων, κοσμημάτων, ειδών διακόσμησης, υποδημάτων, τσαντών, έργων τέχνης και βιβλίων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 8. Το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και λιανικό εμπόριο τεχνητών και φυσικών γουνών και ειδών από τεχνητή ή φυσική γούνα με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. 9. Το χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων. 10. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τεχνητών γουνών και ειδών από τεχνητή γούνα. 11. Το λιανικό εμπόριο υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού. 12. Το λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρομοίων ειδών, από κάθε υλικό. 13. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ Π.Δ.Κ.Α 14. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από δέρμα ή σύνθεση δέρματος 15. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 16. Η παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων 17. Παροχή προωθητικών υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Η ως άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρίας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή / και δραστηριότητες. γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. Γ. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη νομοθεσία, η Εταιρία επίσης μπορεί: α) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα) καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. β) Να παρέχει εγγυήσεις, να δεσμεύει την Εταιρία και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. γ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρίας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
74202102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Κύρια
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421129 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ) Δευτερεύουσα
46421137 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46421147 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46421155 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΥΝΑ Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
46493402 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47717113 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47717127 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΟΥ) Δευτερεύουσα
47717135 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
47717145 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47717155 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΓΟΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΥΝΑ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47788615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47788906 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Δευτερεύουσα
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
74202100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση