ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6-8 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 17564

ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.


ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6-8 , ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801563306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159199401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-04-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-04-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ Α.Ε.
CARNAGIO SERIFOS SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6-8
  Πόλη:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α/ Η επένδυση στον τομέα των τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ξενοδοχεία, μπανγκαλόους, τουριστικά διαμερίσματα, τουριστικά χωριά, πάσης φύσεως καταλύματα και κάμπινγκ, διά της συμμετοχής σε υφιστάμενα ξενοδοχεία και σε άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και η αγορά, κατασκευή και μίσθωση ξενοδοχείων, μπανγκαλόου, τουριστικών διαμερισμάτων και χωριών, πάσης φύσεως καταλυμάτων και κάμπινγκ, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε τέτοιες επενδύσεις. Περαιτέρω, η μίσθωση, λειτουργία, διαχείριση και ανάληψη της διαχείρισης και/ή της διεύθυνσης, η εξαγορά επιχειρήσεων και εταιρειών με τον ίδιο ή παρόμοιο εταιρικό σκοπό και η συμμετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις και εταιρείες. Ειδικότερα : α) Η κατασκευή, επέκταση, ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ξενοδοχειακών μονάδων, μπανγκαλόους, κάμπινγκ, τουριστικών διαμερισμάτων, τουριστικών χωριών και κάθε είδους τουριστικών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων γενικού ή ειδικού ή και εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και εν γένει η κατασκευή και εκμετάλλευση κτηρίων και γηπέδων. β) Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση παντός είδους ακινήτων για τουριστικούς ή μη σκοπούς, κειμένων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. γ) Η εκμίσθωση και χρονομεριστική εκμίσθωση ακινήτων της Εταιρείας ή υπεκμίσθωση μισθωμένων από την Εταιρεία ακινήτων, η μίσθωση, συμπεριλαμβανομένης και της χρονομεριστικής και υπομίσθωση παντός είδους ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων ή και ανηκόντων σε Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καθώς και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οποιοδήποτε τρίτο. δ) Διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων, θαλασσίων σπορ, εστιατορίων, κυλικείων και άλλων συναφών τουριστικών εγκαταστάσεων, είτε με εκμίσθωση είτε με ανέγερση, ανοικοδόμηση και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και η εκμίσθωση σκαφών αναψυχής και αυτοκινήτων. ε) Επίσης κάθε παράπλευρη και/ή συμπληρωματική δραστηριότητα αναγκαία ή χρήσιμη για την επωφελέστερη εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας αυτών, επίσης δε, προς εξυπηρέτηση των πελατών, όπως, κατά ενδεικτική αναφορά, εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσιοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, η παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτούμενων διατυπώσεων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις και η κατοχή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως κινητών περιουσιακών στοιχείων όπως οχήματα, θαλάσσια μέσα και πλοία κρουαζιέρας, αεροπλάνα ή υδροπλάνα ή ελικόπτερα προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Β/ Ο Γενικός Τουρισμός στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, η ίδρυση και εκμετάλλευση Τουριστικών Γραφείων και Πρακτορείων ταξιδιών, η εκτέλεση εκδρομών και περιηγήσεων ως και η ναύλωση αεροσκαφών (τσάρτερ). Γ/ Η διενέργεια κάθε πράξεως εν γένει προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, η ανάληψη κάθε συναφούς υπηρεσίας και έργου προς εκτέλεση των ανωτέρω σκοπών, καθώς και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών σχετιζομένων αμέσως ή εμμέσως με τους παραπάνω σκοπούς. 2. Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και σκοπό, και ειδικότερα να συμμετέχει με ίδια κεφάλαια σε άλλες παρεμφερείς εμπορικές επιχειρήσεις, οιασδήποτε μορφής ή τύπου, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή σε κοινοπραξίες ή να συμμετέχει στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων ή να τα εκπροσωπεί, να προβαίνει στην εξαγορά άλλων νομικών προσώπων με τον ίδιο ή παρεμφερή ή και με άλλο σκοπό, β) να εκτελεί όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες είτε για δικό της λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να παρέχει εγγυήσεις υπέρ Εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες καθώς και να διενεργεί κάθε πιστωτική εργασία με κερδοσκοπικό σκοπό στον ξενοδοχειακό κλάδο δ) να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για κινητά ή ακίνητα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. ε) να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Κύρια
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
42911000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42991900 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43911000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47110000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ Η ΚΑΠΝΟ Δευτερεύουσα
49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
49393200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Δευτερεύουσα
49393300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
49393400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
49393900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
50101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Δευτερεύουσα
56101102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
56301013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΠΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
77341000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
77391907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δευτερεύουσα
79901200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Δευτερεύουσα
79903100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
79903200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
79903900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
88911300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
93211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δευτερεύουσα
93291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
93291900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
96011900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
96021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
96021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
96021300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ Δευτερεύουσα
96021900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
96041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση