Ν.Ν.Τ. Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία

ΑΝ.ΖΙΝΝΗ 40 & ΛΕΩΦ.ΑΝ ΣΥΓΓΡΟΥ 102 , ΑΘΗΝΑ, 11741

Ν.Ν.Τ. Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία


ΑΝ.ΖΙΝΝΗ 40 & ΛΕΩΦ.ΑΝ ΣΥΓΓΡΟΥ 102 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099939689
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4225101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-04-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-04-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ν.Ν.Τ. Α.Ε. (ξεν. N.N.T. S.A.)
N.N.T. S.A.
N.N.T. A.E. (xen. N.N.T. S.A.)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝ.ΖΙΝΝΗ 40 & ΛΕΩΦ.ΑΝ ΣΥΓΓΡΟΥ 102
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΚΟΠΟΣ 1. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι : (α) Η παροχή υπηρεσιών Λογιστή - Φοροτεχνικού. (β) Η παροχή Οικονομολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου προς επιχειρήσεις, ιδιώτες, αγρότες, το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (γ) Η παροχή υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. (δ) Η παροχή σε τρίτους, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό συμβουλών και υπηρεσιών σε οικονομικά, επιχειρησιακά, αναπτυξιακά, ταμιευτικά, χρηματοπιστωτικά, λογιστικά, φοροτεχνικά, εμπορικά θέματα και θέματα πληροφορικής. (ε) Η εκπόνηση μακροοικονομικών μελετών, όπως κλαδικά προγράμματα, ταμιακές μελέτες, κλαδική στρατηγική, και μικροοικονομικές μελέτες, όπως επιχειρησιακά σχέδια (business plans), επενδυτικά σχέδια, τεχνικοοικονομοτεχνικές μελέτες και γενικά μελέτες σκοπιμότητας, οργάνωσης επιχειρήσεων, κοστολόγησης, φοροτεχνικής υποστήριξης, χρηματοοικονομικού προγραμματισμού, έρευνες αγοράς διαχείρισης έργων για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου. (στ) Η παροχή συμβουλών για την διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων καθώς και η αξιολόγηση αυτών, η ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, η τεχνική υποστήριξη παραγωγικών (π.χ. γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών – ιχθυοκαλλιεργητικών) μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και η σύνταξη και διαχείριση τεχνοοικονομικών μελετών. (ζ) Η παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης εταιρειών ή ιδιωτών, ιδία με την επιμέλεια συντάξεως πράξεων και προώθησης των κατά νόμων διαδικασιών ενώπιον των αρμοδίων εγκριτικών και εποπτικών αρχών. (η) Η ανάληψη και η διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων αναφορικά με θέματα που άπτονται του σκοπού της εταιρείας είτε για λογαριασμό των πελατών της εταιρείας είτε διαφόρων οργανισμών και εταιρειών κάθε τύπου στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό και η μίσθωση χώρων για τον σκοπό αυτό. (θ) Η παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου και νομικής προστασίας. (ι) Η ανάληψη, διοίκηση και υλοποίηση έργων σε φορείς που προωθούν την καινοτομία και επιχειρηματικότητα. (κ) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών τρίτων επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής. (λ) Η παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν κεφάλαια σε ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις πάσης νομικής μορφής και δραστηριότητας, εισηγμένες ή μη σε χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία θα προβαίνει σε έρευνες της αγοράς, ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, εκτιμήσεις της οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων για επένδυση επιχειρήσεων, θα παρακολουθεί την πορεία της επενδύσεως και την όλη εξέλιξη της υποψήφιας για επένδυση επιχείρησης και θα παρέχει συμβουλές για τη ρευστοποίηση της επένδυσης και τη διάθεση του προϊόντος της ρευστοποίησης. (μ) Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου προς οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις, όπως παροχή συμβουλών σχετικά με επενδυτικά προγράμματα, έρευνες αγοράς, συμμετοχή επενδυτών σε αυτές, την προετοιμασία τους για είσοδο στην κύρια ή παράλληλη ή άλλη αγορά του χρηματιστηρίου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή για την εξαγορά από αυτές άλλων επιχειρήσεων ή τη συγχώνευση επιχειρήσεων κ.λ.π. (ν) Η έρευνα της αγοράς προς εξεύρεση επενδυτών οι οποίοι μπορεί να ενδιαφερθούν για τη συμμετοχή τους σε επενδύσεις πάσης φύσεως. (ξ) Η διαχείριση της περιουσίας τρίτων προσώπων, νομικών ή φυσικών. (ο) Οι δημοσιεύσεις Διαφημίσεων, Οικονομικών Καταστάσεων και Ανακοινώσεων πελατών στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. (π) Η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά επιδοτούμενα ή μη ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. 2. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία δύναται: (α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. (β) Να συμμετέχει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητος με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό, καθώς και σε εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων ή στο κεφάλαιο αμοιβαίων κεφαλαίων. (γ) Να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπου απαιτείται η συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων ή συνεργατών που κατέχουν ειδικές άδειες (π.χ. νομικοί, μηχανικοί) για την ολοκλήρωση ειδικών έργων με οποιονδήποτε τρόπο.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
69202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Κύρια
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
69101900 ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
69201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
69202201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69202202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
69203100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
69203200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΕΔΡΩΝ) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
70222001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70222002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα

Σύνδεση