(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TUDOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4 , ΑΘΗΝΑ, 10673

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TUDOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800732065
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138783001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2016
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TUDOR A.E.
TUDOR S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι: 1) Η στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντιπροσώπευση οίκων ημεδαπών ή του εξωτερικού, για ό,τι σχετίζεται με ενδύματα για την γυναίκα, τον άνδρα, το παιδί πάσης φύσεως ενδυμάτων ειδών ενδύσεως – υποδήσεως, κυρίως ανδρι-κών, αλλά και γυναικείων και παιδικών, επίσης δε και παντός άλλου αντικειμέ-νου, πράγματος ή είδους, που να είναι χρήσιμο για την εσωτερική και την εξωτερική εμφάνιση κυρίως των ανδρών, αλλά και των γυναικών και των παιδιών, όπως π.χ. τσαντών, αρωμάτων, κολωνιών, φο μπιζού, lingerie, αξε-σουάρ, είδη σπιτιού, λευκά είδη, είδη μπάνιου, κοσμήματα, υποδήματα, στολές πάσης φύσεως εταιρειών, εσώρουχα, μαγιό, έπιπλα, είδη διακόσμησης, υφά-σματα και οτιδήποτε άλλο κ.λ.π. 2) Η εισαγωγή στην Ελλάδα και εξαγωγή στο εξωτερικό των παραπάνω ειδών. 3) Ο σχεδιασμός, η δημιουργία σχεδίων καθώς και δειγμάτων των παραπά-νω ειδών 4) Η παραγωγή των παραπάνω ειδών σε Ελλάδα και εξωτερικό 5) Η διάθεση, η χονδρική και λιανική πώληση και γενικά η εμπορία στην ελληνική αγορά των παραπάνω ειδών. 6) Η δημιουργία και κατασκευή οδηγών παραγωγής, δειγμάτων κλπ που θα χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παραγωγή διαφόρων ειδών. 7) Η παροχή συμβουλών και εν γένει συμβουλευτικών ή μεσολαβητικών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω είδη. 8) Η διαφήμιση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό παντός οίκου κατασκευάζο-ντος, σχεδιάζοντος ενδύματα ή υποδήματα (κυρίως ανδρικά, αλλά και γυναικεία και παιδικά), ως και παντός άλλου αντικειμένου, πράγματος ή είδους, που να είναι χρήσιμο για την εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση κυρίως των αν-δρών αλλά και των γυναικών και των παιδιών, όπως π.χ. τσαντών, αρωμάτων, κολωνιών, φο μπιζού, lingerie αξεσουάρ, καλλυντικά κ.λ.π. 9) Η στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συμμετοχή σε εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκθέσεις και επιδείξεις μόδας, αλλά και η διοργάνωση αυτών δια των οποίων παρουσιάζονται, προωθούνται και υποβοηθούνται όλοι οι ανωτέρω μερικότεροι στόχοι της εταιρείας. 10) Κάθε γενικά δραστηριότητα ή εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η οποία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση, εμφάνιση και περιποίηση κυρίως του άνδρα, αλλά και της γυναίκας και του παιδιού. 11) Η διαμεσολάβηση προς διενέργεια πράξεων συναφών με τον σκοπό της εταιρείας μεταξύ Οίκων ή Εταιρειών του Εσωτερικού ή Εξωτερικού. 12) Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες με παρεμφερή και συναφή σκοπό κάθε είδους, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα δύναται: α) Να αγοράζει, να πωλεί, να εκμισθώνει και να μισθώνει κάθε εί-δους ακίνητα, εργοστάσια είτε για ίδιο όφελος προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας ή προς μεταπώληση ή προς μίσθωση αυτών, β) να αναλαμβάνει την εκμετάλλευση καταστήματος και καταστημάτων, ιδιόκτητων και μη, που βρίσκονται στην πόλη των Αθηνών ή και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλά-δας ή του εξωτερικού τα οποία θα διαθέτουν και θα πωλούν λιανικώς στο ευρύ αγοραστικό κοινό για ό,τι σχετίζεται με ενδύματα κυρίως για τον άνδρα, αλλά και για την γυναίκα και το παιδί πάσης φύσεως ενδυμάτων ειδών ενδύσεως – υποδήσεως, κυρίως ανδρικών αλλά και γυναικείων και παιδικών, επίσης δε και παντός άλλου αντικειμένου, πράγματος ή είδους, που να είναι χρήσιμο για την εσωτερική και την εξωτερική εμφάνιση κυρίως των ανδρών, αλλά και των γυναικών και των παιδιών, όπως π.χ. τσαντών, αρωμάτων, κολωνιών, φο μπιζού, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, λευκά είδη, είδη μπάνιου, κοσμήματα, υποδή-ματα, στολές πάσης φύσεως εταιρειών, εσώρουχα, μαγιό, lingerie, έπιπλα, είδη διακόσμησης, υφάσματα και οτιδήποτε άλλο κ.λ.π., γ) να καταρτίζει πάσης φύσεως συμβάσεων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας (συμβάσεις δικαιόχρησης, leasing, διανομής, αντιπροσωπείας, αποκλειστικότητας, συνερ-γασίας κλπ), δ) να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής ή περιεχομένου, ανεξάρτητα από το ύψος τους, υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν, έναντι του οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει αυτές ή που θα αναλάβουν μελλοντικά από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέ-ουν ή προέρχονται αυτές (υποχρεώσεις), ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για παροχή υπηρεσιών και προμηθειών που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας, στ) να ιδρύει καταστήματα, εργοστάσια, γραφεία, αποθήκες, υποκαταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και θυγατρικές εταιρείες με το αυτό ή συναφές αντικείμενο, στις οποίες θα συμμετέχουν οπωσδήποτε, εφόσον όμως το επιθυμούν, οι ιδρυτές της παρούσης εταιρείας κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, στ) να συστήνει κοινοπραξί-ες, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ζ) να εξαγοράζει και να απορροφά άλλες εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού, η) να μετατρέπεται σε άλλους νομικούς τύπους εταιρειών, θ) να προσφεύγει σε οποιασδήποτε μορφής δανεισμό από πιστωτικά υδρύματα και τρίτους προκειμένου να αποκτά τα αναγκαία κεφάλαια για την επίτευξη του σκοπού της, ι) να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και εργασία που τελεί σε άμεση ή έμμεση σχέση προς τους ανωτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας ή συμμετοχής σε εταιρείες, οργανισμούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να συσταθούν σε Ελλάδα και εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47717137 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Κύρια
14132200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ Η ΑΓΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
14135002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΥΦΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
14139901 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΡΑΦΤΕΡΓΑΤΕΣ Δευτερεύουσα
14139905 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ) Δευτερεύουσα
46411214 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ Δευτερεύουσα
46411215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ Δευτερεύουσα
46421000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46481000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
46493915 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47515120 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47515122 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΡΟΥΧΑ Δευτερεύουσα
47595500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
47595804 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47646504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΣΤΟΛΩΝ ΣΚΙ ΚΑΙ ΜΑΓΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47717101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47717116 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717118 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΥΧΤΙΚΩΝ, ΡΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47717132 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47717145 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ, ΣΑΛΙΩΝ, ΓΡΑΒΑΤΩΝ, ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΜΕΡΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΚΤΑ Η ΚΡΟΣΕ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47717146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717147 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΥΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717150 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47717153 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ, ΚΟΡΣΕΔΩΝ, ΛΑΣΤΕΞ, ΜΑΓΙΟ, ΤΙΡΑΝΤΩΝ, ΖΑΡΤΙΕΡΩΝ, ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47727200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47727302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
47778000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47788615 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47788622 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
74101905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΜΜΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
74101906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΔΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ) Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση