VICE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 , ΑΘΗΝΑ, 15125

VICE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800526706
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127517201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-10-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-10-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

VICE GREECE Α.Ε.
VICE GREECE S.A
VICE GREECE A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10-12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι: Ι) α) Η παραγωγή κάθε είδους και μορφής τηλεοπτικών, Διαδικτυακών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών καθώς και κάθε άλλου συναφούς προϊόντος, β) Η εκμετάλλευση και εμπορία των ειδών αυτών, γ) Η παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση κάθε είδους και μορφής προϊόντων αποτυπώσεως ήχου (δίσκων, κασεττών, cd) και εικόνας, δ) Η δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία σχετικών εργαστηρίων (studio) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά κάθε ενέργεια που αφορά το τηλεθέαμα, τον ηλεκτρονικό πολλαπλασιασμό του και την διάδοση και μετάδοσή του, ε) Η διοργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων του εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και διακίνηση των ανωτέρω ειδών και λοιπών συναφών προϊόντων και στ) Η αγορά ή/και η μίσθωση ακινήτων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών. ζ) Η έκδοση, κυκλοφορία, διανομή και εκμετάλλευση περιοδικών, ημερήσιας, εβδομαδιαίας και μηνιαίας κυκλοφορίας και εντύπων γενικώς κάθε μορφής, ηλεκτρονικής ή έντυπης, εκτός από έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εφημερίδων η) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων έκδοσης, προεκτύπωσης, εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας εντύπων της Εταιρείας ή τρίτων. ΙΙ) Επίσης σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας είναι η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών που σχετίζονται με κάθε τρόπο με το Διαδίκτυο (“Internet”), με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και κάθε εν γένει τεχνικό μέσο που έχει εφευρεθεί ή πρόκειται να εφευρεθεί στο μέλλον, περιλαμβανομένων ιδίως: α) παροχής πρωτογενών και δευτερογενών υπηρεσιών διαδικτύου προς το κοινό έναντι συνδρομής ή άλλου συναλλάγματος, β) δημιουργίας και συντήρησης διαδικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών e-commerce και μηχανών αναζήτησης, γ) η δημιουργία, τοποθέτηση και εκμετάλλευση κάθε μορφής διαφήμισης και εμπορικής επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, δ) η διανομή μέσω του διαδικτύου οπτικοακουστικού ή/και ακουστικού υλικού με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, και ε) η ανάπτυξη, διανομή, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση παντός είδους λογισμικού και εφαρμογών (“software”), καθώς και παντός είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου και τερματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, απαραίτητων, συνδεδεμένων ή κατάλληλων για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της εταιρείας. ΙΙΙ) Επίσης σκοπό της εταιρείας αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κυρίως, αλλά χωρίς περιορισμό, σχετικά με την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, αλλά χωρίς περιορισμό, δηλαδή τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την παραγωγή και διάθεση προγραμμάτων, ψυχαγωγικού και ενημερωτικού περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, τεχνολογία και μέσο και οπουδήποτε παγκοσμίως, την διεξαγωγή κάθε είδους ερευνών εν γένει, ερευνών αγοράς, στρατηγικών αναλύσεων και σχεδιασμού και εν γένει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διεξαγωγή κάθε σχετικής και υποστηρικτικής ενέργειας σχετικά με αυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δηλαδή τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, την παραγωγή και διάθεση προγραμμάτων ψυχαγωγικού και ενημερωτικού περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο, τεχνολογία και μέσο και οπουδήποτε παγκοσμίως, την διεξαγωγή κάθε είδους ερευνών, ερευνών αγοράς, στρατηγικών αναλύσεων και σχεδιασμού και εν γένει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την διεξαγωγή κάθε σχετικής και υποστηρικτικής ενέργειας σχετικά με αυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. IV) Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει άλλες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρείας, ή να συμμετέχει και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε κατά το ιδρυτικό στάδιο, είτε δι’ εξαγοράς του συνόλου ή μέρους των μεριδίων ή μετοχών τους, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δ) να συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ε) να αγοράζει ακίνητα και να εκτελεί κάθε εν γένει ενέργεια, που είναι αναγκαία ή σχετική με την πραγματοποίηση του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
59110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κύρια
59111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Δευτερεύουσα
59113000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δευτερεύουσα
59120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59131101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
59141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
59200000 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
59204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
60100000 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Δευτερεύουσα
60102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΝΑΛΙΟΥ) Δευτερεύουσα
60201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Δευτερεύουσα
60201200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201200 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60201400 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
60202000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62092001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ (CD, ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
63911101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Δευτερεύουσα
63991003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση