ATHENS MACHINERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 67 , ΚΗΦΙΣΙΑ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671

ATHENS MACHINERY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 67 , ΚΗΦΙΣΙΑ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800641917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133617701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-03-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-03-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ATHENS MACHINERY ΕΠΕ
ATHENS MACHINERY EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 67
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ - ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων επαγγελματικών και επιβατηγών, φορτηγών, ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, βυτίων, νταλικών, ρυμουλκούμενων οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων, μηχανημάτων οδοποιίας, σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών σκαφών, τροχόσπιτων, τροχοβιλλών, τροχοσκηνών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών, ελαστικών, μηχανισμών, λιπαντικών ειδών, ειδών καλλωπισμού και καθαρισμού και συναφών ειδών των ως άνω ειδών. 2. Η επισκευή και κατασκευή των ως άνω ειδών και η οργάνωση και εκμετάλλευση των σχετικών συνεργείων. 3. Η παροχή υπηρεσιών που έχει σχέση με τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων δι’ ιδίων μέσων. 4. Η μίσθωση και εκμίσθωση μεταφορικών μέσων. 5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς άλλες εταιρείες ή επιτηδευματίες με συναφές αντικείμενο. 6. Η διεκπεραίωση αυτοκινητιστικών υποθέσεων, η παροχή για μεταβίβαση οχημάτων, φορτηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 7. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 8. Η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης κατά την πώληση εμπορευμάτων και η είσπραξη αντίστοιχης προμήθειας. Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ενδεικτικά η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία παρεμφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. 9. Η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως ενδεικτικά και μόνον οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά, έργα πρασίνου, βιομηχανικά, ενεργειακά και γενικά κάθε φύσεως τεχνικά έργα. 10. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων. 11. Η εισαγωγή, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση μηχανημάτων και υλικών και η χρησιμοποίησή τους για τους πιο πάνω σκοπούς. 12. Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και χρησιμοποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών μέσων μεταφοράς. 13. Η εκπόνηση κάθε μελέτης σχετικής με τους σκοπούς της εταιρείας. 14. Η εισαγωγή και εμπορία δομικών υλικών. 15. Η ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση διαμερισμάτων. 16. Η κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, όπως και η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω. 17. Η ανάληψη του έργου των Εθνικών Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων πάσης φύσεως για λογαριασμό τρίτων με Ιδιόκτητα Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως, καθώς επίσης και η πρακτόρευση φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως είτε με μεμονωμένα (αυτοκίνητα) οχήματα είτε με συνδυασμό συζευγμένων οχημάτων δημόσιας χρήσης, ήτοι αναλυτικά: α) η μεταφορά εμπορευμάτων με κόμιστρο με ιδιόκτητα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως που θα αποκτηθούν μελλοντικά και θα εκτελούν οδικές μεταφορές πάσης φύσεως εμπορευμάτων στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Η ανάληψη εργολαβικώς οδικού μεταφορικού έργου παντός είδους από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, β) η διενέργεια εθνικών μεταφορών με κόμιστρο με φορτηγά δημοσίας χρήσεως (ΦΔΧ), η ανάληψη μεταφορών που θα εκτελεί η εταιρεία με τη χρήση φορτηγών δημοσίας χρήσεως τρίτων, γ) η πρακτόρευση φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, δ) η συνεργασία με ανεξάρτητους μεταφορείς ή και με μεταφορικές εταιρείας στην Ελλάδα ή στο διεθνή χώρο και ε) η αγορά ιδιόκτητων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως για την κάλυψη των αναγκών της. Στα πλαίσια του σκοπού περιλαμβάνεται η ίδρυση συγκροτήματος εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, ήτοι έκθεση πωλήσεως αυτοκινήτων, αποθήκη ανταλλακτικών και συνεργείου επισκευής – συντήρησης αυτοκινήτων. Για τους σκοπούς αυτούς η εταιρείας μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, εργοστάσια και αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
37001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38322201 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
43121000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43121202 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43291200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43291901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΕΙΝΩΝ Η ΟΧΙ) Δευτερεύουσα
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
45201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45312000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45322100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46493320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Δευτερεύουσα
46493321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ Η ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ, ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
46493329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
46493923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Δευτερεύουσα
46611205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΕΣ Η ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46631013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ Δευτερεύουσα
46631014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔΩΝ, ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΑΡΠΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46691984 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691994 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
49321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
49411400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) Δευτερεύουσα
49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
71113300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
77341001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΜΒΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση