FOTAGONLED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16346

FOTAGONLED AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800895929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144376901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-11-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-11-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FOTAGONLED Α.Ε.
FOTAGONLED S.A.
FOTAGONLED A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 409
  Πόλη:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ο σκοπός της εταιρείας έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε με απόφαση της Γ.Σ. 01/12/2021. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η με οποιαδήποτε νομική μορφή ανάληψη, κατασκευή, εκτέλεση, συμμετοχή σε εκτέλεση κάθε φύσης και μορφής τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών ή Κοινοτικών έργων, καθώς και έργων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τράπεζες κ.λ.π.) και γενικά τεχνικών έργων οποιουδήποτε προσώπου φυσικού ή νομικού ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου είτε στην ημεδαπή είτε την αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οιαδήποτε μορφή και τύπο με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 2) Η ανάληψη εκπόνησης μελετών που αφορούν πάσης φύσεως έργο, τεχνικό ή μη και η επίβλεψη τεχνικών έργων καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών, 3) Η ίδρυση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή, ιδιόχρηση και εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων, προϊόντων τσιμέντου και γενικά οικοδομικών, δομικών και συναφών με τα έργα προϊόντων, 4) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τεχνικά έργα κάθε είδους, 5) Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης και η κατασκευή οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης, και η κατασκευή οικοδομών σε οικόπεδα που ανήκουν σ' αυτήν ή σε τρίτους, είτε εργολαβικά είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, η εκμετάλλευση ακινήτων (ιδιόκτητων ή τρίτων), και η αγορά και πώληση ακινήτων, καθώς και η ανέγερση ακινήτων είτε προς εγκατάσταση γραφείων, εργοστασίων, αποθηκών, συνεργείων και υπηρεσιών της εταιρείας είτε προς διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, 6) Η εμπορία και αντιπροσώπευση μηχανημάτων και αυτοκινήτων κάθε είδους, διαφόρων υλικών δόμησης και γενικά κάθε είδους παρεμφερών προς τους σκοπούς της εμπορεύσιμων προϊόντων, 7) Η κατασκευή μηχανημάτων για χρήση δική της ή τρίτων, 8) Η παραγωγή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κάθε τεχνογνωσίας σχετική με τους σκοπούς της, 9) Η αγορά, ανέγερση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση κάθε είδους ξενοδοχείων, τουριστικών επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, 10) Οι κατασκευές και η εμπορία ακινήτων (real estate) στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, 11) Κάθε μορφής εμπορική δραστηριότητα με δυνατότητα εισαγωγών και εξαγωγών, ενδοκοινοτικές ή μη, 12) Κάθε μορφής παροχή υπηρεσιών σχετικές με τις κατασκευές, 13) Η αγορά και πώληση σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων και ομολογιών, 14) Εμπορία χονδρική, λιανική, αντιπροσωπείες, μεσιτείες εισαγωγές, εξαγωγές κατεψυγμένων ή νωπών τροφίμων, ετοίμων εδεσμάτων, ποτών, κρασιών αλκοολούχων και μη, αναψυκτικών, καφέ, ζάχαρη, νερών, ελαιόλαδου και λοιπών ελαίων, ξηρών καρπών, ζαχαρωδών προϊόντων και λοιπών συναφών ειδών σχετικά με την προμήθεια εταιρειών catering, καταστημάτων εστιάσεων, κάβας, περιπτέρων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, νοσοκομείων, ιδρυμάτων, πλοίων, σιδηροδρόμων, αεροπορικών εταιριών κτλ, 15) Υπηρεσίες logistic, 16) Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι), 17) Η ανάληψη εκτέλεσης και παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων με την εκτέλεση καθηκόντων συμβούλου, 18) η ανάληψη ανεξαρτήτων υπηρεσιών επίβλεψης έργου ή μελέτης, 19) Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης μορφής ενέργειας από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 20) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα καθώς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 21) Η απόκτηση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες συναφούς ή μη επιχειρηματικής δραστηριότητας, 22) Η παροχή, με προηγούμενη σύμφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων και κοινοπραξιών ημεδαπών ή αλλοδαπών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οιονδήποτε τρόπο και να παραχωρεί πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, 23) Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), καθώς και πάσης φύσεως εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων, 24) Η εμπορία, αντιπροσωπεία, μεσιτεία, παντός είδους και τύπου, φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, 25) Η ανάπτυξη και εμπορία ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεδιαχείρησης οδικού φωτισμού. 26) Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων. 27) Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων. 28) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. 29) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα. 30) Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα. 31) Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , μοτοσικλετών ηλεκτροκίνητων και μοτοποδήλατων ηλεκτροκίνητων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων . 32) Λιανικό εμπόριο ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα , ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα , ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 33) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , μερών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. 34) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , ηλεκτροκίνητων. 35) Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης Για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί : α) να συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις οποιουδήποτε νομικού τύπου, να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, να συναινεί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κοινοπραξίες, για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και γενικά να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, β) να εκμισθώνει ή να παραχωρεί τη χρήση των ιδιοκτήτων παγίων στοιχείων της σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπά ή αλλοδαπά, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, δ) να διατηρεί γραφεία, να αγοράζει ή να μισθώνει ακίνητα (οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια ή κάθε είδους αστικά ακίνητα), ε) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στ) να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε δεσμεύσεις προς οποιονδήποτε εφόσον συνδέονται με τις παραπάνω δραστηριότητες, ζ) Να συμμετέχει στη διενέργεια διαγωνισμών και η) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, εφόσον εξυπηρετείται έτσι η πραγμάτωση των εταιρικών της σκοπών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42112004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45113000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45114000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45191000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45192000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45193000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45194000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45312000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45322000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45401000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45402000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45404000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45405000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
52212601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα

Σύνδεση