Company's Logo

ΜΗΦΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΕΧΑΚΗ 9 , ΑΘΗΝΑ, 11525

ΜΗΦΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΤΕΧΑΚΗ 9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800949592
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145573701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-03-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΗΦΟ
MIFO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Οι φορολογικές, φοροτεχνικές, λογιστικές εργασίες, η παροχή συμβουλών σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η παροχή συμβουλών σε εργατικά θέματα και η ελεγκτική εταιριών. β) Οι δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. γ) Η οργάνωση επιχειρήσεων και η έρευνα αγοράς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μάρκετινγκ. δ) Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων υπηρεσιών επιχειρηματικής διαχείρισης σε συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιριών, σχεδιασμού διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης εταιρειών και επιχειρήσεων, καθώς και η σύνταξη και εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών. ε) Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις και η σύνταξη και εκπόνηση οικονομικών μελετών. στ) Οι υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης. ζ) Οι υπηρεσίες και δραστηριότητες μετάφρασης. η) Οι επιβλέψεις, οργανώσεις λογιστηρίων και τήρηση βιβλίων χειρογράφων και μηχανογραφημένων. θ) Η ανάπτυξη και παροχή εφαρμογών πληροφορικής (κατασκευή προγραμμάτων Η/Υ). Η εγκατάσταση, η υποστήριξη, η συντήρηση και εμπορία προγραμμάτων Η/Υ. ι) Η παροχή μηχανογραφικών συμβουλών και σύνταξη μελετών μηχανογράφησης, καθώς επίσης και η κατάρτιση λογιστικών φύλλων. ια) Οι εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκαταστάσεις και εν γένει η τεχνική υποστήριξη για τις τεχνολογίες της πληροφορίας. ιβ) Η εμπορία, χονδρική και λιανική από επιχειρήσεις πωλήσεων (με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου) αναλωσίμων, παρελκόμενων και ανταλλακτικών Η/Υ και λοιπών μηχανών καθώς και ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού και πληροφοριακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. ιγ) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού και στελεχών επιχειρήσεων και λοιπών ατόμων σε προγράμματα και εφαρμογές Η/Υ και διαφόρων θεμάτων λογιστηρίου, υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή. ιδ) Οι υπηρεσίες έκδοσης λογισμικού συστημάτων, λειτουργικών συστημάτων, λογισμικού δικτύων, λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διατίθενται σε συσκευασία ή κατεβάζονται (download) από το Internet. ιε) Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή. ιστ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων (εισηγήσεων) ενδοεπιχειρησιακών και μη. ιζ) Οι προμήθειες επί πάσης φύσεως εργασιών. ιη) Η αγορά, πώληση, μεταπώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. ιθ) Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, ανάπτυξη λογισμικού πολυμέσων, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. κ) Υπηρεσίες και δραστηριότητες εύρεσης προσωρινής και μη απασχόλησης προσωπικού και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. λ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης και σε θέματα επιμελητείας (logistic). μ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών και δραστηριοτήτων κεντρικών γραφείων και συμβουλών διαχείρισης. ν) Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης. 2. Για την εκπλήρωση και την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της, η εταιρεία δύναται: (α) Να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να συμμετέχει και να συνεργάζεται με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό. (β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. (γ) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με μετοχές εισηγμένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά που επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. (ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. (στ) Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της και για λογαριασμό της υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ζ) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σα σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κύρια
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47913000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Δευτερεύουσα
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
69204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
72201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
72201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Δευτερεύουσα
74301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
78101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Δευτερεύουσα
85591000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85600000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση