ΚΟΒΑΡΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΡΩΤΑ 25-27 , ΑΘΗΝΑ, 14564

ΚΟΒΑΡΙΑΝΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΥΡΩΤΑ 25-27 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801159150
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150446701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-05-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-05-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΒΑΡΙΑΝΣ ΙΚΕ
COVARIANCE IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΥΡΩΤΑ 25-27
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Α. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: 1. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχετικά με τα χρηματοοικονομικά εταιρειών και οργανισμών, σε θέματα επενδύσεων, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων), σε θέματα σχετικά με κεφάλαια κίνησης (ρευστότητας), καθώς και άλλων συμβουλών διαχείρισης, 2. υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών σε ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και φορολογικά θέματα, 3. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, προώθησης πωλήσεων, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, εικόνας επιχείρησης, και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και ενός οργανισμού, 4. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης, 5. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης και ποιότητας της παραγωγής, κανόνων ασφαλείας, εφοδιασμού και επιμελητείας (logistic), 6. υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών εταιρειών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, καθώς και κάθε υπηρεσία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, 7. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ποιότητας, σε θέματα σχετικά με πρότυπα ποιότητας, 8. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μαθηματικών, πληροφορικής, στατιστικής μεθοδολογίας, αναλυτικής δεδομένων, αναλυτικής δεδομένων μεγάλου όγκου, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, 9. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, 10. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 11. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα βιοστατιστικής, επιδημιολογίας, βιοπληροφορικής, οικονομικών της υγείας, αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, και real world evidence, 12. υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον χώρο της υγείας κάθε είδους, όπως ενδεικτικώς τεχνικών, υλικοτεχνικής υποδομής, οργάνωσης, αναπτυξιακών, νομικών, λογιστικών, φοροτεχνικών, οικονομικών, επιχειρηματικών, χρηματοδότησης, ζητημάτων ανθρωπίνου δυναμικού και κάθε άλλης, για υποστήριξη επαγγελματιών ή/και επιχειρήσεων του χώρου της υγείας εν γένει, 13. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης, λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών, 14. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, Β. Υπηρεσίες Διενέργειας Μελετών: 15. υπηρεσίες κάθε τύπου ερευνητικών μελετών (ενδεικτικά: μελετών σχετικών με την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, μελετών ύστερα από ανάλυση δεδομένων με χρήση μαθηματικών μεθόδων, μεθόδων πληροφορικής, στατιστικής μεθοδολογίας, μεθοδολογίας αναλυτικής δεδομένων, μεθόδων αναλυτικής δεδομένων μεγάλου όγκου, μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, κ.τ.λ) 16. υπηρεσίες κάθε τύπου επιχειρηματικών και επιχειρησιακών μελετών (ενδεικτικά: κλαδικών μελετών, μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, μελετών σε θέματα ποιότητας, μελετών σχετικών με την οργάνωση και την παρακολούθηση της παραγωγής), 17. υπηρεσίες κάθε τύπου μελετών έρευνας αγοράς (ενδεικτικά: ποιοτικές έρευνες, στατιστικές ad hoc έρευνες, περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες, δημοσκοπήσεις, και παρόμοιες υπηρεσίες), Γ. Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού: 18. υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σε διάφορους χώρους, 19. υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, 20. υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού με βάση τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη, 21. υπηρεσίες ανάπτυξης κάθε είδους λογισμικού, Δ. Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης: 22. υπηρεσίες διεξαγωγής κλινικών δοκιμών, ανάπτυξης πρωτοκόλλων για κλινικές δοκιμές, κλινικής έρευνας για κλινικές μελέτες, 23. υπηρεσίες ανάπτυξης ειδικών δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ιατρικής έρευνας και επιστήμης γενικά ως και εργαστηριακών μέσων και μεθόδων πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας, η παρακολούθηση κλινικών δοκιμών και μελετών και κάθε συναφής με τα ανωτέρω υπηρεσία, 24. υπηρεσίες στον χώρο της αναλυτικής της υγείας, η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων και βάσεων δεδομένων, η σύσταση και λειτουργία βάσεων δεδομένων της άνω μορφής για τους άνω σκοπούς, η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων υγείας και συμβολή στην ιατρική έρευνα εν γένει. 25. υπηρεσίες ανάπτυξης, διεξαγωγής και εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων κάθε είδους ή συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα (ενδεικτικά: στον χώρο της υγείας) και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σχετικά με αυτά, όπως ιδίως και όλως ενδεικτικώς προγραμμάτων ΕΣΠΑ ή άλλων, 26. η ίδρυση, διατήρηση, διαχείριση και λειτουργία ηλεκτρονικών – ψηφιακών βάσεων δεδομένων σχετικά με τα ανωτέρω αντικείμενα, όπως ιδίως αλλά ενδεικτικώς σχετικά με συμβουλευτικές υπηρεσίες κάθε είδους στον χώρο της υγείας, 27. η έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων παροχής ιατρικών, ερευνητικών, διαγνωστικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παροχής κλινικών δοκιμών ή ερευνών ή επεξεργασίας δεδομένων με νέα μέσα και νέες τεχνολογίες, 28. υπηρεσίες έρευνας στο χώρο των επιχειρήσεων με έμφαση στην έρευνα στα μαθηματικά, στη στατιστική και στην πληροφορική, 29. υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας, οικονομικών της υγείας, ανάλυσης δεδομένων με χρήση μαθηματικών μεθόδων, μεθόδων πληροφορικής, στατιστικής μεθοδολογίας, μεθοδολογίας αναλυτικής δεδομένων, μεθόδων αναλυτικής δεδομένων μεγάλου όγκου, μεθόδων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, 30. η παραγωγή, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, παροχή πρόσβασης και εν γένει εκμετάλλευση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών κάθε είδους, Ε. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Εκδόσεων: 31. Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα από την διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων και εν γένει εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, και κύκλων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου ή άλλων τεχνικών ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων, η επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 32. Η παραγωγή, έκδοση, διανομή και εν γένει εκμετάλλευση εντύπων παραδοσιακών ή/και ηλεκτρονικών – ψηφιακών, όπως περιοδικών, εφημερίδων ή άλλων, Στ. Άλλοι: 33. Η ίδρυση και λειτουργία σημείων παροχής των άνω υπηρεσιών ή κάποιων εξ αυτών με παροχή τεχνογνωσίας, 34. Κάθε σκοπός ο οποίος εξυπηρετεί οποιονδήποτε από τους παραπάνω ή είναι εν γένει συναφής με οποιονδήποτε από τους παραπάνω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος στο παρόν. 35. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Κύρια
66199101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221213 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221214 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ) Δευτερεύουσα
70221215 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70222002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
73201902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση