MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΑΙΟΛΟΥ 67 , ΑΘΗΝΑ, 10559

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ


ΑΙΟΛΟΥ 67 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800442756
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122826701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-12-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-12-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
MES ENERGY S.A.
MES ENERGEIAKI AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΙΟΛΟΥ 67
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 2) Η παραγωγή, η προμήθεια και το εμπόριο ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας. 3) Η παραγωγή, εμπορία, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργική υποστήριξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για λογαριασμό ιδιωτών 4) Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων διεξαγωγής πιστοποιημένων μετρήσεων, όπως ανεμολογικά εργαστήρια, εργαστήρια εδαφομηχανικής και κάθε άλλης δραστηριότητας. 5) Η παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή. 6) Η εκπόνηση μελετών και η ανάληψη επιβλέψεων και κατασκευών πάσης φύσεως ιδιωτικών τεχνικών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 7) Η παροχή υπηρεσιών μηχανικού και συμβούλου σε νομικά και φυσικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα, ή την αλλοδαπή. 8) Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών σε τρίτους. 9) Η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών σε πλοία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 10) Η εργολαβική ή υπό οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Φυσικών προσώπων, στην ημεδαπή, ή στην αλλοδαπή. 11) i) Η παροχή υπηρεσιών και προμηθειών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ii) Η διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, iii) Η διαχείριση υδάτινων πόρων (Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων, παροχή υπηρεσιών αποστράγγισης και χαρτογράφησης δικτύων). iv) Η διαχείριση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. 12) Η αγορά οικοπέδων, δομημένων ή μη, με σκοπό την ανέγερση πάνω σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων ή αποθηκών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο. Η ανέγερση πολυκατοικιών σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής και η με κέρδος πώληση των περιερχομένων σε αυτήν οριζοντίων ιδιοκτησιών. 13) Η εισαγωγή υλικών, μηχανημάτων και ειδών χρησιμοποιούμενων σε τεχνικά ή δομικά έργα προς εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας. 14) Η ανάπτυξη και η κατοχύρωση τεχνογνωσίας σχετικής με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. 15) Η διοργάνωση σεμιναρίων και τεχνικών διαλέξεων. 16) Η απόκτηση και εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 17) Η αγοραπωλησία, εκμίσθωση και μεσιτεία αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων ή αγροτεμαχίων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 18) Η εισαγωγή και εμπορία καινούργιων ή μεταχειρισμένων ηλεκτροκίνητων οχημάτων παντός τύπου (αυτοκινήτων, λεωφορείων δικύκλων κ.ο.κ) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων αυτών κάθε άλλου συμπληρωματικού ή συναφούς προς αυτά προϊόντος καθώς και οι κάθε είδους συντηρήσεις και επισκευές αυτών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. 19) Η εξαγωγή των προϊόντων της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως αυτών που έχουν τύχει επεξεργασίας ή έχουν κατασκευασθεί στην Ελλάδα. 20) Η βραχυχρόνια ή μακροχρόνια εκμίσθωση καινούργιων ή μεταχειρισμένων ηλεκτροκίνητων οχημάτων παντός τύπου (αυτοκινήτων, λεωφορείων δικύκλων κ.ο.κ), σε τρίτους, και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης αυτών 21) Η παραγωγή, εµπορία, µελέτη, εγκατάσταση και λειτουργική υποστήριξη συστηµάτων τεχνολογιών υδρογόνου. 22) Η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, εγκαταστάσεων ή μη και η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων και συστημάτων φωτισμού εν γένει. Εξ άλλου η έκταση του περιεχομένου του όρου ηλεκτρολογικό υλικό, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού γενικά. Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δικαιούται: α) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε οποιασδήποτε μορφής σύμπραξη με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. β) Να αποκτά μετοχές ή μερίδια εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συμμετέχει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο κεφάλαιο εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής και να συμπράττει με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά συστήνοντας κοινοπραξίες , ενώσεις ή εταιρείες με αυτά. γ) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που παράγουν, εμπορεύονται κάθε είδους υλικά και μηχανήματα σχετικά με τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας ή ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. ε) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και υπομισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και στ) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (KNOW-HOW) και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιόχρησης (Franchising).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κύρια
20111100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42991000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
42991900 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
45111200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΒΑΡΟΥΣ <= 3,5 ΤΟΝΩΝ) Δευτερεύουσα
45112300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΛΠ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΒΑΡΟΥΣ <= 3,5 ΤΟΝΩΝ) Δευτερεύουσα
45191100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691533 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46751265 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΑΡΓΟΥ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47413110 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
72190000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Δευτερεύουσα
74101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση