ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ ΣΟΛΩΜΟΥ 32 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, 14123

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Δ ΣΟΛΩΜΟΥ 32 , ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801990851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167717901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-12-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-12-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
IRAKLIS DIACHEIRISI APOVLITON SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Δ ΣΟΛΩΜΟΥ 32
  Πόλη:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1. Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η διαχείριση αποβλήτων, επικινδύνων και μη, σε πλήρη εναρμόνιση με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής, συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης, αξιοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων. Η μεταφορά θα γίνεται δια ξηράς ή από θαλάσσης, με ίδια ή μισθωμένα μέσα. β) Η παραγωγή απορριμματογενών καυσίμων και ενέργειας γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την παραγωγή και αξιοποίηση απορριμματογενών καυσίμων και πρώτων υλών και εν γένει με τη διαχείριση αποβλήτων τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. δ) Το εμπόριο ανακυκλωμένων υλικών, απορριμματογενών καυσίμων και Α υλών, παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και εξοπλισμού συναφούς αντικειμένου. ε) Η συμμετοχή σε έργα R&D (έρευνας & ανάπτυξης) με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση ασφαλών και περιβαλλοντικά βέλτιστων εφαρμογών διαχείρισης αποβλήτων. στ) Η δημιουργία ή/και λειτουργία εργαστηρίου για τον ποιοτικό έλεγχο αποβλήτων, και απορριμματογενών καυσίμων και πρώτων υλών. ζ) Η αγορά/πώληση/εκμίσθωση, ο χρησιδανεισμός εξοπλισμού της εταιρείας. η) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες (λ.χ. ανοιχτούς-κλειστούς πλειοδοτικούς-μειοδοτικούς διαγωνισμούς, δημοπρασίες, κ.ο.κ.), συναφείς με το αντικείμενο της εταιρείας, ως αυτές προκηρύσσονται από οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Περιφερειακή, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή από οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και η συνακόλουθη σύναψη πάσης φύσεως συμφωνίας-σύμβασης καθώς και η διεξαγωγή πάσης συναφούς πράξης. θ) η θραύση, ο καθαρισμός και η διαλογή λοιπών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με σκοπό την ανάκτηση μεταλλικών και μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών. ι) Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της μελέτης, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της επίβλεψης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της εκμετάλλευσης πάσης φύσεως περιβαλλοντικών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών έργων Α.Π.Ε, ήτοι φωτοβολταικών, και την συνακόλουθη παραγωγή-εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας, ανακύκλωση απορριμμάτων, οιαδήποτε εμπορία (μέσω π.χ. εξαγωγής) ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή-εκμετάλλευση-ενεργειακή αξιοποίηση πάσης φύσεως μη επεξεργασμένων ημιεπεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και δευτερογενών υλικών-επεξεργασμένων δευτερογενών καυσίμων (π.χ. Refuse Derived Fuel) από λ.χ. οικιακά-εμπορικά-βιομηχανικά (π.χ. στερεά, υγρά) απόβλητα, η ολοκληρωμένη διαχείριση (ήτοι συλλογή-συσκευασία- μεταφορά- επεξεργασία-τελική διάθεση κάθε λογής αποβλήτων-υλικών (λ.χ. κατεδαφίσεων-κατασκευών)). ια) Κάθε άλλη δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο της εταιρείας. 3.2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει σε παντός τύπου εταιρείες, κοινοπραξίες και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (β) Να αναπτύσσει τις επιστημονικές της γνώσεις ως προς τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής απορριμματογενών καυσίμων και πρώτων υλών για τη βελτίωση των προϊόντων τούτων, δια της διενέργειας πάσης φύσεως επιστημονικών μελετών και ερευνών (γ) Να διαδίδει τις γνώσεις αυτές δια εκδηλώσεων και δημοσιεύσεων πάσης φύσεως και να παρέχει γνωματεύσεις και συμβουλές επί θεμάτων διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής αποριμματογενών καυσίμων και πρώτων υλών. (δ) Να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές, αξιόγραφα, και τίτλους πάσης φύσεως εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (ε) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, σύνταξη οικονομικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και μελετών ανάλυσης εμπορικού κινδύνου. (στ) Να παράγει σε ιδίες ή μη εγκαταστάσεις ύλες, υλικά και εν γένει προϊόντα προς χρήση σε τεχνικές κατασκευές και έργα. (ζ) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (η) Να προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες. (θ) Να αντλεί χρηματοδοτήσεις. (ι) Να παρέχει εγγυήσεις και ασφάλειες (ενοχικές ή /και εμπράγματες) υπέρ εταιρειών και εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται. (ια) Για την επίτευξη του σκοπού της, είναι δυνατή η πραγμάτωση από την εταιρεία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων έναντι σχετικού ανταλλάγματος (συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή ποσοστού), είτε αυτοτελώς, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (στο πλαίσιο σχετικής λ.χ. Ένωσης Προσώπων-Κοινοπραξίας, Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα Σύμπραξης), η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό το άρθρο 3.1.η καθώς και κάθε άλλη ενέργεια-δράση, η οποία αποφασίζεται από την εταιρεία (νομίμως εκπροσωπούμενη) και η οποία κάτω από τις εκάστοτε περιστάσεις κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη για την πραγμάτωση ή την υποβοήθηση του προεκτεθέντος σκοπού της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
20595902 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38213000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38214000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38221900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38222900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38320000 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38322000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38322201 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38322500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38322900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323902 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323903 ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46711109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση