ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΚΡΟΟΥΘ ENTITI Α.Ε.

ΟΛΥΜΠΟΥ 61 , ΝΙΚΑΙΑ, 18454

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΚΡΟΟΥΘ ENTITI Α.Ε.


ΟΛΥΜΠΟΥ 61 , ΝΙΚΑΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800731610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138765901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-04-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-04-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

IFESTION BGE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΛΥΜΠΟΥ 61
  Πόλη:
ΝΙΚΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΙΚΑΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας και αντικείμενο των εργασιών της είναι: α) Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικού συμβούλου, συμβούλου διαχείρισης, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης. β) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις και εξαγορές, εξαγορών, συγχωνεύσεων και εταιρικών μετασχηματισμών εν γένει. γ) Η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου, διαχείρισης κεφαλαίων κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων και κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας), εκκαθαριστή εταιρειών, εκκαθαριστή κληρονομίας, εκτελεστή διαθηκών, κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, μελέτης, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε διάφορα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου φορέα.. δ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στρατηγικής και η εκπόνηση μελετών διάρθρωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, τομέων και κλάδων, όπως επιχειρησιακά σχέδια (Businessplans), επενδυτικά σχέδια, οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, οργάνωση επιχειρήσεων, κοστολόγηση, λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη, υπηρεσιών φορολογικού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, έρευνες αγοράς, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων, οργάνωσης παραγωγής, οργάνωσης της μεθόδου εργασίας, αξιοποίηση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων, διαχείριση πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης. ε) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα και η διαχείριση Κοινοτικών και Εθνικών Προγραμμάτων, όπως αξιολόγηση και διαχείριση αυτών. στ) Η μελέτη, υλοποίηση, διαχείριση, επίβλεψη έργων από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. ζ) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ανάπτυξης τεχνολογιών των πληροφοριών για εφαρμογές μέσω διαδικτύου, καλωδιακών, ασύρματων, κινητών και δορυφορικών παροχών και γενικώς μέσω παντός είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων. η) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης βάσεων δεδομένων. θ) Ο σχεδιασμός τεχνολογιών των πληροφοριών για εφαρμογές μηχανοργάνωσης, επικοινωνιών, αυτοματισμών και μηχανογραφικών λύσεων (ΜΙS, Supply Chain Management, συστημάτων ελέγχου παραγωγής κ.α.). ι) Η παροχή υπηρεσιών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία προϊόντων λογισμικού (software) για χρήση σε κάθε είδους ψηφιακά και ηλεκτρονικά μέσα.. ια) Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, έρευνας, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων μέσω διαδικτύου και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών μέσων. ιβ) Υπηρεσίες παραγωγής και διαχείρισης περιεχόμενου ιστοπυλών (Web Portals). ιγ) Η πώληση μέσω ηλεκτρονικών (ηλεκτρονικό εμπόριο) και συμβατικών μέσων προϊόντων τρίτων ή ιδίων, η προώθηση υπηρεσιών και η διεξαγωγή ερευνών και διαγωνισμών μέσω των ιδίων μέσων και λοιπές δραστηριότητες του φάσματος των υπηρεσιών αυτών. ιδ) Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και διανομή προϊόντων αλλοδαπών ή και ημεδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων εμπορευομένων προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και εξοπλισμού (hardware). ιε) Η παροχή υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού. ιστ) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων. ιζ) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. ιη) Η αντιπροσώπευση εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού για συναφείς σκοπούς. ιθ) Η διεξαγωγή κάθε συναφούς εργασίας ή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή συναφές σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή συναφές σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα, αυτοκίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό (ακόμα και με leasing) προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
66192100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
69101700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ Δευτερεύουσα
70221103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΑΤΟΜΑ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70222001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70222002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση