ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222 , ΓΕΡΑΚΑΣ, 15344

ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222 , ΓΕΡΑΚΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998806784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7018301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-06-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-07-2006
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ
AFOI CH. MASTROKOSTA ATE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 222
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ: Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό: 1. Την ανάληψη , κατασκευή και εκτέλεση κάθε είδους και τύπου τεχνικού έργου Δημόσιου ή ιδιωτικού. 2. Την εκτέλεση οικοδομικών και πάσης φύσεως τεχνι? κών εργασιών, την αγορά οικοπέδων και την ανέγερση επ’ αυτών οικοδομών και την πώληση οριζόντιων ιδιο? κτησιών. 3. Την επί αντιπαροχή ανέγερση πολυωρόφων οικο? δομών. 4. Την αγορά, αξιοποίηση εκμετάλλευση ή μεταπώ? ληση, κάθε φύσεως ακινήτων, γηπέδων ή οικοδομημά? των. 5. Την εκτέλεση έργων αναμόρφωσης και ανάπλασης δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και κτισμά? των και την εκμετάλλευση αυτών. Την εκτέλεση εργολαβικών εργασιών μηχανολογικών, υδραυλικών, ηλεκτρικών, ενεργειακών και εγκαταστάσε? ων του περιβάλλοντος χώρου επί δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων. 6. Την μελέτη και επίβλεψη κάθε είδους τεχνικού έρ? γου 7. Την παραγωγή και εμπορία αδρανών και ασφαλ? τικών υλικών. 8. Την παραγωγή και εμπορία ανακυκλωμένων υλι? κών. 9. Την εκτέλεση ενεργειακών έργων, παραγωγή ηλε? κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολ? ταικά κ.λπ.). 10. Τουριστικές ? ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ήτοι: Η δημιουργία τουριστικών γραφείων, η ενοικίαση και εκ? μετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων και δωματίων σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, η έκδοση αεροπορι? κών εισιτηρίων, η εκμετάλλευση κάμπινγκ, η διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδρομών πάσης φύσεως. 11. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατο? μικών προϊόντων, ανακυκλώσιμων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων, τα οποία θα παράγει η ίδια η Εταιρεία ή θα τα αγοράζει από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό, και γενικά η εισαγωγή και εμπορία κάθε εμπορεύσιμου είδους, βιομηχανικού ή μη, χρήσιμου για την κατασκευή και τον εξοπλισμό οικοδομών ή έργων, και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερι? κού που απασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία τέτοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων. 12. Την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες ημεδαπές ή αλλοδαπές Εταιρίες οιασδήποτε μορφής που επιδι? ώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα, ή άλλες συνεργασίες με αυτές. Επίσης για την επίτευξη του σκοπού της δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών η άλλων τρίτων φυ? σικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εται? ρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Κύρια
22197200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
31091300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
32301400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
32301500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ· ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
32403900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46493303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691977 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΚΟΥΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ Δευτερεύουσα
46731800 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ) Δευτερεύουσα
46731801 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46761904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΑΠΟ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση