ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 6 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 71Α , ΑΘΗΝΑ, 10683

ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 6 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 71Α , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999726106
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7750101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-07-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-09-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κ.Δ.Β.Μ. 1
ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
MOTIBO EKDOTIKI A.E.
MOTIVO AXIOLOGISI
MOTIVO AXIOLOGISI K.D.V.M. 1

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 6 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 71Α
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι : 1] Η έκδοση, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διάθεση, διακίνηση και παραγωγή βιβλίων πάσης φύσεως ελληνικών και ξένων και κάθε άλλης μορφής εντύπων (περιοδικών, εκπαιδευτικού υλικού), τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, δίσκων, κασετών, οπτικοακουστικών μέσων και μηχανημάτων αναλωσίμων, software, hardware, CD και συναφών ειδών. 2] Κάθε εργασία που έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση και εκτέλεση κάθε τύπου τυπογραφικών, εκτυπωτικών και βιβλιοδετικών εργασιών. 3] Η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία, διάθεση και διακίνηση κάθε είδους χαρτοσχολικών προϊόντων και εν γένει γραφικής ύλης. 4] Κάθε είδους διαφημιστική εργασία, η σχεδίαση και παραγωγή κάθε είδους διαφημιστικού και μηχανογραφικού υλικού και εντύπου [περιοδικών, προσπέκτους, λογαριασμών κ.λπ.] καθώς και η αγορά, διάθεση και πώληση διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά. 5] Η ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση, διάθεση, αντιπροσώπευση και εμπορία ηλεκτρονικών βιβλίων και κάθε είδους εφαρμογών πολυμέσων [MULTI MEDIA] σε CD-ROM, CD-I,CD-A,CD-TV,TVI, photo-CD, 3DO, VIDEO-CD, HDVD, και πάσης φύσεως εφαρμογών πολυμέσων και ηλεκτρονικών εκδόσεων καθώς και η διάθεση και εμπορία τους μέσω του διαδικτύου, διεθνών και τοπικών δικτύων Η/Υ. 6] Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων που σχετίζονται με τα παραπάνω προϊόντα, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση των παραπάνω προϊόντων και κάθε άλλη σχετική ή συναφής δραστηριότητα ή έρευνα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. 7] Η συμμετοχή σε κάθε είδους κοινοτικά προγράμματα και δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας και την ευόδωση των σκοπών της. 8] Η οργάνωση συνεδρίων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και εμπορικών εκθέσεων, 9] Η διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων, σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. 10] Η ανάπτυξη και στάθμιση εργαλείων ψυχομετρικής αξιολόγησης (Ψυχομετρικές δοκιμασίες – ατομικές ή ομαδικές – γνώσεων, γνωστικών ικανοτήτων, νοημοσύνης, προσωπικότητας, επίτευξης έργου ή στόχου, ενδιαφερόντων, κλίσεων, πεποιθήσεων, ανθρώπινων χαρακτηριστικών – συμπεριφορών, κινητικών δεξιοτήτων, ανθρώπινων πόρων – αξιολόγησης ταλέντων κ.λπ) –είτε μέσω της παραγωγής πρωτότυπων εργαλείων είτε μέσω της προσαρμογής για τον ελληνόφωνο πληθυσμό υπαρχόντων εργαλείων- 11] Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών μέσων ψυχομετρικής αξιολόγησης, 12] Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων που σχετίζονται με τα παραπάνω προϊόντα, καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση των παραπάνω προϊόντων και κάθε άλλη σχετική ή συναφής δραστηριότητα ή έρευνα που έχει σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας. 13] Η προώθηση, πώληση και διάθεση των παραπάνω εργαλείων στο ελληνόφωνο κοινό σε όλο τον κόσμο, 14] Η κατάρτιση και επιμόρφωση για τη χρήση των διαγνωστικών εργαλείων 15] Η συνεργασία με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και οίκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση της σχετικής έρευνας των ψυχομετρικών και διαγνωστικών εργαλείων. 16] Οι υπηρεσίες έρευνα και πειραματικής ανάπτυξης στην ψυχολογία, 17] Η συμμετοχή και η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων σχετικά με τα προϊόντα και την ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας 18] Η διοργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση ενηλίκων επαγγελματιών που προμηθεύονται τα ως άνω ψυχομετρικά εργαλεία. 19] Η λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1, προκειμένου για την εκπόνηση των ως άνω σεμιναρίων κατάρτισης. 20] Η παροχή υπηρεσιών και η λειτουργία κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης. 21] Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 22] Η έκδοση λογισμικού, η έκδοση άλλου λογισμικού, η έκδοση λογισμικού εφαρμογών που διατίθεται σε συσκευασία, η έκδοση λογισμικού που κατεβάζεται (download) από το Internet, η έκδοση λογισμικού εφαρμογών που κατεβάζεται (download) από το Internet, η διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, οι υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή. 23] Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών. 24] Η παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων, επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους και άλλου επιγραμμικού (on line) περιεχομένου. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58110000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κύρια
46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46492103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ Δευτερεύουσα
46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47616100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47616103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47916100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
58111000 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58111200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58111300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111400 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58112000 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΔΙΣΚΟ, ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
58115000 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
58191000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
58191000 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191300 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58191900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση