ΜΗΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΣΑΧΤΟΥΡΗ 2 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17674

ΜΗΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΣΑΧΤΟΥΡΗ 2 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800779814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140676501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-11-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-11-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΗΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
MITIS KYVERNOCHOROS TECHNOLOGIAS A.E.
METIS CYBERSPACE TECHNOLOGY S.A

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΣΑΧΤΟΥΡΗ 2
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: (a) η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων και υπολογιστών για συλλογή, μετάδοση, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, υποστήριξης μηχανισμών λήψης αποφάσεων και αυτοματοποίησης χρονοβόρων ή και υψηλής εξειδίκευσης διεργασιών στον τομέα της ναυτιλίας και γενικότερα των μεταφορών, η παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων, η ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας και παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού. (β) η ερευνητική δραστηριότητα, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη σε όποιο τομέα σχετίζεται με την ανάπτυξη των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών. (γ) η προώθηση και πώληση των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών. (δ) η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης τεχνολογίας λογισμικού, ηλεκτρονικών συστημάτων, υπολογιστών και συναφών υπηρεσιών, η διαχείριση τεχνολογίας λογισμικού και συναφών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών προς το σκοπό της μεγιστοποίησης της απόδοσης εφαρμογών βασιζομένων στο διαδίκτυο, η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση προγραμμάτων λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων και υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων μισθωμένων γραμμών και καλωδίων, η παροχή υποδομής και τεχνολογίας διέλευσης μέσω δικτύου και συνδέσεων με δίκτυα, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δικτύου, συστημάτων μεταφοράς δεδομένων και συστημάτων παρακολούθησης της λειτουργίας δικτύου, η ανάπτυξη, παροχή, συντήρηση, προώθηση και πώληση όλων των συναφών τεχνολογιών, εφαρμογών, συστημάτων και υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών ιστοφιλοξενίας και εφαρμογών πληροφορικής και η παροχή συμβουλών εν γένει σε συναφείς υπηρεσίες. (ε) η κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και πλακετών, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης, παροχής συμβουλών. (στ) η απόκτηση, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευση εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. (ζ) η απόκτηση, λειτουργία, και παροχή υποδομών και υπηρεσιών ανάπτυξης τεχνολογίας λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων, ιδίως στον τομέα της λειτουργίας προγραμμάτων λογισμικού οποιουδήποτε είδους για λογαριασμό της και για λογαριασμό άλλων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους συναφείς τομείς. (η) η συμμετοχή, χρηματοδότηση ή διοίκηση άλλων επιχειρήσεων και εταιρειών. (θ) Η παροχή σε οποιονδήποτε τρίτο υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know-how) και συμβουλών οποιουδήποτε είδους και περιγραφής που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. (ι) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία μπορεί, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, να διενεργείται για το συμφέρον της Εταιρείας σε σχέση με ή επιβοηθητικά προς οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες ή τη γενική επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. (ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία θεωρείται, άμεσα ή έμμεσα, αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: - Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. - Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα οπουδήποτε. - Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. - Να εκπροσωπεί οποιαδήποτε εταιρεία, Ελληνική ή αλλοδαπή, που δραστηριοποιείται σε ίδιους ή παρεμφερείς εταιρικούς σκοπούς, ενεργώντας ως πράκτορας ή διανομέας ή κάτοχος άδειας για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν παρεμφερές με τα παραπάνω. - Να εγγυάται υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ή να υπογράφει συμβάσεις εγγύησης με κάθε τρίτο, εφόσον οι εγγυήσεις συνδέονται άμεσα ή σχετίζονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών. 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Κύρια
26110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
26113000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
26120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
33204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43211006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62031000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
72191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
72192000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
72192901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
72192902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
72192903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
72192909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
72195000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση