ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 2-4 , ΑΘΗΝΑ, 11527

ΑΝΑΜΕΤ Βιομηχανία Ανακύκλωσης Ανώνυμη Εταιρεία


ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 2-4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094322547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 821001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-04-1992
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-09-1992
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ANAMET AE
ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.
ANAMET S.A.
ANAMET A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟ 2-4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Σκοπός της Εταιρίας είναι: α) η άσκηση εργασιών και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, δηλαδή η άσκηση εργασιών ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και διάθεσης αποβλήτων ως και η άσκηση τυχόν προπαρασκευαστικών της διαχείρισης αποβλήτων εργασιών, β) η εμπορία προϊόντων ανακτηθέντων από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων, γ) η εμπορία μετάλλων και λοιπών υλών ως και η διαμεσολάβηση στις σχετικές αγοραπωλησίες, δ) η παροχή υπηρεσιών χερσαίας και θαλάσσιας συλλογής ή μεταφοράς αποβλήτων, μετάλλων και λοιπών υλών, με ναυλωμένα ή ιδιόκτητα χερσαία ή θαλάσσια μεταφορικά μέσα, ε) η παροχή υπηρεσιών, με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα οχήματα, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα ψυγεία, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα, προϊόντων πετρελαίου, χύδην υγρών ή αερίων προϊόντων, οδικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μέσα), ξηρών εμπορευμάτων χύδην, επιστολών και δεμάτων, άλλες υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με ίδια ή μισθωμένα οχήματα. στ) η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης φορτηγών με χειριστή, μετακόμισης, αποθήκευσης και φύλαξης φορτίων και εμπορευμάτων, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών προς την μεταφορά, υπηρεσιών σχετικών με τις οδικές μεταφορές, υπηρεσιών ρυμούλκησης, διακίνησης φορτίων, συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων, διαμεσολάβησης στην μεταφορά αγαθών, υπηρεσιών υπαίθριων χώρων στάθμευσης (parking) και γενικώς η παροχή κάθε είδους επικουρικών προς τις μεταφορές υπηρεσιών και κάθε άλλης συναφούς εργασίας. ζ) η παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων σε λιμένες και αερολιμένες, υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, υπηρεσιών παροχής συμβούλων επί θεμάτων επιμελητείας, υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, υπηρεσιών ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης φορτηγών, η εμπορία φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. η) η απορρύπανση, η διάλυση ή και ο κανιβαλισμός παντός είδους οχημάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό ή μη) καθώς και η περαιτέρω διαδικασία για την ανάκτηση κάθε είδους υλών, προϊόντων και εμπορευμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ή περαιτέρω επεξεργασία. θ) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής ή και κατασκευής παντός είδους μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ανυψωτικών μηχανημάτων, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για την μεταλλουργία, την βιομηχανία και την ανακύκλωση, η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων. ι) η διενέργεια δομικών κατασκευών και τεχνικών έργων κάθε τύπου, όπως έργα οδοποιϊας, οικοδομικά, υδραυλικά και λιμενικά έργα, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. ια) η κατασκευή οικιστικών κτιρίων και οι γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με την χρησιμοποίηση ιδίων υλικών, όπως κατασκευαστικές εργασίες για μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες και οικοδομές. ιβ) η εκτέλεση έργων υποδομής και εν γένει η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών και δια της συμμετοχής σε κάθε είδους προκηρύξεις και διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. για την εκτέλεση κάθε σχετικού με τα ανωτέρω έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ιγ) η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για μη οικιστικά κτίρια, όπως κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για εμπορικά κτίρια και εν γένει για κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η διενέργεια νέων εργασιών, προσθηκών, μετατροπών και ανακαινίσεων σε υφιστάμενα κτίρια. 4 ιδ) η εκτέλεση δημοσίων τεχνικών και οικοδομικών έργων ως εργολάβος ή υπεργολάβος ή υπό την ιδιότητα που θα τίθεται από την εκάστοτε σχετική σύμβαση. ιε) η ανακαίνιση ακινήτων (οικιών, οικοδομών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων κ.λ.π.) και η αναπαλαίωση διατηρητέων ακινήτων. ιστ) οι κατεδαφίσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα μέσα. ιζ) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων των περιπτώσεων (α) έως και (ιστ) της παρούσας παραγράφου. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) να αγοράζει ή να εκμισθώνει φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως εθνικών και διεθνών μεταφορών, β) να εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού ή συμβατικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτής, γ) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να συμμετέχει σε παντός είδους διαγωνισμούς, δ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε καθορίζοντας συγχρόνως και τους όρους λειτουργίας τους, ε) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 3. Κατά την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού της και προς υποβοήθηση/υποστήριξη των προς τούτο ενεργειών και δραστηριοτήτων της, όπως και της εν γένει οργανωτικής λειτουργίας της, η εταιρεία δύναται να συνάπτει με νομικά πρόσωπα παντός τύπου, συνδεδεμένα ή μη, συμβάσεις τρεχούσης φύσεως, με αντικείμενο την εκ μέρους τους παροχή διοικητικής/οργανωτικής/λειτουργικής υποστήριξης προς την εταιρεία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Κύρια
25990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
38115500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
38311201 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38311202 ΔΙΑΛΥΣΗ (ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Π.Χ. ΛΑΔΙΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
38311203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΠΗ Η ΘΡΑΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, (Π.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38322202 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
38322900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323902 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42991000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
42991900 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
45311201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46121200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46721400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΨΥΓΕΙΑ Δευτερεύουσα
49411200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
49411300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ ΥΓΡΩΝ Η ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
49411400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ) Δευτερεύουσα
49411500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΥΔΗΝ Δευτερεύουσα
49411502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΛΠ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49412000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50200000 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση