ΕΔΑΔΥΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΜΟΥ 25 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

ΕΔΑΔΥΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΕΡΜΟΥ 25 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800626914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132837401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-12-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-12-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΔΑΔΥΜ Μ.Α.Ε.
EDADYM M.A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 25
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται: (α) η ανάληψη και εκτέλεση του συνόλου των εργασιών μελέτης, κατασκευής και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) αποβλήτων και υπολειμμάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση αποβλήτων . (β) η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, αποβλήτων, περiβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων και η εμπορία και διαχείριση των παραγόμενων προϊόντων ή παραπροϊόντων αυτών. (γ) η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων διαχείρισης κάθε μορφής αποβλήτων, καθώς και η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση ή ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλή-των και σχετικά με οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη προστασία και συντήρηση του περιβάλλοντος. (δ) η αποκομιδή, μεταφορά και μεταφόρτωση αποβλήτων και η οργάνωση προγραμμάτων συλλογής, συσκευασία, μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση ή άλλως διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων, ή/και υλικών κατεδαφίσεων και κατασκευών. (ε) η συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων. (στ) η διεξαγωγή παντός είδους εργασιών αναφορικά με την αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών (ζ) η κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, η πώληση, ενοικίαση, διάθεση, παραχώρηση χρήσης και παντός είδους εκμετάλλευση μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλισμού κατάλληλου για διαχείριση αποβλήτων ή αποβλήτων (η) η αγορά, εισαγωγή, κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση επί ενοικιαγορά ή άλλως, ανταλλαγή, εξαγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση μηχανημάτων, μηχανών, εγκαταστάσεων, οχημάτων, οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εφοδίων ή άλλων πραγμάτων και η πραγματοποίηση εισαγωγών ή εξαγωγών για τους σκοπούς εταιρείας και η άσκηση κάθε εν γένει είδους εμπορικής δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς του παρόντος άρθρου (θ) η συμμετοχή σε προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω (ι) η υποβολή αιτήσεων και έναρξη διαδικασιών και λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας, εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων διακαιόχρησης (franchising) παραχωρήσεων, δουλειών, έννομων εξουσιών, δικαιώματος ή προνομίου και η από την Εταιρεία πώληση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για την χρησιμοποίηση αυτών. 3.2 Για την εκπλήρωση του κατά την παράγραφο 3.1 σκοπού η Εταιρεία δύναται: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. (β) Να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (δ) Να παρέχει και να λαμβάνει εγγυήσεις, δάνεια ή ασφάλειες προς οποιουσδήποτε τρίτους (ε) Να αγοράζει, ανεγείρει, μισθώνει υπομισθώνει, υπεκμισθώνει, προβαίνει στον εξοπλισμό και εν γένει εκμεταλλεύεται οιαδήποτε ακίνητα. (στ) Να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
38115300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Δευτερεύουσα
38115400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Δευτερεύουσα
38115500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ Δευτερεύουσα
38115800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38116900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38322202 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
38322203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38322300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Δευτερεύουσα
38322400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
38322500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38322900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323903 ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
49410000 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση