ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 14 , ΑΘΗΝΑ, 11635

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 14 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-09-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-09-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
INNOVATIVE MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 14
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Επενδύσεις εν γένει δια της συμμετοχής στο κεφάλαιο ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, οι οποίες επιδιώκουν οποιοδήποτε σκοπό. 2. Παροχή εγγυήσεων σχετικών προς τις επενδυτικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 3. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απόκτηση, αγορά, οικοδόμηση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, καθώς και η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων. 4. Η ανέγερση, κατασκευή, διαχείριση, εκμετάλλευση και περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων καθώς και οικοδομικών –πολεοδομικών συγκροτημάτων κάθε είδους, ασκεπών ή δομημένων, οικιστικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και διενέργεια κάθε είδους δομικών ή τεχνικών έργων είτε επί ιδίων της εταιρείας ακινήτων είτε επί ακινήτων τρίτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. 5. Η εσωτερική ανακατασκευή, διαμόρφωση και διαχείριση ακινήτων. 6. Η ανάληψη και εκτέλεση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών ή κατασκευαστικών έργων παντός τύπου. 7. Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών και δη η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός ή εκτός της χώρας, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα για το σκοπό αυτό μεταφορικά μέσα, ξεναγήσεις προσώπων σε δημοφιλείς προορισμούς, αξιοθέατα, διενέργεια κρατήσεων ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων και κάθε υπηρεσία προς κάλυψη τουριστικών αναγκών της εταιρείας . 8. Η κάθε μορφής επένδυση επί ακινήτων με την χρησιμοποίηση κάθε σύγχρονου μέσου ή μεθόδου χρηματοδότησης ως επίσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών. 9. Η ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων- κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. 10. Η ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες, η εκτέλεση προγραμμάτων που άπτονται του σκοπού της εταιρείας με κοινοτική ή άλλη συγχρηματοδότηση. 11. Η παροχή υπηρεσιών marketing και γενικά υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης προς τρίτους. 12. Η παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων. 13. Η συμμετοχή σε κάθε μορφής δημοπρασία ή διαγωνισμό που άπτονται του σκοπού της. 14. Η συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα μετά ομοειδών ή παρεμφερών επιχειρήσεων τρίτων, οιασδήποτε νομικής μορφής, με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε έργου που άπτεται του σκοπού της εταιρείας. 15. Η αγορά, αποδοχή με τον τύπο της δωρεάς, η δυνατότητα να παίρνει με μίσθωση ή υπομίσθωση ή με αντάλλαγμα ή ως εισφορά σε είδος προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ή με άλλο τρόπο να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε γη, οικοδομές, δουλείες, δικαιώματα, προνόμια, παραχωρήσεις, οικοδομικές άδειες, εμπορεύματα, και οποιασδήποτε φύσης και περιγραφής κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία (ανεξάρτητα αν αυτή είναι υποθηκευμένη, βεβαρημένη ή μη), η οποία κρίνεται επωφελής για την εν γένει λειτουργία και τις εργασίες της εταιρείας. 16. Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους. 17. Η διαχείριση κεφαλαίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 18. Οι εισαγωγές, εξαγωγές και η εμπορία προϊόντων πάσης φύσεως, όπως ενδεικτικά έπιπλα και φωτιστικά κ.α. 19. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα στον τομέα εκμεταλλεύσεως, διαχειρίσεως και γενικά αξιοποίησης αστικών ακινήτων. 20. Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα της ιδρύτριας εταιρείας «TAJOHA MANAGEMENT & CONSULTING LTD». Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες ομοειδείς ή συγγενείς επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη που είναι συναφής με τους ανωτέρω σκοπούς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ) Κύρια
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
50101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ Δευτερεύουσα
50101201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ Δευτερεύουσα
50101202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΜΗΓΟΥΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δευτερεύουσα
50101203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
50101204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Δευτερεύουσα
50102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
50102001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
64201001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δευτερεύουσα
66301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
66301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
68201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68311100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68311500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68321200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
69101800 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
69101801 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ Η ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
77341002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
79111903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δευτερεύουσα
79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) Δευτερεύουσα
79121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δευτερεύουσα
79901100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δευτερεύουσα
79902000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
82301202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
84131600 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
90041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90041010 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Δευτερεύουσα
90041011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90041012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93110000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση