Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125

Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 802060725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169148101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-03-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-03-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

M CONCESSIONS SINGLE MEMBER SA
Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ
M PARACHORISEIS MAE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η για ίδιο ή για αλλότριο λογαριασμό στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αυτοτελής ή σε συνεργασία με τρίτους χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των έργων παραχώρησης και των Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), καθ’ οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά. β) Η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμμετοχή σε πάσης φύσεως εταιρίες, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες και επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ άρθρο 9 παρ. 6 ν. 3522/2006 συμμετοχών, άνευ περιορισμού ή διακρίσεως εκ του καταστατικού σκοπού τους ή άλλως πως. γ) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης (Facility Management), τεχνικής ή/και ενεργειακής λειτουργίας και διαχείρισης πάσης φύσεων έργων ή/και εγκαταστάσεων και ειδικών συστημάτων αυτών, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων ασφαλείας. δ) Η ανάληψη και εκτέλεση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους, πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά φυσικών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμών ή Συνεταιρισμών πάσης φύσεως καθώς και η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών. ε) Η ανάληψη της τεχνικής Διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία PROJECT MANAGEMENT). στ) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, στους τομείς: α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και πάσης φύσεως λοιπών υπηρεσιών (π.χ. μηχανοργάνωσης, δημοσίων σχέσεων, σχέσεων με επενδυτές, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης διαθεσίμων, σχέσεων με Τράπεζες, ασφάλειες, χρηματοδοτικούς οργανισμούς, εσωτερικού ελέγχου, φορολογικών και λογιστικών υποθέσεων και συμβολής στην τήρηση λογιστικών προτύπων, οικονομικής ανάλυσης και οικονομικών αναφορών, έρευνας αγοράς ανταγωνισμού, υποστήριξης κατά την εκπόνηση – ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, υποστήριξης και υλοποίησης συμφωνιών και συγχωνεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών πάσης φύσεως και η διάθεση αυτών με κέρδος σε τρίτους κ.λ.π.), γ) λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων. ζ) Η ανέγερση, με οποιοδήποτε σύστημα, οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων και η πώληση ή εκμετάλλευση των ή εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο των περιεχομένων στην Εταιρία οικοδομών ή οριζοντίων ιδιοκτησιών. η) Η διαχείριση της περιουσίας της ή περιουσίας που της αναθέτουν τρίτοι (κινητής και ακίνητης). θ) Η απόκτηση, κατοχή, πώληση και διενέργεια συναλλαγών επί, πάσης φύσεως, χρεογράφων, κινητών αξιών και χρηματοοικονομικών μέσων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά ή οργανωμένη αγορά κεφαλαίου. ι) Η απόκτηση, κατοχή, πώληση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών αναπτύξεως και διαχειρίσεως ακινήτων της Εταιρείας. κ) Η άσκηση πάσης φύσεως επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. λ) Η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, εργασίας, δραστηριότητας ή συναλλαγής, αμέσως ή εμμέσως συνδεομένης με τις προαναφερθείσες ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρίας. 2. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρία δύναται: α) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε οιανδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται με άλλη Εταιρία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορφή, σε όλες τις φάσεις διαδικασίας διαγωνισμών που προκηρύσσονται στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο της υποστήριξης των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και των εταιριών εν γένει στις οποίες συμμετέχει. γ) Να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση, είτε αμέσως είτε εμμέσως, συμβάσεων υφισταμένων ή προβλεπομένων από διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε η Εταιρία, μέσω της χρήσης κάθε αναγκαίας τεχνογνωσίας, υποστήριξης, προσωπικού και όλων εν γένει των απαιτούμενων μέσων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει. δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με το σκοπό της εταιρίας. ζ) Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η Εταιρία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια ή ιδιωτικά. η) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει η ίδια ή θυγατρικές της ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, καθώς και να διαθέτει προς αυτά κάθε αναγκαία υποστήριξη, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. θ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. ι) Να ασκεί και να αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επενδυτική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει. κ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Κύρια
33121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43222002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
64911000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221213 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
72192907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
84131800 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση