ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14235

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800338639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117035901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-08-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.
ELTERGA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 118
  Πόλη:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρίας είναι: Α. Η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή κάθε είδους τεχνικών έργων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οικοδομικών, χωματουργικών, υδραυλικών, οδοποιίας, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, mδηροδρομικών, συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων, βιολογικών καθαρισμών, αποστραγγιστικών έργων, διευθέτησης ομβρίων, αγωγών ομβρίων και λυμάτων, για λογαριασμό οποιουδήποτε φορέα, δημοσίου ή ιδιωτικού, καθώς και η ανάληψη και κατασκευή τέτοιων έργων από οποιοδήποτε επίσης φορέα. Β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση μονάδων εξορύξεως και παραγωγής λατομικών προϊόντων και γενικά δομικών υλικών τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων, η αγορά, κατεργασία και μεταπώληση οικοδομικών υλικών γενικά. Γ) Η μελέτη και κατασκευή κάθε είδους οικοδομικών εργασιών, η αγορά οικοπέδων για την ανέγερση σε αυτά πολυκατοικιών, η ανέγερση πολυόροφων οικοδομών σε ακίνητα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, η πώληση των κατασκευαζομένων οικοδομών σε ακίνητα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής, η πώληση των κατασκευαζομένων οικοδομών ή των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών, η εκμετάλλευση των παραπάνω ακινήτων. Δ) Η κατασκευή και πώληση υλικών και εργαλείων για τεχνικά και οικοδομικά έργα. Ε) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων και εργασιών κατασκευής δομικών υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων καθώς και οικοδομικών υλικών. Στ) Η ανέγερση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και γενικά Τουριστικών Εγκαταστάσεων. Ζ) Η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικών ειδών, φωτιστικών σωμάτων και εξαρτημάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται αυτού του είδους τα προϊόντα. Η) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών πάσης φύσεως σε κάθε είδους Δημοσίους φορείς και Υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά Ο.Τ.Α., Υπουργεία κλπ. και ιδίως φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και γενικώς πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών ειδών. Θ) Η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) κάθε είδους αποβλήτων (επικινδύνων ή μη), στερεών, υγρών κλπ. Ι) Η ανάληψη έργων και η εκτέλεση πάσης φύσεων εργασιών για την αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (Χ.Α.Δ.Α.). ΙΑ) Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Χώρων Διάθεσης Απορριμάτων (Χ.Δ.Α.), Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) και Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης κάθε μορφής οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). ΙΒ) Η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδων και εγκαταστάσεων όλων των μορφών επεξεργασίας όλων των ειδών απορριμμάτων στερεών, υγρών κλπ (επικινδύνων ή μη), εργοστασίων και εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, καθώς και γενικά εγκαταστάσεων παντός είδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (επικινδύνων ή μη), στραγγισμάτων, λυμάτων κλπ, όπως ενδεικτικά κομποστοποίηση, αντίστροφης όσμωσης, εξάτμιση, εξάχνωση, αλλά και άλλες μέθοδοι. ΙΓ) Η εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων και συσκευών επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων επικινδύνων και μη επικινδύνων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται αυτού του είδους τα προϊόντα. ΙΔ) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή «Λάκκους», της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοπονήσσου, πρώην του Δ.Δ. Σκάλας του Δήμου Μελιγαλά του Νομού Μεσσηνίας, ισχύος 1,8 mw, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 41.394,50 μ2. ΙΕ) Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενδεικτικά φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών σταθμών ενέργειας. ΙΣΤ) Η σύλληψη και εκπόνηση μελετών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κάθε είδους συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. ΙΖ) Η ανάληψη και εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δημοσίου, δημοτικού, κοινοτικού, ιδιωτικού και γενικά φυσικού ή νομικού προσώπου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή συνεταιρισμού πάσης φύσεως, που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. ΙΗ) Η εμπορία με οποιαδήποτε μορφή φωτοβολταϊκών συστημάτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προελεύσεως εσωτερικού ή εξωτερικού και η αντιπροσώπευση τέτοιων οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού. ΙΘ) Η υπεργολαβική ανάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο της εκτέλεσης έργων ή τμημάτων τους, τα οποία έχει αναλάβει η εταιρία, καθώς και η ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, σχεδιασμού και θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων. Π) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση εκτάσεων γης και κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως προς υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία δικαιούται: α) Να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες με οποιονδήποτε νομικό τύπο ή να συνεργάζεται με φυσικά πρόσωπα ή άλλες επιχειρήσεις με οποιονδήποτε νομικό τύπο ελληνικές ή αλλοδαπές ή κοινοπραξίες, όταν οι σκοποί τους είναι ίδιοι, παρόμοιοι, συναφείς ή συμπληρωματικοί με τους επί μέρους ή όλους τους σκοπούς της εταιρίας ή να ενισχύει αυτούς. β) Να ενεργεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ως αντιπρόσωπος, πράκτορας, ή εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που ασχολούνται με παρόμοιες εργασίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. δ) Να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως με τρίτους και χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) με τράπεζες ή άλλους φορείς, για τη μίσθωση μηχανημάτων, οχημάτων και άλλων πραγμάτων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας και ε) Να αποκτά, κατέχει, χρησιμοποιεί και μεταβιβάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, τεχνικές και βιομηχανικές μεθόδους (Κnow -how), καθώς και να αποκτά και παραχωρεί δικαιώματα δικαιοχρησίας (franchising)>>.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Κύρια
23611200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ, ΚΑΔΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΙ Κ.Λ.Π) Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
33202900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35130000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38113100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38113900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42121000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46471201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691964 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691965 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731639 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση