ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΘΕΤΙΔΟΣ , ΒΡΗΛΙΣΣΙΑ, 15235

ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΘΕΤΙΔΟΣ , ΒΡΗΛΙΣΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094361980
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1402501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-10-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-11-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.
LATOMEIA VLACHOU A.E.
LATOMEIA VLACHOU S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΘΕΤΙΔΟΣ
  Πόλη:
ΒΡΗΛΙΣΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός 1.α) Η εξόρυξη και η εμπορία Λατομικών και Μεταλλευτικών προϊόντων αυτούσιων ή κατόπιν βιομηχανοποιήσεως τους. Η εξόρυξη αργών λίθων, θραύση αυτών, επεξεργασία και εμπορία αυτών καθώς και η εκμετάλλευση πάσης φύσεως πρώτων υλών (εμπορία βιομηχανοποίηση) στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. β) Η παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και συναφών δομικών υλών, παραγωγή άσβεστου και εμπορία αυτών, αγορά και εμπορία σιδήρου καθώς και κατασκευή μηχανημάτων σχετικών με τις δραστηριότητες λατομείων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά π.χ. σπαστήρος κ.τ.λ.) 2. Η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, καθώς και την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικών και Δημόσιων, η ανέγερση, εκμετάλλευση, επισκευή, μετασκευή και πώληση κάθε μορφής οικοδομικών έργων π.χ. κατοικιών –καταστημάτων –γραφείων-εργοστάσιων και οιωνδήποτε κτηρίων επί ιδίων ακίνητων η αλλότριων ακίνητων κατά το σύστημα της αντιπαροχής και εκμεταλλεύσεις αυτών. 3. Η ανάληψη ύστερα από διαγωνισμό ή με απ’ ευθείας ανάθεση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή του Δημόσιου, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, και εκτέλεση οποιουδήποτε τεχνικού έργου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι οικοδομικές εργασίες, οι εργασίες πολιτικού μηχανικού, οι οδοποιητικές, μεταλλικές, μηχανολογικές, βιομηχανικές, ηλεκτρολογικές εκτέλεση πάσης φύσεως λιμενικών έργων κ.τ.λ., σε οποιοδήποτε φάση τις και κάθε συναφής με τις πιο πάνω εργασίες. 4. Η κατασκευή και οι εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων πάσης μορφής, ιδία δε ξενοδοχειακών, τουριστικών περίπτερων κλπ. 5. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών κατασκευαστικών και εμπορικών οίκων, η εμπορία δομικών υλικών, μηχανημάτων, και εν γένει συναφών προϊόντων με όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες. 6. Η μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. 7. Η ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. 8. Η εκτέλεση οδικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο κάθε είδους υλικού, προϊόντος, εμπορεύματος. 9. Η ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, φορτηγών αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 10. Η ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων έργου, μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών τεχνικών έργων και έργων πολιτικού μηχανικού. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει για το σκοπό αυτό με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται η συνεταιρίζεται με φυσικά η νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους η συναφείς προς τον επιδιωκόμενο απ’ αυτήν σκοπό ή και να ενεργεί γενικά οτιδήποτε αναγκαίο η χρήσιμο προς πραγματοποίηση του αντικειμένου της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης νομοτύπως και τροποποιούσης το παρόν άρθρο, είναι δυνατόν να διευρύνεται το αντικείμενο της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
23701000 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ Κύρια
23631000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
23991300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΥΣΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΑ ΛΙΘΙΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δευτερεύουσα
23991900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42111000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΜΑΞΙΤΩΝ ΟΔΩΝ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42911000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46761909 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ Δευτερεύουσα
46761911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ, ΦΥΣΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47524915 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ, ΤΟ ΒΙΤΟΥΜΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΗ ΠΙΣΣΑ Η ΠΙΣΣΑΣΦΑΛΤΟ Δευτερεύουσα
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
77111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
8110000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Δευτερεύουσα
8121200 ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ· ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση