ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΑΙΩΝ 39 , ΑΘΗΝΑ, 10434

ΑΜΒΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΑΙΩΝ 39 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999078528
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6223001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-03-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-04-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΜΒΙΟ ΑΕ
AMBIO AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΑΙΩΝ 39
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

(α) Η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών κάθε είδους, μελετών διαχείρισης οικοσυστημάτων, χωροθέτησης, πολεοδομικών και οικοδομικών μελετών εκπόνησης τοπογραφικών σχεδίων, μελετών οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, μελετών διαχείρισης αποβλήτων, σχεδιασμός και λειτουργική υποστήριξη υποδομών και έργων. (β) Η εκπόνηση μακροοικονομικών μελετών, όπως κλαδικά προγράμματα, ταμιακές μελέτες, κλαδική στρατηγική, και μικροοικονομικές μελέτες, όπως επιχειρησιακά σχέδια (business plans), επενδυτικά σχέδια, οικονομοτεχνικές μελέτες και γενικά μελέτες σκοπιμότητας, οργάνωσης επιχειρήσεων, κοστολόγησης, φοροτεχνικής υποστήριξης, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, έρευνες αγοράς κλπ. (γ) Η παροχή συμβουλών για την διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων καθώς και η αξιολόγηση αυτών, η ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, η τεχνική υποστήριξη παραγωγικών (π.χ. γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών – ιχθυοκαλλιεργητικών) μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και η σύνταξη και διαχείριση τεχνοοικονομικών μελετών. (δ) Ο σχεδιασμός και μελέτη κάθε είδους τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, όπως ενδεικτικά κατοικιών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών κτιρίων παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας και εμπορίας ειδών. (ε) Οι μελέτες εγκατάστασης και λειτουργικής υποστήριξης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως ISO, EMAS, HACCP, σήματα ποιότητας, δειγματοληψίες, εργαστηριακοί έλεγχοι, μελέτες απεντόμωσης, μυοκτονία, απολύμανση, καθαρισμοί, μικροβιοκτονία και γενικά θέματα διασφάλισης δημόσιας υγείας. (στ) Οι μελέτες, εγκαταστάσεις και λειτουργική υποστήριξη συστημάτων μηχανοργάνωσης, επικοινωνιών και αυτοματισμών, όπως μηχανογραφικές λύσεις (ανάπτυξη MIS, Supply Chain Management, συστημάτων ελέγχου της παραγωγής κ.α.), σχεδιασμός και εξέλιξη λογισμικού, παραγωγή και εξέλιξη συστημάτων μηχανοργάνωσης, αυτοματισμών και επικοινωνίας, παραγωγή και λειτουργική υποστήριξη εφαρμογών και υπηρεσιών για το διαδίκτυο (internet). (ζ) Γενικά η ανάληψη εργασιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας. (η) Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και λοιπών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. (θ) Υπηρεσίες εμπορικών αντιπρόσωπων που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης (ι) Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φωτιστικού εξοπλισμού (ια) Υπηρεσίες εμπορικών αντιπροσώπων που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού (ιβ) Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων (ιγ) Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου καλωδίων οπτικών ινών, που αποτελούνται από ίνες κάθε μια από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά (ιδ) Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου φωτοβολταικών στοιχείων (ιε) Υπηρεσίες διάθεσης επιγραμμικού (ON LINE) λογισμικού (ιστ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας (ιζ) Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων (ιη) Η διενέργεια ενεργειακών ελέγχων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Κύρια
3117100 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ Δευτερεύουσα
3217200 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Δευτερεύουσα
71112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71112200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71112300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71113100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
71113200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Δευτερεύουσα
71114100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΧΕΡΣΑΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ, ΕΝΑΕΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
71121402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) Δευτερεύουσα
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71121701 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71123401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ Δευτερεύουσα
71123500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
72191300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72191402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
72191903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
72192907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
72192908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
72192909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
72194000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
72200000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
73111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73200000 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση