ΕΝΕΡΓΟΠΛΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 4 , 17342

ΕΝΕΡΓΟΠΛΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800426627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121900007000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-07-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-07-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΝΕΡΓΟΠΛΑΝ Α.Ε
ENERGOPLAN S.A.
ENERGOPLAN A.E

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 4
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Σκοποί της Εταιρείας είναι οι εξής: 1. Η βιομηχανική παραγωγή, κατασκευή και εμπορία, Καινοτομικών Εφαρμογών Αειφορίας και Συστημά-των Διαχείρισης, καθώς και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (α) H βιομηχανική παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, συμπαραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συ-ντήρηση και ποιοτικός έλεγχος ενεργειακών συστημάτων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, συσκευών, α-νταλλακτικών και λοιπών μερών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (β) Η εμπορία και διανομή ενεργειακών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε απευθείας, είτε μέσω οργάνωσης δικτύων διανομής μεταπωλητών ή συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως. (γ) Η εγκατάσταση συστημάτων και συντήρηση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς επί-σης μηχανών, συσκευών και συστημάτων, που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας, στην Ελ-λάδα και το εξωτερικό. (δ) Η έρευνα και ανάπτυξη καινοτομικών και ενεργειακών προϊόντων και συστημάτων. (ε) Η έρευνα και τεχνολογία στον τομέα της ενέργειας, και ειδικώς η έρευνα για την ανάπτυξη νέων και-νοτομικών ενεργειακών προϊόντων και συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών. (στ) Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση διαδικτυακής υποδομής για την παροχή και διανομή υπηρεσιών και προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρίας. (ζ) Η εκπόνηση κανονισμών, οδηγών και εν γένει υλικού εκπαιδευτικού περιεχομένου, που προορίζεται για την πιστοποίηση ενεργειακής επάρκειας – αναβάθμισης υποδομών σχετικών προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. (η) Η εκπαίδευση προσωπικού και η πιστοποίηση δεξιοτήτων, στην παραγωγή, επισκευή και συντήρηση των προϊόντων της εταιρίας. (θ) Η συμμετοχή – εξαγορά οιασδήποτε επιχείρησης, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η αγορά και πώλη-ση τεχνογνωσίας, η συνεργασία οιασδήποτε μορφής τεχνικών – τεχνολογικών πληροφοριών που αφο-ρούν ανάπτυξη Ανανεώσιμων – Συμβατικών μορφών ενέργειας και μηχανημάτων-συσκευών – δοκιμών. (ι) Η ανάθεση σε τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας όλων των ανωτέρω. (ια) Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών αναφορικά με την κατασκευή, τοποθέτηση, λειτουργία και χρη-ματοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (ιβ) Η εκμετάλλευση ίδιων εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων τρίτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η παραγωγή και διανομή των ενεργειακών προϊόντων αυτών. 2. Η παραγωγή και πώληση ή με κάθε τρόπο διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήμα-τα ή άλλες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Οι κατασκευαστικές εργασίες για υλοποίηση πάσης φύσεως μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-γειας. 4. Οι κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα. 5. Οι κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κ.λπ. οδών. 6. Οι κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων. 7. Οι υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης. 8. Οι κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετα-τροπές και ανακαινίσεις). 9. Οι κατασκευαστικές εργασίες εγκαταστάσεων και χώρων αθλητισμού και αναψυχής (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις). 10. Οι πάσης φύσεως εργασίες ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης αλεξικέ-ραυνων, επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση ή μη υλικών, επισκευής ηλε-κτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα ή έργα, εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων. 11. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων, μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέρ-γειας σε ηλεκτρική και εν γένει εξοπλισμού λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 12. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού. 13. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ζωοτροφών. 14. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμά-των και η παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων. 15. Οι υπηρεσίες συλλογής μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων ή μη απορριμμάτων και οι υπηρεσίες εξυγί-ανσης και καθαρισμού. 16. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για την γεωργία εντόμων ή ζώων. 17. Η εξόρυξη φυσικής άμμου. 18. Οι υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και μοκετών. 19. Οι υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή ή μακρά διάρκεια, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών. 20. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων έργων. 21. Οι υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων. 22. Οι υπηρεσίες τουριστικού γραφείου εν γένει, καθώς και η εκμίσθωση αυτοκινήτων επιβατηγών ιδιω-τικής χρήσεως με οδηγό. 23. Η διοργάνωση εκδρομών. 24. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό. 25. Η λειτουργία επιχείρησης οδικών μεταφορών. 26. Η εν γένει εμπορία όλων των ειδών των οχημάτων-αυτοκινήτων. 27. Η μεταφορά ατόμων με τουριστικά λεωφορεία στην ημεδαπή και το εξωτερικό. 28. Η μεταφορά ατόμων με τουριστικά λεωφορεία στους προορισμούς εργασίας τους από τον τόπο συ-γκέντρωσής τους. 29. Η οργάνωση, προετοιμασία, προγραμματισμός εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 30. Η μεταφορά τουριστών με τουριστικά λεωφορεία προς κάθε κατεύθυνση εντός και εκτός Ελλάδος, όπως συμφωνείται με οποιονδήποτε τουριστικό φορέα (δημόσιο, ιδιωτικό, Ο.Τ.Α. κ.λπ.). 31. Η υπομίσθωση των τουριστικών λεωφορείων σε τουριστικούς φορείς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς (τουριστικά γραφεία, ΤΕΟΜ, κ.λπ.). 32. Η λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τουριστικών καταλυμάτων, η ναύλωση αεροπλάνων, πλοίων, οι εν γένει ναυτιλιακές πράξεις, η αντιπροσώπευση τουριστικών πρακτορείων, προμήθεια αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παροχή υπηρεσιών στο χώρο του τουρισμού με την αντιπροσώπευση τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων και εν γένει οι ενέργειες οποιαδήποτε πράξης αφορά στις υπηρεσίες εσωτερικού τουρισμού. 33. Η δημιουργία λογισμικού και προγραμμάτων για τη διαχείριση των ανωτέρω σκοπών, ως και παρεμ-φερών με αυτούς. 34. Η ανέγερση και λειτουργία τουριστικών ξενοδοχείων, οιασδήποτε κατηγορίας και κάθε άλλης ξενο-δοχειακής επιχείρησης, είτε από την ίδια, είτε σε συνεργασία με άλλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, και η ενδεχόμενη παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείων προς οιον-δήποτε τρίτο, η ενέργεια κάθε πιστωτικής εργασίας με κερδοσκοπικό σκοπό στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ίδρυση τουριστικών και διαφημιστικών γραφείων, γραφείων ταξιδίων και γραφείων προσέλκυσης και εξυπηρέτησης τουριστών και γενικά κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση ξενοδοχείου, τουριστικών πε-ριπτέρων, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την εξυπηρέτηση των πελατών, όπως κατά ενδεικτική ανα-φορά: εκμίσθωση ή παραχώρηση εκμεταλλεύσεως χώρων των ξενοδοχειακών μονάδων σε τρίτους με αντάλλαγμα, λειτουργία εντός των ξενοδοχειακών μονάδων σταθμών αυτοκινήτων, εστιατορίων, ζαχα-ροπλαστείων, κέντρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κέντρων άθλησης και υγιεινής, φυσικοθεραπείας, πλυντηρίων αυτοκινήτων, πλυντηρίων και καθαριστηρίων ενδυμάτων και κλινοστρωμνών, η παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, η εκμετάλλευση κολυμβητικών δεξαμενών και οργανωμένων ακτών, η παροχή υπηρεσιών ανταλλακτηρίου συναλλάγματος, υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εντός ή εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων, τηρουμένων των ανά δραστηριότητα απαιτουμένων διατυπώσε-ων, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται από τις ειδικές κατά περίπτωση εκάστοτε υφιστάμενες διατά-ξεις. 35. Να αγοράζει ή να μισθώνει έπιπλα, σκεύη, εμπορεύματα, μηχανές και άλλα αντικείμενα χρήσιμα στην επιχείρηση των ξενοδοχείων ή των συναφών επιχειρήσεων, να παραχωρεί αυτά σε άλλους ή να τα πωλεί. 36. Η ανάπτυξη-επέκταση της εταιρείας με τη μέθοδο δικαιόχρησης (franchise). 37. Η πώληση των υπηρεσιών εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου. 38. Κάθε εργασία και υπηρεσία με την μορφή διεξαγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό εμπορικών πρά-ξεων συναφών με τα παραπάνω. 39. Η μίσθωση διαμερισμάτων, επιπλωμένων ή μη, μακράς διαρκείας, που προορίζονται για κατοικία. 40. Η μίσθωση ανεξάρτητων οικιών-επαύλεων, επιπλωμένων ή μη, μακράς διάρκεια, που προορίζονται για κατοικία. 41. Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας επ’ αμοιβή ή/και βάσει σύμβασης. 42. Η εκμίσθωση και διαχείριση μισθωμένων ή ιδιόκτητων διαμερισμάτων ή ανεξάρτητων οικιών που προορίζονται για κατοικία. 43. Η μίσθωση διαμερισμάτων, οικιών, συγκροτημάτων και πάσης φύσεως ακινήτων και χώρων που προ-ορίζονται για επαγγελματική χρήση. 44. Η αναπαλαίωση οικιών, ανακαίνιση, επισκευή διαμερισμάτων, οικιών και πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων. 45. Η μίσθωση τουριστικών διαμερισμάτων, οικιών και επαύλεων. 46. Η μίσθωση επίπλων, οικιακών συσκευών και η μίσθωση και η μίσθωση πάσης φύσεως οικιακού ξενο-δοχειακού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ. 47. Η πάσης φύσεως συντήρηση κτιρίων, οικιών κ.λπ. και ο καθαρισμός τους. 48. Η ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων, αδειών μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας τεχνογνωσίας και γενικά δικαιώματα πνευματικής εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησί-ας. 49. Οι υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης (μη περιλαμβανόμενες οι σχετικές με τα ακίνητα και τις ασφα-λιστικές υπηρεσίες). 50. Οι υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κ.λπ..). 51. Οι υπηρεσίες απολύμανσης οικιών. 52. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας. 53. Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρα-σίνου. 54. Οι υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων. 55. Οι υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού). Β. Προς επίτευξη όλων των παραπάνω, η εταιρεία μπορεί: Να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, υπεκμισθώνει και χρησιμοποιεί κάθε είδους ακίνητα και να αξιο-ποιεί την περιουσία της και τους πόρους της. Να αγοράζει σχετικές άδειες καθώς επίσης να προβεί στην απόκτηση εργοληπτικού ή μελετητικού πτυχίου εκτέλεσης δημοσίων έργων. Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρίες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής, ή να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε υπάρχουσες, οι οποίες θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, και να συνεργάζεται με συναφείς επιχειρήσεις. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση, να συγχωνεύεται με άλλη ή να απορροφά άλλη συναφή ατομική επιχείρηση ή εταιρεία με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο. Να συνεργάζεται με οποιοδήπο-τε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεμφερή επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης στα πλαίσια των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να επιχειρεί και πράξεις που σχετίζονται άμεσα με τις ως άνω υπηρεσίες και συμβάλλουν στην προώθηση, μεγέθυνση ή επέκταση του σκοπού και των δρα-στηριοτήτων της. Γ. Χωρίς περιορισμό των προαναφερομένων και για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό (β) Να συνεργάζεται, εξαγοράζει και συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή αλλού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος (ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. (στ) Να συμβάλλεται με κάθε είδους σχέση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. (η) Να συμβάλλεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ημεδαπής ή αλλοδαπής ενδεικτικά για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεις, σύναψη δανείων, χορήγηση εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών. Να εγγυά-ται υπέρ άλλων εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Εν γένει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία για την προώθηση των εταιρικών σκοπών ενέργεια ή σύναψη συμβάσεως με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δ. Όλες οι παραπάνω ενέργειες, εργασίες και δραστηριότητες είναι δυνατόν να παρέχονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύρια
1611008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
21200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42112004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691551 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47545437 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47595600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
49393100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
49393101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49393102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΥΛΜΑΝ), ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
52212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55901901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
68201103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
71121301 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Δευτερεύουσα
71121302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
74901200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77291201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Δευτερεύουσα
77291202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
79120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
85591900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
96011901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
96091915 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση