ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΕΛΛΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ, 10188

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΠΕΛΛΟΥ 1 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094026421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1092101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-03-1970
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-03-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΤΑ
ELTA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΠΕΛΛΟΥ 1
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. Η παροχή καθολικών και λοιπών ταχυδρομικών υπηρεσιών προς όλους, σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει: α. Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο χιλιόγραμμα ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο. β. Τη περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως είκοσι χιλιόγραμμων ή όπως άλλως ορίζεται από το νόμο. γ. Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες. Β. H ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών, επιστολικού ταχυδρομείου, ομαδικών επιστολών, δεμάτων, αποστολών ειδικής διαχείρισης, διαφημιστικού ταχυδρομείου, υβριδικού ταχυδρομείου, καθώς και άλλων υπηρεσιών, όπως ταχυμεταφορές, υπηρεσίες ανταλλαγής και διαχείρισης εγγράφων, υπηρεσίες εσωτερικής διαχείρισης αλληλογραφίας οργανισμών, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων διεύθυνσης, υπηρεσίες ταχυδρομικού κώδικα, υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων για την ανάπτυξη του διαφημιστικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες ολοκληρωμένης ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικές επιταγές και πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες με την ευρεία έννοια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Γ. Η ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους ταχυδρομικής και τεχνολογικής υποδομής. Δ. Η εγκατάσταση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση κατ' αποκλειστικότητα του δικτύου Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης που συνάπτει με το Δημόσιο κατά τους όρους του νόμου. Ε. H εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει, με σύμβαση, για λογαριασμό τρίτων πώληση προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και άλλων, ενσώματων ή άϋλων τίτλων Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και ασφαλιστικών προϊόντων, να αποδέχεται για λογαριασμό πιστωτικών ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων, να παραλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύματα αυτά για συνομολόγηση ή εξυπηρέτηση δάνειων, να συνδέει το δίκτυο τερματικών Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ATM) με αντίστοιχα διατραπεζικά και άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά να εκτελεί τις υπηρεσίες που συνομολογεί με το Δημόσιο ή τα παραπάνω ιδρύματα. ΣΤ. H σύσταση προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών στο σύστημα της ταχυπληρωμής με έντοκες καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, καθώς και η έκδοση από την Εταιρεία, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους πιστωτικών καρτών και η διάθεσή τους στους κατόχους των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών. Z. H είσπραξη για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου εισοδήματος και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους με τους όρους σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και της εταιρείας. H. H πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ύστερα από υπογραφή σύμβασης της εταιρείας με κάθε φορέα. Θ. H διαβίβαση στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αιτήσεων πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά και η είσπραξη του αντιτίμου των κατά περίπτωση προβλεπόμενων αντίστοιχων τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων για λογαριασμό του Δημοσίου και των άλλων φορέων, καθώς και η παράδοση αδειών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αποστέλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους πολίτες με παράλληλη είσπραξη των προβλεπόμενων τελών, ενσήμων και παράβολων. Για τις υπηρεσίες αυτές συνάπτεται σύμβαση της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. I. H διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προς το κοινό, μέσω του δικτύου της, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: υπηρεσίες και προϊόντα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου (internet), υπηρεσίες κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων, συλλεκτικά και άλλα συναφή προϊόντα. ΙΑ. Η εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τρίτους στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. IB. H επαγγελματική εκπαίδευση και εν γένει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μισθωτών και μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία ή σε τρίτους καθώς και η παροχή ή διάθεση επιστημονικού και ειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους. ΙΓ. Η εμπορία και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενων με αυτές τις δραστηριότητες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ΙΔ. Η παροχή υπηρεσιών εκτελωνισμού αγαθών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά: Α. Να αναλαμβάνει και να εκτελεί κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή, συνδεόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της. Β. Να εγκαθιστά προσωρινά ταχυδρομεία, τροχοταχυδρομεία, οικίσκους ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδες, γραμματοκιβώτια και ταχυδρομικά εντυποκιβώτια σε δημόσιους, ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χώρους για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση του κοινού. Γ. Να χρησιμοποιεί και υπηρεσίες τρίτων για την αποτελεσματική παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Δ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε ενώσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, που έχουν σκοπούς συναφείς με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ε. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, να συμπράττει ή να συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, με ενώσεις προσώπων, με κρατικούς φορείς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με κράτη και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με διακρατικούς φορείς που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας. ΣΤ. Να συμμετέχει απ' ευθείας ή μέσω θυγατρικής εταιρείας της σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και εν γένει χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Ζ. Να ιδρύει, να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων στον ευρύτερο τομέα δράσης της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Η. Να ιδρύει υπηρεσίες ή κέντρα ή εταιρείες μελετών και παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και τεχνογνωσίας στον ευρύτερο τομέα δράσης της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Θ. Να συνάπτει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της εταιρείας. I. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ή εγγυήσεις προς τρίτους και θυγατρικές εταιρείες της, καθώς και να συστήνει εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για την ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των προαναφερομένων συναλλαγών. ΙΑ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας. IB. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, που έχουν ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των ταχυδρομικών και συναφών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών προϊόντων και των logistics. 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται επίσης να συστήνει ιδρύματα για την προβολή της ιστορίας και των δραστηριοτήτων της στο χώρο της ταχυδρομικής αγοράς, όπως είναι το Φιλοτελικό Μουσείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
53100000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κύρια
17231200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ· ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46492309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46492327 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47626311 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
47626330 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
47916800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
53101000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
53101100 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δευτερεύουσα
53101200 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Δευτερεύουσα
53101300 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΕΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
53101400 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Δευτερεύουσα
53101402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
53101900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
53200000 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
53201000 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
53201101 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
53201900 ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
58121000 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δευτερεύουσα
58123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
58141200 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
58191100 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
61201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
61201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥ Δευτερεύουσα
64191203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
64990000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
64991000 ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
64991900 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
66190000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
66199000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
66199900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ, Π.Δ.Κ.Α., ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Δευτερεύουσα
66221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Δευτερεύουσα
66221005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δευτερεύουσα
66221009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Δευτερεύουσα
82191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82301201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
82991905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση