Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17676

Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία


ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094155882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-11-1985
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-11-1985
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

QUEST HOLDINGS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

΄Αρθρο 4 Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται : α) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ελέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδε-χόμενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον κα-θορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας. β) Η ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. γ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και εγκαταστάσεων τρίτων. ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιρειών ή χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εται-ρειών. στ) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλε-κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκα-τάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-γειας. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των παραπάνω και η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήπο-τε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: 1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών, 2. Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής, 3. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του σκοπού της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
26201100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <= 10 KG, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOP" ΚΑΙ "NOTEBOOK'· ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (PDA) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
26201500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΔΟΥ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47413100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
47423200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
53200000 ΆΛΛΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
61201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
77331200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
79903900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82110000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
82991902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΑ Δευτερεύουσα
82991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΕΣ) Δευτερεύουσα
95111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση