ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 14 , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14561

ΕΠΟΨΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 14 , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800746506
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139389301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-06-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-06-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΠΟΨΙΣ Ι.Κ.Ε.
EPOPSIS P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 14
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1A. Η ίδρυση, η κατασκευή, η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση, η συντήρηση, η υποστήριξη και η εκμετάλλευση υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάθμευσης και επισκευής οχημάτων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης και επισκευών – συντήρησης χαμηλής όχλησης σκαφών, καθώς και 1B. H ανάληψη και υλοποίηση συμβάσεων οργάνωσης, διαχείρισης, συντήρησης, υποστήριξης και λειτουργίας κτιρίων και εγκαταστάσεων παντός σκοπού, στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους διαφημιστικής προβολής, διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού, κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίηση των ήδη υπαρχουσών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την εκτέλεση συμβάσεων, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω: - Η ίδρυση, κατασκευή, η οργάνωση, η λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και εκμετάλλευση υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης και επισκευών – συντήρησης χαμηλής όχλησης σκαφών. - Η οργάνωση, διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και εκμετάλλευση υποδομών, κτιρίων και εγκαταστάσεων παντός σκοπού, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, καθώς και οικοδομικών συγκροτημάτων σε εμπορικές, οικιστικές, βιομηχανικές και χερσαίες ζώνες ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτών. - Η μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης, ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών, ανελκυστήρων, συστημάτων αυτοματισμού, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, περιορισμού πρόσβασης χώρων, αντικλεπτικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων. - Η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, οδών, αυτοκινητοδρόμων κλπ. - Οι παροχή γενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης χώρων, έργων και εγκαταστάσεων παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων της καθαριότητας, υγιεινής, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων, απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας, κηπουρικής και ανάπλασης εξωτερικών χώρων, υπηρεσιών περιβάλλοντος, και συναφών υπηρεσιών. - Η παροχή Συνδυασμένων Βοηθητικών Υπηρεσιών. - Η παροχή Υπηρεσιών μετεγκατάστασης, μετακόμισης εξοπλισμών χώρων κλπ. - Η παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών. - Η παροχή υπηρεσιών για δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές. - Η παροχή υπηρεσιών προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού και ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και μέσων μεταφοράς. - Η παροχή ποικίλων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων π.δ.κ.α. - Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικών συμβουλών και λοιπών συμβουλών διαχείρισης. - Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων. - Η ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων. - Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών. - Η παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων προβολής και διοργάνωσης. - Η παροχή υπηρεσιών γευμάτων και ποτών από κυλικείο που βρίσκεται σε αεροδρόμια, λιμάνια, χερσαίες ζώνες, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους δημόσιους χώρους. - Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας καντίνας. - Η διενέργεια κάθε γενικά εμπορικής πράξης ή εργασίας ή υπηρεσίας ή δραστηριότητας, η οποία είναι σχετική με τους σκοπούς της εταιρείας και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωσή τους, την οποία θα αποφασίσει η εταιρεία, ακόμη και αν δε μνημονεύεται ρητά στο παρόν. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές είτε με απόκτηση εταιρικών τίτλων, σε οιανδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή ιδρυθησόμενη, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου, παρεμφερούς ή άλλου σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορφή, σε όλες τις φάσεις διαδικασίας διαγωνισμών που προκηρύσσονται στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξίας είτε στο πλαίσιο της υποστήριξης των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και των εταιρειών εν γένει στις οποίες συμμετέχει, γ) να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση, είτε αμέσως είτε εμμέσως, συμβάσεων υφιστάμενων ή προβλεπομένων από διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε η εταιρεία, μέσω της χρήσης κάθε αναγκαίας τεχνογνωσίας, υποστήριξης, προσωπικού και όλων εν γένει των απαιτούμενων μέσων των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει. δ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. ε) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. στ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με τον σκοπό της εταιρείας. ζ) όλες τις παραπάνω δραστηριότητες η εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συνεταιρικά είτε συμπράττοντας με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια ή ιδιωτικά, η) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει η ίδια ή θυγατρικές της ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και να διαθέτει προς αυτά κάθε αναγκαία υποστήριξη, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. θ) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε ευρώ (€) η σε ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, ι) να ασκεί και να αναπτύσσει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή επενδυτική δραστηριότητα που μπορεί να διευκολύνει τη λειτουργία και την ανάπτυξη αυτής ή/και των εταιρειών στις οποίες αυτή συμμετέχει. κ) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών.- Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της η εταιρεία δύναται να αποφασίσει και περαιτέρω ενέργειες έστω και αν δε μνημονεύονται ρητά στο παρόν.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Κύρια
33111301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
39001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
52212401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
52220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52221103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΧΩΡΟ Δευτερεύουσα
52221902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ Δευτερεύουσα
56101111 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ (Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Δευτερεύουσα
56101909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63113000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82191304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Δευτερεύουσα
82991900 ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
84112100 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Δευτερεύουσα
84130000 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90021200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90041008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση