ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Σ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094355634
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1024301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-12-1992
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-02-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ Α.Ε.
ELAIONES LIVA A.E.
LIVA GROVES S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Σ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 3
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) Η καλλιέργεια αγροτικών γαιών, ιδιόκτητες ή/και ενοικιαζόμενες με ετήσιες ή πολυετείς θαμνώδεις ή/και δενδρώδεις καλλιέργειες, αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά κλπ 2) Η τυποποίηση ή/και επεξεργασία και η εμπορία των προϊόντων των αγροτικών καλλιεργειών που παράγει ή εταιρεία ή τρίτοι για κατανάλωση από ανθρώπους ή/και ζώα 3) Η λειτουργία μονάδων παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιών. 4) Η παροχή υπηρεσιών παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων προς τρίτους 5) Η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό των προϊόντων παραγωγής ή και τυποποίησης 6) Η εμπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό (εισαγωγές – εξαγωγές) παρεμφερή προϊόντων τρίτων 7) Η διαχείριση – εκτροφή πουλερικών ελευθέρας βοσκής και κουνελιών. 8) Η διαχείριση εκτάσεων ως επισκέψιμες, με λειτουργία χώρων αναψυχής, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των επισκεπτών. 9) Η Παραγωγή , εκμετάλλευση και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως η Ηλιακή, Αιολική , Βιομάζα κλπ 10) Η εμπορία , εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 11) Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημόσιων ή ιδιωτικών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμη και γι’ αυτά που απαιτούνται ειδικά πτυχία ή η εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. Ως τέτοια έργα αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα πάσης φύσεως οικοδομικά, της οδοποιίας, τα υδραυλικά, τα λιμενικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα βιομηχανικά, τα ενεργειακά, οι γεωτρήσεις, πράσινου, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, αποκαλύψεις μετάλλων, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων. 12) Η εκπόνηση κάθε φύσης μελετών σχετικών με τα έργα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και γενικά για κάθε φύσης τεχνικά ή οικοδομικά έργα. 13) Η ανέγερση κατοικιών ή άλλης μορφής κτιρίων οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό είτε σε οικόπεδα ιδιοκτησίας της εταιρείας είτε σε οικόπεδα άλλων ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα. 14) Η αγορά ακινήτων και η πώλησή τους είτε όπως αγοράστηκαν, είτε μετά από ενέργειες επ’ αυτών πράξεων αξιοποίησής τους. 15) Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση μονάδων-προκατασκευασμένων στοιχείων για κάθε είδος κτίριο και η εμπορία τους. 16) Η συντήρηση, ο καθαρισμός ως και κάθε είδους συναφών, βοηθητικών και συμπληρωματικών εργασιών σε κτίρια για την πληρέστερη αξιοποίησή τους. 17) Η αγορά και επένδυση σε γη ως και η μελέτη και η διαμεσολάβηση για αξιοποίηση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. 18) Η κατασκευή και εκμετάλλευση εμπορικών και συνεδριακών κέντρων και εμπορικών εκθέσεων 19) Η εμπορία οικοδομικών υλικών και μηχανημάτων ως και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων κατασκευής των ειδών αυτών και 20) Η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων, οδοκαθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και οι υπηρεσίες οδοκαθαρισμού από πάγο και από χιόνι. 21) Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης με συμβατικές μεθόδους ή με τηλεκατάρτιση.. 22) Η σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη χρήση νέας τεχνολογίας (Πληροφορικής, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κλπ) 23) Η λειτουργία και εκμετάλλευση Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης καθώς και υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κολέγια) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδας 24) Η σύνταξη μελετών Οικονομοτεχνικών, Αναπτυξιακών, Τεχνικών, Οργάνωσης και Μηχανοργάνωσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 25) Η διεξαγωγή Ερευνών κοινωνικού, οικονομικού και λοιπού επιστημονικού περιεχομένου και η εμπορία των αποτελεσμάτων αυτών. 26) Η συνεργασία ή η σύμπραξη με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την ανάληψη και υλοποίηση πάσης φύσεως Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Μελετών και Ερευνών. 27) Η συγγραφή, έκδοση και εμπορία εκπαιδευτικών και επιστημονικών συγγραμμάτων, έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και των μελετών. 28) Η εμπορία ειδών εξοπλισμού μηχανογράφησης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, εξαρτήματα και αναλώσιμα αυτών) καθώς και ειδών λοιπού εξοπλισμού και αυτοματισμού γραφείων, επιχειρήσεων και οργανισμών. 29) Η ανάπτυξη και εμπορία εφαρμογών λογισμικού (software) για επιχειρήσεις και οργανισμούς. 30) Η αγορά και επένδυση σε γη και ακίνητα και η εκμετάλλευσή τους με κάθε νόμιμο τρόπο. 31) Η εκμίσθωση χώρων γραφείων με ή χωρίς εξοπλισμό. 32) Η εκμίσθωση μηχανημάτων , ηλεκτρονικών συσκευών και εξοπλισμού γραφείων 33) Η τουριστική εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 34) Η συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (αγορά μετοχών κλπ) 35) Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών οίκων του Εξωτερικού και Εσωτερικού, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή, ανάπτυξη και εμπορία των ως άνω, επί σκοπώ τη διάθεση και προώθηση αυτών, τόσο στην αγορά του Εσωτερικού, όσο και στην αγορά του Εξωτερικού. 36) Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό με το ίδιο ως άνω αντικείμενο. 37) Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, η συμμετοχή της σε άλλες Εταιρείες του ίδιου ή παρεμφερούς αντικειμένου, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 38) Ολοκληρωμένη διαχείριση – εκμετάλλευση των προϊόντων και υποπροϊόντων του ελαιώνα με παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και σύσταση μονάδων επεξεργασίας αυτών 39) Ολοκληρωμένη διαχείριση – εκμετάλλευση των προϊόντων και υποπροϊόντων και αποβλήτων του ελαιοτριβείου με παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και σύσταση μονάδων επεξεργασίας αυτών. 40) Ολοκληρωμένη διαχείριση – εκμετάλλευση των προϊόντων , υποπροϊόντων και αποβλήτων της βρώσιμης ελιάς με παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και σύσταση μονάδων επεξεργασίας αυτών. 41) Σύσταση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών Α’ υλών από τα προϊόντα και υποπροϊόντα και απόβλητα κατά την διαχείριση του ελαιώνα , του ελαιοτριβείου και της βρώσιμης ελιάς. 42) Σύσταση μονάδας Παραγωγής διατροφικών προϊόντων ιδιαίτερης διατροφικής αξίας (συμπληρώματα διατροφής, τρόφιμα εμπλουτισμένα με ουσίες που προάγουν την υγεία (φαινόλες, βιταμίνες κλπ)) 43) Σύσταση και εκμετάλλευση μονάδας εργαστηρίου Χημικών , οργανοληπτικών , φαινολικών και λοιπών αναλύσεων του ελαιόλαδου, της ελιάς και όλων των αγροτικών προϊόντων, πρωτογενή ή μετά από επεξεργασία. Το εργαστήριο θα είναι πιστοποιημένο όπως ο νόμος ορίζει. 44) Ίδρυση ξενώνα φιλοξενίας για επισκέπτες συνεργάτες ή / και τρίτους έναντι αμοιβής. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να περιορίζει ή να επεκτείνει τον πιο πάνω σκοπό της εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί: α).- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. β) -Να αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, διπλώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφόσον αυτά θα κριθούν χρήσιμα για τους σκοπούς της εταιρίας, επιπλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών. γ) Να παρέχει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, προμηθευτές και πελάτες της δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις για την προώθηση του σκοπού της. Να εισάγει από εξωτερικό κάθε είδους υλικά και μηχανήματα. δ).- Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας. ε).- Να δανείζεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές τραπεζικές ή άλλες επιχειρήσεις τ’ αναγκαία προς επίτευξη του σκοπού της κεφάλαια σε συνάλλαγμα ή σε Ευρώ κατά τους όρους του νόμου, παραχωρώντας και εμπράγματες ασφάλειες στους δανειστές. στ). Να εγγράφεται σε οποιοδήποτε κατάλογο ή επιμελητήριο ή άλλο οργανισμό κρίνει απαραίτητο το ΔΣ για την υλοποίηση του έργου της εταιρείας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Κύρια
10412302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
10419902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
10911000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΒΟΛΟΥΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
1261000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1280000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1470000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
1491100 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ Δευτερεύουσα
1491200 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ Δευτερεύουσα
1611000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δευτερεύουσα
1631004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
1631017 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
20142000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΟΑΛΚΟΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΩΝ Η ΝΙΤΡΙΔΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ· ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
20531000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
21100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
33151000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43130000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43291900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43911100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
46211304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
46211409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46311108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΦΡΕΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46371001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46371002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46691306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔΩΝ, ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΑΡΠΑΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΟΥΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46751205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΥΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
55201105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68311300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82921003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
82921004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
85421000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΜΕΣΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
85591303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85591906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
85591908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Δευτερεύουσα
85591909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
93291000 ΑΛΛΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
74902000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση