ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ

ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 48 , ΙΛΙΟΝ, 13122

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕ


ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 48 , ΙΛΙΟΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998653880
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7526601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ELEMEC S.A.
GANOTIS ENERGY & ENVIRONMENTAL APPLICATIONS S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΔ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 48
  Πόλη:
ΙΛΙΟΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α) Η ανάληψη Δημοσίων ή Ιδιωτικών έργων που έχουν σχέση με : αι) Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικά, άρδευση, ύδρευση, πυροπροστασία, εγκαταστάσεις λυμάτων κ.ά), αιι) Η Ανάληψη Τεχνικών Έργων (μελέτη έργου, εγκατάσταση, συντήρηση, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.ά), αιιι) Η λειτουργία των ανωτέρω Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, αιιιι) Η ανάληψη Κατασκευαστικών και Οικοδομικών έργων (οικοδομές, αντιπαροχές, αγορές, πωλήσεις, οικόπεδα, αποπερατώσεις έργων κ.ά) Β) Η Εισαγωγή αλλά και Εμπορία υλικών για τα ανωτέρω έργα, εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού (πίνακες, καλώδια, όργανα μέτρησης κ.ά), αντλίες νερού λυμάτων κ.ά Γ) Η Μελέτη, Κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων για έργα αλλά και για πλοία Δ) Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (μονάδες φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρικά κ.α.) Ε) Η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων ΣΤ) Η Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων, μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού κατασκευών για τεχνικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού Ζ) Δραστηριότητες μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών. Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση μελετών και σχεδίων για τεχνικά και κατασκευαστικά έργα (οικοδομικά, ενεργειακά, έργα μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, έργα ύδρευσης, επεξεργασίας λυμάτων και αποστραγγιστικά έργα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα, έργα τηλεπικοινωνιών κ.α) Η) Η κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων, μεταλλοτεχνία (τόρνευση μεταλλικών μερών, οξυγονοκολλήσεις και ηλεκτροσυγκολλήσεις μετάλλων κ.α) Θ) Η Επισκευή και εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής χρήσης (επισκευή μεταλλικών προϊόντων, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γενικής χρήσης όπως κινητήρων, στροβίλων, υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων, τριβέων, οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης κίνησης κ.α.) Ι)Το Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα πολιτικού μηχανικού Κ) Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και εργασίες αποχετευτικών αγωγών, κατασκευές και συντηρήσεις υδραυλικών συστημάτων και συγκροτημάτων ή και μερών τους Λ) Η Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Μ) Εργασίες γεωτρήσεων για άντληση ύδατος, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος, συμπιεστών, στροφίγγων, βαλβίδων και συστημάτων σωληνώσεων Ν) Η Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Ξ) Το Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού, πιεστικών συγκροτημάτων, αντλιών, σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων αυτών αλλά και μετρητών υγρών και αερίων (υδρόμετρα, θερμόμετρα, υγρόμετρα, βαρόμετρα κα) και εμπόριο εξοπλισμού για εγκαταστάσεις θέρμανσης Ο) Υπηρεσίες επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών Π) Το Χονδρικό εμπόριο συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων Ρ) Το Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διαφόρων ειδών προς το Δημόσιο, ΟΤΑ κ.α. Σ) Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού Τ) Υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης, ανάπτυξης και προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, επεξεργασία και καταχώρηση δεδομένων και συναφείς δραστηριότητες Υ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας αλλά και εγκατάσταση και εμπορία υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει με κάθε νομική μορφή σε κάθε είδους εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, β) να αποκτά και εκμεταλλεύεται, με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε πράγμα, δικαίωμα ή προνόμιο αναγκαίο ή χρήσιμο για την ευόδωση των σκοπών της, γ) να παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφ’ όσον με αυτά η εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικότερα εφ’ όσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετούνται οι σκοποί της, δ) να προβαίνει στην αγορά?πώληση, κατασκευή, μίσθωση, υπομίσθωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων? εξοπλισμού, καταστημάτων και μεταφορικών μέσων ? οχημάτων, που είναι απαραίτητα για την ευόδωση των σκοπών της, ε) να διενεργεί κάθε άλλη απαραίτητη για την ευόδωση των σκοπών της συναφή εργασία, πράξη ή επιχείρηση, καθοριζόμενη και εγκρινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κύρια
25621000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΡΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
25622001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
27123100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ <= 1.000 V Δευτερεύουσα
28121500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
28121600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
28122000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΒΕΩΝ (ΡΟΥΛΕΜΑΝ), ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
42212402 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
43221108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
43391900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46691118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ, ΑΝΥΨΩΤΩΝ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΥΓΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46721437 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση