ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 , ΑΘΗΝΑ, 11525

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095756187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-11-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 18-11-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΣΥΝΕΡΓΙΑ Α.Ε.
SYNERGIA S.A
SYNERGIA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 168
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι: Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία παντός είδους τροφίμων και ποτών καθώς επίσης και πάσης φύσεως ροφημάτων, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που εμπορεύονται τα παραπάνω είδη, η εγκατάσταση, η λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, παντοπωλείων και παντός είδους ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων που έχουν επισιτιστικό χαρακτήρα, η εισαγωγή εξαγωγή εμπορία συναρμολόγηση κατασκευή μηχανημάτων παρασκευής και επεξεργασίας των παραπάνω ειδών, η εκμετάλλευση αυτομάτων πωλητών καφέ και συναφών ειδών και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει επισιτιστικό χαρακτήρα ,η εισαγωγή εξαγωγή εμπορία εξόρυξη μεταποίηση επεξεργασία ορυκτών γενικώς πάσης φύσεως πρώτων υλών, ανταλλακτικών μηχανημάτων η εμπορία και παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάσταση τους σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή η εμπορία και εκμετάλλευση αγροκτηνοτροφικών προϊόντων σε πρωτογενή και επεξεργασμένη μορφή, η εκμετάλλευση γεωργικής γης είτε δια καλλιέργειας, είτε δι' εκμισθώσεως σε καλλιεργητικές επιχειρήσεις, η διενέργεια πάσηςφύσεως οικοδομικών 5o φύλλο της υπ' αριθμόν -14791-πράξης εργασιών και δραστηριοτήτων, η κατασκευή οικοδομών, οι πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις, η ανέγερση εκμετάλλευση εκμίσθωση παντός είδους τουριστικών καταλυμάτων, ξενοδοχείων, η εμπορία παλαιών αντικειμένων και ειδών τέχνης καθώς και αντικειμένων οικιακής χρήσης, η παροχή υπηρεσιών οικονομοτεχνικής φύσεως, η έρευνα αγοράς, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, η διενέργεια σεμιναρίων που εχουν αντικείμενο την αγορά και τις επενδύσεις, η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων οικονομικού περιεχομένου, η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά περιβαλλοντολογικών προγραμμάτων και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τα παραπάνω . Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της η εταιρία δύναται α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο να συνεργάζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς β) να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα πωλήσεως εντός της Ελλάδος και γ) να αποκτά εμπράγματα κάθε φύσεως δικαιώματα σε ακίνητα, να εκμισθώνει ή να μισθώνει κάθε φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα και να αποκτά κάθε φύσεως μεταφορικά μέσα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46431000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Κύρια
01110000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
01190000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
01280000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
01410000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
01411001 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
01411002 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
01411003 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
01420000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
01421201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
01451101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
01451201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
01461001 ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
01471101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
01471102 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
01471103 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
01490000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
01500000 ΜΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
10110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
10111100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Δευτερεύουσα
10111200 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Δευτερεύουσα
10111300 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Δευτερεύουσα
10113100 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Δευτερεύουσα
10113200 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Δευτερεύουσα
10113300 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Δευτερεύουσα
10113400 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ Δευτερεύουσα
10113900 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Δευτερεύουσα
10120000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
10130000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
10131400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΑΛΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ, ΕΝΤΟΣΘΙΑ Η ΑΙΜΑ Δευτερεύουσα
10131401 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
10131402 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
10131404 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
10131405 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
10139100 ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
10139101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
10139102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
1110000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ), ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
1190000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1280000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1410000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
1411001 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
1411002 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
1411003 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
1420000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1421201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
1451101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
1451201 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
1461001 ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
1471101 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
1471102 ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
1471103 ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
1490000 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1500000 ΜΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
46171124 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ Δευτερεύουσα
46320000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46321000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46321100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
46371005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46431111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Δευτερεύουσα
46493602 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
47220000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47292104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47799100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑΣ (ΑΝΤΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
47919100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΑΣ (ΑΝΤΙΚΩΝ), ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
95211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση