D.W.W.C. GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 62 - 64 , ΑΘΗΝΑ, 11147

D.W.W.C. GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 62 - 64 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800661178
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134658801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

D.W.W.C. GROUP

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 62 - 64
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΑΛΑΤΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της εταιρίας χωρίζεται στους παρακάτω επί μέρους κλάδους: ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ • Η έρευνα, ανάπτυξη, εκμετάλλευση καθώς και η χονδρική και λιανική πώληση νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών πληροφορικής. • Η επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. • Η εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική ή λιανική εµπορία, κατασκευή, συναρµολόγηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, λογισμικού, εξαρτηµάτων, συναφών ειδών και άλλων προϊόντων. • Λιανικό - χονδρικό εμπόριο αγαθών μέσω Διαδικτύου (INTERNET). • Ο σχεδιασμός, κατασκευή και εμπορία λογισμικού (software). • Οι Τεχνολογίες GPS – AVL - Navigation – Traffic – Fleet management. • Η παροχή υπηρεσιών στο γνωστικό αντικείμενο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικής (G.I.S.) και της γεω-πληροφορικής γενικότερα. • Η παροχή υπηρεσιών χωρικής οικονομικής ανάλυσης (GEO-MARKETING). • Η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορία λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης και τηλεπισκόπησης. • Η δημιουργία και εμπορία ηλεκτρονικών προγραμμάτων και εφαρμογών πολυμέσων (Multimedia). • Ο σχεδιασμός, κατασκευή και εμπορία λογισμικού (software) για συστήματα E.R.P., CRM και εμπορικές διαχειρίσεις. • Η εμπορία και παροχή υπηρεσιών Ιντερνέτ (INTERNET). • Ψηφιοποίηση και προβολή αρχειακού υλικού. • Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υψηλής τεχνολογίας. • Η ίδρυση, διαχείριση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών. • Η κατασκευή, διαχείριση, υπενοικίαση και πώληση ψηφιακών βάσεων δεδομένων. • Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η λειτουργία της σαν σύμβουλος σε αυτά. • Η αξιοποίηση πόρων και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. • Απεριόριστα, οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με Πληροφορική, Νέες Τεχνολογίες και τους Η/Υ γενικότερα. ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες, σχετικά με αναδιορ-γανώσεις, αναδιαρθρώσεις, στρατηγικής & ανάπτυξης εταιρειών (restructuring, strategy & development services), οικονομικές μελέτες, εκπονήσεις επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και εκπονήσεις μελετών έρευνας αγοράς. • Η έρευνα και εφαρμογή μεθόδων και εργασιών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος. • Η παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης ή/και διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχολείται σε βιομηχανίες, εταιρείες καυσίμων, εμπορικά καταστήματα ή υπεραγορές, τεχνικά έργα και κάθε εργασία σωματική με εργατοτεχνίτες ή πνευματική με υπαλλήλους, επιστημονικό προσωπικό κάθε βαθμίδας και ειδικότητας. • Η παροχή συμβουλών στρατηγικής και διαχείρισης. • Η παροχή συμβουλών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. • Οι συνδυασμένες υπηρεσίες γραφείου. • Η μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας. • Η αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού. • Η διοργάνωση σεμιναρίων, ενημερωτικών ημερίδων σε τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα. • Οι εκδόσεις παντός τύπου. • Οι γραφικές τέχνες και εκτυπώσεις παντός είδους. • Η ψηφιακή σχεδίαση, οι υπηρεσίες στοιχειοθεσίας γενικά. • Η παραγωγή διαφήμισης και η προώθηση και εμπορία επιχειρηματικού δώρου γενικώς. • Οι μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης. • Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. • Οι οδικές μεταφορές πάσης φύσεως και η μετακίνηση φορτίων. • Η εγκατάσταση και λειτουργία ή επισκευή πάσης φύσεως μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μίσθωση όλων των παραπάνω με χειριστή ή χωρίς. ΚΛΑΔΟΣ ΤEΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης επί ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και παροχής υψηλού επιπέδου διαχείρισης ακινήτων και κάθε είδους Εγκαταστάσεων: • Ενοικίαση, πώληση ή αγορά κάθε τύπου γραφειακών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, καταστημάτων, εργοστασίων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης και άλλων επαγγελματικών χώρων. • Πώληση, αγορά ή εκμετάλλευση οικοπέδων και αγροτεμαχίων. • Πραγματογνωμοσύνη & Εκτίμηση ακινήτων. • Ανακαίνιση υφιστάμενων ή ανέγερση νέων ακινήτων. • Εκμετάλλευση μισθωμένων από την εταιρεία ακινήτων με υπομίσθωση ή με την μέθοδο του leasing. • Διαχείριση λειτουργίας κτιρίων και μεγάλων αγορών. • Διαχείριση ή εκμετάλλευση λιμανιών (μαρίνες) για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. • Ακίνητα που προορίζονται για ανέγερση με την μέθοδο της αντιπαροχής, αλλά και ελεύθερων οικοπέδων που δεν προορίζονται για κατοίκηση. • Απόκτηση ακινήτων και μίσθωση αυτών μετά ή άνευ δικαιώματος εξαγοράς ή και υπεκμισθώσεως. • Εκμετάλλευση εγκατάσταση, διάθεση και πώληση οποιοδήποτε ακινήτου, καθώς και όλα τα κινητά και ακίνητα αγαθά, που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. • Η παροχή υπηρεσιών Ανακαίνισης Κτιρίων, Κατοικιών και Καταστημάτων καθώς και ειδικά τεχνικά έργα κατεδαφίσεως & αποκατάστασης εργοταξίων, η παροχή υπηρεσιών Διαμεσολάβησης επί ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η άσκηση κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω δραστηριότητας, ακόμα και σε συνεργασία, με οιαδήποτε νομική σχέση, με άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής. • Εργασίες επιχωματώσεων και κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα. • Οι μελέτες διακόσμησης χώρων. • Οι μελέτες πρασίνου και αρχιτεκτονικής κήπων. ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ FACILITY MANAGEMENT ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης - Facility Management σε κάθε είδους Εγκαταστάσεις (Εμπορικές – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια Γραφείων, Αθλητικά Συγκροτήματα), συμπεριλαμβανομένων Νοσοκομείων, Αεροδρομίων, Λιμανιών, Εμπορικών Κέντρων, Φωτό-βολταϊκών, ιδιωτικών και δημοσίων εγκαταστάσεων. Την ανάληψη πάσης φύσεως έργων, εργασιών και παροχή κάθε υπηρεσίας σχετιζόμενης με τις κατασκευές, επισκευές ή και συντηρήσεις κάθε είδους δημοσίων ή και ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού αυτών που περιλαμβάνουν: • Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων. • Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. • Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. • Συντήρηση Οικοδομικών Εγκαταστάσεων. • Εκσυγχρονισμοί – Ανακαινίσεις Κτιριακών Εγκαταστάσεων. • Αρχιτεκτονική κήπων και συντήρηση πρασίνου. • Ελαιοχρωματισμούς. • Επισκευές, ανακαινίσεις και μετατροπές κτιριακών εγκαταστάσεων. • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικιστικών συγκροτημάτων. • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Γενικού Καθαρισμού σε κάθε είδους Εγκαταστάσεις (Εμπορικές – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια Γραφείων, Αθλητικά Συγκροτήματα), σε Κοινόχρηστους χώρους (Πλατείες, Οδούς, Πάρκα, Χώρους Αναψυχής) και σε Αεροπορικές Εταιρείες – Αεροδρόμια. • Απόκτηση ή και μίσθωση πάσης φύσεως μηχανημάτων συντήρησης και καθαρισμού δημόσιων ή και ιδιωτικών κτιρίων, χώρων και εγκαταστάσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, αεροσκαφών, πλοίων ή και μηχανημάτων. ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ασφαλείας και ειδικότερα: • Φύλαξη εξωτερικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων στάθμευσης. • Την επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων καθώς και φωτό-βολταϊκών εγκαταστάσεων • Κάλυψη εκδηλώσεων: Υπηρεσίες υποδοχής, φύλαξη εισόδων, έλεγχος επισκεπτών και αποσκευών, ρύθμιση ροής επισκεπτών, έλεγχος εισιτηρίων, μέριμνα για την διασφάλιση των επισκεπτών και των χώρων. • Την εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιόκτητου κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού– Κέντρο Επιχειρήσεων 24/7/365. • Έλεγχος οχημάτων και εμπορευμάτων. • Προστασία φυσικών προσώπων και οικιών. • Περιοδικές ελεύσεις φυλάκων από προσυμφωνημένα γεωγραφικά σημεία, με κατάλληλα εξοπλισμένα περιπολικά οχήματα ή πεζή. • Πραγματοποίηση εφόδων σε σημεία φύλαξης. • Ηλεκτρονική παρακολούθηση με συστήματα καμερών. • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας (συστήματα συναγερμών & συστήματα παρακολούθησης CCTV). • Εισαγωγή και Εμπόριο Συστημάτων Ασφαλείας (συναγερμού και παρακολούθησης). • Άμεση επέμβαση με περιπολικά ή/και μοτοσικλέτες. • Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρανίχνευσης & Πυρασφάλειας και η Παροχή Ολοκληρωμένων Συμβουλευτικές Υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε φυσικά πρόσωπα με στόχο την προστασία από παντός είδους κινδύνους πυρκαγιών. ΚΛΑΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ • Υπηρεσίες Υποδοχής και Γραμματειακής Υποστήριξης. • Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού για την κάλυψη θέσεων Υποδοχής και Τηλεφωνικού Κέντρου. • Παροχή Εξειδικευμένου Προσωπικού για κάλυψη Εσωτερικών θέσεων Γραφείου. • Εξειδικευμένο Προσωπικό για την Βιομηχανία και το Εμπόριο. • Πρόσληψη και τοποθέτηση Προσωπικού. • Outsourcing και Συμβάσεις Υπηρεσιών. • Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων. ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ • Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρων εστίασης, αναψυκτηρίου, καφετέριας, κυλικείου, καφέ-μπαρ, κλαμπ, εστιατορίου και παντός είδους χώρου με παρεμφερή σκοπό. • Η πώληση συναφών προϊόντων όπως και η προώθηση και πώληση προϊόντων τρίτων στο χώρο του καταστήματος, έναντι αμοιβής (παροχής υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης). • Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων. • Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων. • Υπηρεσίες αποθήκευσης. • Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων. • Εξαγωγή ελαιόλαδου. • Χονδρικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών. • Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης. • Χονδρικό εμπόριο πατατών, φρέσκων ή απλής ψύξης. • Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών. • Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών. • Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής. • Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου. • Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών. • Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών. • Λιανικό εμπόριο καφέ, τσαγιού και μπαχαρικών. • Λιανικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών. • Λιανικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών. • Λιανικό εμπόριο ζάχαρης. • Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. • Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών. • Λιανικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών. • Λιανικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής. • Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου. • Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα. • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού, από την ελληνική επικράτεια προς και από τις χώρες του εξωτερικού. • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καφέ και τσαγιού. • Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών. • Εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία ειδών καφέ, λοιπών αφεψημάτων και εν γένει ροφημάτων και συνοδευτικών προϊόντων αυτών. • Εισαγωγές, εξαγωγές, χονδρική και λιανική πώληση τροφίμων και ποτών • Αντιπροσώπευση οίκων παραγωγής των ανωτέρων ειδών από το εξωτερικό και την εγχώρια αγορά. • Υπηρεσίες παροχής ποτών. • Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ μπαρ, με παροχή σερβιρίσματος. • Υπηρεσίες παροχής γευμάτων σε εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης (self service). • Υπηρεσίες που παρέχονται από καταστήματα πώλησης παγωτών ή γλυκών χωρίς παροχή καθίσματος. • Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery). ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ • Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση/υπεκμίσθωση και λειτουργία κατάλληλων χώρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καταστήματα και υποκαταστήματα εντός των οποίων θα μπορεί να παρέχονται κατά περίπτωση: • Υπηρεσίες αποτρίχωσης με τη χρήση ή χωρίς μηχανημάτων laser και υπεριωδών ακτινών • Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας • Υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος ως ινστιτούτο αισθητικής • Υπηρεσίες μασάζ • Υπηρεσίες αδυνατίσματος • Υπηρεσίες διατροφής / διαιτολογίας • Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος • Υπηρεσίες σάουνας, SPA και ατμόλουτρων • Θεραπείες προσώπου και σώματος με σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες • Παροχή υπηρεσιών κομμωτηρίου και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού • Παροχή υπηρεσιών κουρείου ανδρών και αγοριών • Υπηρεσίες αισθητικών και περιποίησης νυχιών, χεριών και ποδιών • Υπηρεσίες μακιγιάζ και άλλων παρεμφερών υπηρεσιών • Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού. • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών και εξοπλισμού και υλικών αγαθών. • Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού. ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ • Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων • Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα • Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων • Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φορτηγών • Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήματα • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο αντλιών για αυτοκίνητα • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα για αυτοκίνητα οχήματα • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για αμαξώματα αυτοκινήτων και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο εξατμίσεων αυτοκινήτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού, για αυτοκίνητα οχήματα • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης, για αυτοκίνητα • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για αυτοκίνητα • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν αυτοκίνητα που διαθέτουν κινητήρες πετρελαίου, βενζίνης και ηλεκτρικά αυτοκίνητα ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ • Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και γενικά δίτροχων οχημάτων • Εισαγωγή και λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και γενικά δίτροχων οχημάτων • Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών εξαρτημάτων τους • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο όλων των συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για μοτοσικλέτες και δίτροχα οχήματα • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μπαταριών για μοτοσικλέτες και δίτροχα οχήματα • Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για μοτοσικλέτες και δίτροχα οχήματα Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες αφορούν μοτοσικλέτες και γενικά δίτροχα οχημάτα που διαθέτουν κινητήρες πετρελαίου, βενζίνης και ηλεκτρικά αυτοκίνητα ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ • Εισαγωγές, εξαγωγές, χονδρική και λιανική πώληση ρολογιών, κοσμημάτων και γυαλιών • Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ρολογιών • Χονδρικό εμπόριο μηχανισμών ρολογιών • Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκόμετρων και χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού • Χονδρική και λιανική πώληση ρολογιών, κοσμημάτων και γυαλιών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου Η εταιρία θα δύναται να ασκήσει κάθε συναφή προς τα ανωτέρω δραστηριότητες, ακόμα και σε συνεργασία, με οιαδήποτε νομική σχέση, με άλλες επιχειρήσεις κάθε μορφής. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία θα μπορεί: • Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. • Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. • Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. • Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. • Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. • Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. • Να αναλαμβάνει κάθε συναφή ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
18121000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
26305001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
33141900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45111000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45193000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46171100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
46181213 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311101 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΩΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46480000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47778200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47910000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47913200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47919901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
61104100 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
77211009 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΩΝ ΓΚΟΛΦ, ΡΑΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
77391900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
96041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Δευτερεύουσα
96041001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δευτερεύουσα
96041006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση