ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7 , ΑΘΗΝΑ, 11527

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099709128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77212827000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-06-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-06-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ENVIN S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΥΡΡΗ 7
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Εργολήπτη Δημόσιων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι. 2. Η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2244/1994 και Ν. 2773/1999 ως ισχύουν σήμερα και ως τροποποιηθούν στο μέλλον αλλά και με οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις νόμων επιτρέπεται η Κατασκευή, Εγκατάσταση, λειτουργία και Εκμετάλλευση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας. 3. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία ανεμογεννητριών, παραγωγικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών πάρκων, γενικότερα μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό. 4. Η έρευνα γεωθερμικών πεδίων, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτών. 5. Η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση. 6. Η διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων, εκμετάλλευση και εμπορία αυτών καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς. 7. Η ανάκτηση, διαχείριση, επεξεργασία και εκμετάλλευση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών. 8. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, λειτουργίας συντήρησης και επισκευής μονάδων μηχανικής ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων 9. Η παραγωγή, εμπορία, διαχείριση, επεξεργασία, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και εμπορία βιομάζας καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς 10. Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, εταιρείες και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, για την χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και διαχείρισης καθώς και η προμήθεια υλικών και μηχανημάτων πάσης φύσεως σχετικών με αυτά. 11. Υπηρεσίες συλλογής, φόρτωσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης, ανακυκλώσιμων και μη, απορριμμάτων και αποβλήτων 12. Υπηρεσίες συλλογής, φόρτωσης, μεταφόρτωσης, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων 13. Διαχείριση υδάτινων πόρων (Λειτουργία εγκαταστάσεων – αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων - Συμβάσεις συντήρησης δικτύων - Υπηρεσίες αποστράγγισης - Xαρτογράφηση δικτύων). 14. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το Εξωτερικό και ειδών είτε προς χρήση σε τεχνικά ή δομικά έργα είτε προς εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου σκοπού, όπως επίσης και η αντιπροσώπευση ομοειδών ή συναφών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων ή οίκων (συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμβάσεων διανομής) και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας. 15. Η αγορά ακινήτων εν γένει προς μεταπώληση, η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αγορά οικοπέδων, δομημένων ή μη, με σκοπό την ανέγερση πάνω σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων ή αποθηκών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο. Η ανέγερση πολυκατοικιών σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής και η με κέρδος πώληση των περιερχομένων σε αυτήν οριζοντίων ιδιοκτησιών. 16. H ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 17. Η ανάπτυξη και η κατοχύρωση τεχνογνωσίας και ευρεσιτεχνίας και η ανάπτυξη έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της. Προς ευόδωση του σκοπού της η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου, μπορεί: α) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, γενικού ή ειδικού σκοπού, ημεδαπές ή αλλοδαπές με ομοίους ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνιστά ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες κοινοπραξίες, να συμμετέχει σε ενώσεις προσώπων και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους υπέρ συνδεδεμένων ή τρίτων εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα προς τούτο πάσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες και δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα εξυπηρετεί το σκοπό της ή κρίνεται πρόσφορη από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται στον ως άνω σκοπό της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Κύρια
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
35111008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35300000 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ Δευτερεύουσα
35301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115800 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38116900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42112001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
42221301 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
42222200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42911000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΧΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΩΝ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42912000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ (ΚΛΕΙΣΙΑΔΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
42991900 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43121201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
43221108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
43911900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43993000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΜΠΗΞΗΣ ΠΑΣΑΛΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43994002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
43995002 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46901008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Η ΟΧΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
77320000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση