Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-12-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-12-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι Α.Ε.
F/V PARKA THESSALIAS I A.E
F/B PARKA THESSALIAS I A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 19
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: Α.1. Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, ύδωρ, κλπ) 2. Η κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία σταθμών/ εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 3. Η μελέτη, η κατασκευή, η εγκατάσταση η συντήρηση και εν γένει η λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών. 4. Η χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών κι η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, η αγορά, η μίσθωση γηπέδων / ακινήτων για την εγκατάσταση επ’ αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ., 5. Η παραγωγή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας 6. Η ανάπτυξη και η μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή και αιολική ενέργεια, ύδωρ, κλπ) 7. Η εισαγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση εξαρτημάτων/συστημάτων ηλιακής καθώς και οποιαδήποτε άλλης ανανεώσιμης και μη μορφής ενέργειας. 8. Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η εταιρία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης οποιουδήποτε ακινήτου και/ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιους σκοπούς προς εκείνους της εταιρίας, καθώς κι η συνεργασία με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρίας 9. Η παροχή μελετητικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών που άπτονται στην επιστήμη της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας και αφορούν τη μελέτη, συντήρηση, σχεδιασμό ενεργειακών εγκαταστάσεων για παραγωγή ηλεκτρισμού από σταθμούς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 10. Η αντιπροσώπευση, μεσιτεία και πώληση για λογαριασμό τρίτων εταιρειών της αλλοδαπής συστημάτων ή/και προϊόντων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή. 11. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες ΑΠΕ της αλλοδαπής και ημεδαπής για προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών τους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 12. Η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες. 13. Η διαχείριση, αξιοποίηση (εργασία) ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης υλικών ενέργειας από απόβλητα, επεξεργασία, συλλογή μεταφορά, μεταφόρτωση, στερεών και υγρών αποβλήτων, ως και η εκμετάλλευση αυτών. 14. Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση έργων σχετιζόμενων με το περιβάλλον. 15. Η διαχείριση, αγοραπωλησία και εκμετάλλευση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ακινήτων, που ανήκουν στην εταιρεία ή τρίτους.. 16 Η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων οικοπέδων ή οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση ή κατασκευή και εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως. 17. Η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως, η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων καθώς και η επίβλεψη και διαχείριση έργων, που έχουν σχέση με ακίνητη περιουσία. 18. Οι κατασκευές κτιρίων για τουριστική εκμετάλλευση, η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και πάσης φύσεως κτιρίων κατοικίας και μη. 19. Άλλες κατασκευαστικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά, είτε με ίδια υλικά είτε και χωρίς ίδια υλικά (ΚΑΔ 43.99.90.01 και 43.99.90.02) 20. Να προμηθεύει , να εμπορεύεται και να κάνει εγκατάσταση εξοπλισμού παιδότοπων και παιδικών χαρών .Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής (ΚΑΔ 42.99.12) 21. Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα (ΚΑΔ 42.99.22) 22. Χονδρικό εμπόριο πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών και ειδών, περιλαμβανομένων και οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 46.73.16.06) 23. Να προμηθεύει , να εμπορεύεται και να κάνει εγκατάσταση συνθετικών, υβριδικών και φυσικών χλοοταπήτων και συναφών παρελκόμενων υλικών. Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων (ΚΑΔ 46.73.18.02) Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (ΚΑΔ 71.11.41.02) 24. Η εμπορία αρδευτικών ειδών, γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων, γεωργικών φαρμάκων, σπόρων και λιπασμάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων και την εισαγωγή των ανωτέρω εκ του εξωτερικού ως και πάσα συναφής εργασία, της εταιρείας δυνάμενης να πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, ώστε να εισέλθει στο σύστημα VIES, τη παραγωγή, την εισαγωγή ,εμπορία και εγκατάσταση υλικών ύδρευσης αποχέτευσης – αερίου – γεωσυνθετικών και γεωτεχνικών, καθώς και πάσα συναφής εργασία έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Ειδικά η εταιρεία ενδιαφέρεται στο να προχωρήσει στη κατασκευή έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, βιολογικών καθαρισμών και αφαλατώσεων. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία ενδιαφέρεται να εξειδικευθεί στις συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτημάτων στα ανωτέρω έργα, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου και στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και εγκατάσταση μονάδων βιολογικών καθαρισμών και αφαλατώσεων. Επίσης η εταιρεία θα εκτελεί κτηματομεσιτικές εργασίες, αγορά, κατασκευή και πώληση κάθε είδους ακινήτων, εργασίες στεγανοποίησης και έχει τη δυνατότητα με απόφαση του διαχειριστή, να ιδρύει και να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με παρεμφερείς ή άλλους σκοπούς. 25. Η διενέργεια πάσης φύσεως έργων οδοποιίας, οικοδομικών έργων, 26. Η διενέργεια υδραυλικών έργων και υδραυλικών υπό πίεση, ηλεκτρομηχανολογικών έργων, λιμενικών έργων και έργων ναυπηγείων και έργων πλωτών και εγκαταστάσεων 27. Η διενέργεια βιομηχανικών και ενεργειακών έργων καθώς και έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων αλλά και έργων πρασίνου 28. Η διενέργεια έργων σηράγγων και μεταλλείων, έργων γεωτρήσεων 29. Η διενέργεια έργων ηλεκτρονικού εξοπλισμού 30. Η εκπόνηση μελετών φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών. (ΚΑΔ 35.11.10.00, 46.69.15.72, 47.54.54.41 31. Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας. (ΚΑΔ 46.49.33.03) 32. Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών , από σίδηρο χάλυβα ή αλουμίνιο. (ΚΑΔ 46.73.16.05) 33. Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων. (ΚΑΔ 43.21.10.01) 34. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων με διάθεση υλικών (ΚΑΔ 43.21.10.02) 35. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων χωρίς διάθεση υλικών (ΚΑΔ 43.21.10.03) 36. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 43.21.10.04) 37. Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα (ΚΑΔ 43.21.10.05) 38. Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνίων και δικτύων (ΚΑΔ 43.21.10.06) 39. Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών. (ΚΑΔ 43.22.11.01) 40. Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων , περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών. (ΚΑΔ 43.22.11.02) 41. Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού (ΚΑΔ 43.22.11.03) 42. Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής( ΚΑΔ 43.22.11.04) 43. Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) (ΚΑΔ 43.22.11.05) 44. Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (πχ πλυντηρίων) (ΚΑΔ 43.22.11.06) 45. Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 43.22.11.07) 46. Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων με υλικά του επισκευαστή (ΚΑΔ 43.22.11.08) 47. Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων χωρίς υλικά (ΚΑΔ 43.22.11.09) 48. Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης (ΚΑΔ 43.22.12.01) 49. Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων ,αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) (ΚΑΔ 43.22.12.02) 50. Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης (ΚΑΔ 43.22.12.03) 51. Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης (ΚΑΔ 43.22.12.04) 52. Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων , κλιματιστικών κλπ (ΚΑΔ 43.22.12.05) 53. Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (πχ οξυγόνου σε νοσοκομεία) (ΚΑΔ 43.22.20.01) 54. Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου (ΚΑΔ 43.22.20.02) 55. Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό (ΚΑΔ 43.22.20.03) 56. Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών (ΚΑΔ 43.29.11.01) 57. Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων (ΚΑΔ 43.29.11.02) 58. Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών(ΚΑΔ 43.29.11.03) 59. Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών (ΚΑΔ 43.29.11.04) 60. Εργασίες πυριμαχοποιήσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών (ΚΑΔ 43.29.11.05) 61. Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 43.9) 43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών, 43.91.1 Εργασίες κατασκευής στεγών, 43.91.11 Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών 43.91.19 Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών 43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α 43.99.10 Εργασίες στεγάνωσης 43.99.10.01 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και εξώστες 43.99.10.02 Εργασίες στεγώνσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών 43.99.20 Εργασίες ικριωμάτων 43.99.20.01 Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας 62. Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών (46.73.16) 46.73.16.01 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών σωληνών μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46.73.16.02 Χονδρικό εμπόριο άλλων αργίλων , ανδαλουσίτη, κυανίτη και σιλιμανίτη μουλίτη, πυρίμαχων γαιών και γαιών από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου 46.73.16.03 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α. 46.73.16.04 Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους ,άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο ,ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο 46.73.16.05 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών , λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46.73.16.36 Χονδρικό εμπόριο πορτών παραθύρων και των πλαισίων τους καθώς και κατωφλιών για πόρτες από σίδηρο χάλυβα ή αλουμίνιο 46.73.16.37 Χονδρικό εμπόριο πορτών παράθυρων πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες παραθυρόφυλλων ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 63. Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46.74.12 46.74.12.01 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 46.74.12.02 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων καυστήρων αερίου καυσίμων ή πετρελαίου κυκλοφορητών θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης) 46.74.12.03 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης 46.74.12.04 Χονδρικό εμπόριο θερμομονωμένων δεξαμενών (εκτός των δοχείων για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα. 46.74.12.05 Χονδρικό εμπόριο λαβήτων για κεντρική θέρμανση 46.74.12.06 Χονδρικό εμπόριο μερών λεβήτων για κεντρική θέρμανση 46.74.12.07 Χονδρικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτύρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης 46.74.12.08 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών , από μόλυβδο 46.74.12.09 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων , αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χαλκό. 46.74.12.10 Χονδρικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση , που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα. 46.74.12.11 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτηρων , δεξαμενών, κάδων και παρομοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο, χωρητικότητας >=300lt, για κεντρική θέρμανση. 46.74.12.12 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας. 46.73.16.50 Χονδρικό εμπόριο σκυροστρώματος και πισσοσκυροστρώματος. 64. Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41.10.10 65. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) (ΚΑΔ 41.20.10.01) 66. Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ 3 παρ 4 του κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. (ΚΑΔ 41.20.20.01) Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ 3 παρ 4 του κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. (ΚΑΔ 41.20.20.02) Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94). (ΚΑΔ 41.20.20.03) 67. Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια( νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) (ΚΑΔ 41.20.30) 68. Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια( νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) (ΚΑΔ 41.20.40) 69. Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών (ΚΑΔ 42.21.11.00) 70. Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών (ΚΑΔ 42.21.12.00) 71. 68.10.10.00 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 72. Κατασκευή-συντήρηση-διαχείριση-λειτουργία έργων πρασίνου με τους κάτωθι ΚΑΔ 01.61.10.07 Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλω φυτών 71.11.41 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 71.11.41.03 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου , πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης. 81.30.10 Υπηρεσίες φυσικού τοπίου 81.30.10.01 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 71.11.4 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών. 46.22.10 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 81.29.1 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 38.11.21.03 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων , με διάθεση κάδων. 73. Προμήθεια – εμπορία – εγκατάσταση – συντήρηση αστικού εξοπλισμού με τους κάτωθι ΚΑΔ 33. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 46.69.19.91 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων 46.69.19.94 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από πλαστικές ύλες. 46.69.19.95 Χονδρικό εμπόριο ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο. 46.49.33.09 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 46.69.19.47 Χονδρικό εμπόριο μερών γεννητριών αερίου ή νερού 46.69.20.03 Χονδρικό εμπόριο αντλητικών συγκροτημάτων 46.52.0000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 33.20.5000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού 74. Συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδου(συνθετικών , υβριδικών ,φυσικών) με τους κάτωθι ΚΑΔ 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων 4x4 , 5x5,κλπ, ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ. 93.11.10.00 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 93.19.10.00 Άλλες αθλητικές υπηρεσίες 95.29.14.00 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να ιδρύει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. ε) Να εκμεταλλεύεται σήματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα. στ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεως και Ιδιωτών με σκοπό το συμφέρον της εταιρείας. ζ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πάσης φύσεως χρηματοδοτικά ιδρύματα και εν γένει χρηματοδότες και επενδυτές. Να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια και να εκδίδει ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003, κοινά ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προβλεπομένης εκ του νόμου, προς εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών της και να διαθέτει το προϊόν αυτών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών. η) Να παρέχει συμβουλές για την ίδρυση, διαχείριση έργου, έρευνας αγοράς και να παρέχει εν γένει κάθε είδους υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων και την προώθηση και εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας της ενέργειας και εκμετάλλευσης φυσικών πηγών ενέργειας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κύρια
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
41101000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41201001 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41202000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
41202003 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν. 2238/94) Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42211100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42211200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
43211001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ Δευτερεύουσα
43211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ) ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
43211006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
43221101 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
43221103 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
43221104 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
43221105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΠΡΙΝΚΛΕΡ) Δευτερεύουσα
43221106 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Π.Χ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
43221107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗ Δευτερεύουσα
43221109 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43221201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221202 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ) Δευτερεύουσα
43221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221205 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43222001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ (Π.Χ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) Δευτερεύουσα
43222002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
43222003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ Δευτερεύουσα
43291101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43291102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43291103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43291104 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43291105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΙΜΑΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43911000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43911100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43911900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43991001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
43991002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43992001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46493303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46611100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691994 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46691995 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731602 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ, ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΤΗ, ΚΥΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΛΙΜΑΝΙΤΗ, ΜΟΥΛΙΤΗ, ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΟΥ Δευτερεύουσα
46731603 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Η ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731606 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731615 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΨΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
46731636 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731637 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΡΤΩΝ, ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΦΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΩΝ, ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46741202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΕΒΗΤΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΛΠ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) Δευτερεύουσα
46741203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46741205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
46741206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
46741207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ Δευτερεύουσα
46741209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Δευτερεύουσα
46741210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46741211 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >= 300 LT, ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
46741212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ Δευτερεύουσα
47545441 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71114100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
93111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ (4Χ4, 5Χ5 ΚΛΠ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
93191000 ΑΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση