KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16452

KAPAJET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.


ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800795586
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141171701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-01-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-01-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KAPAJET Α.Ε.
KAPAJET A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 55
  Πόλη:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή κάθε είδους αεροπορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς εμπορευμάτων και προσώπων. 2. Η εμπορία εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώληση, και εκμίσθωση πτητικών μέσων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών πάσης φύσεως, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών κατασκευής αυτών. 3. Η παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης πτητικών μέσων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών πάσης φύσεως, ως και η μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως πτητικών έργων στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής. 4. Η προμήθεια, διάθεση και εμπορία όλων των απαραίτητων τεχνικών μέσων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού όπως και των αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη οποιουδήποτε τύπου πτητικών μέσων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 5. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τεχνικούς και πιλότους πτητικών μέσων, ελικοπτέρων και αεροσκαφών. 6. Η παροχή υπηρεσιών logistics. 7. Ο δανεισμός προσωπικού πιλότων και μηχανικών πτητικών μέσων, αεροπλάνων και ελικοπτέρων. 8. Η μελέτη, σχεδιασμός, εκτέλεση, εκμετάλλευση και εμπορία λογισμικού που σχετίζεται με την παροχή αεροπορικών υπηρεσιών. 9. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και εσω? τερικού, που έχουν ομοειδείς ή συναφείς δραστηριότητες με την εταιρεία και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη υπ’ αυτών εμπορικών συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα. 10. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εταιρείας παροχής υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών επιβατών σε οποιοδήποτε μέρος εντός και εκτός Ελλάδος με ή χωρίς προγραμματισμένα δρομολόγια με την κτήση ή μίσθωση αεροσκαφών καθώς επίσης με την εκμίσθωση και υπεκμίσθωση αεροσκαφών προς τρίτους. 11.Η αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων οπουδήποτε εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας καθώς επίσης και η μεταφορά ατόμων με προβλήματα υγείας και των συνοδών τους. 12. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών. 13.Η ίδρυση και εκμετάλλευση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό καθώς επίσης και κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία δεν αναφέρεται ρητά αλλά έχει σχέση άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας. 14. Η διενέργεια με αεροπλάνα και ελικόπτερα πάσης φύσεως εφαρμογών, γεωργικών, βιομηχανικών και αποτυπώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ακολούθως, αεροψεκασμοί, αερολιπάνσεις, αεροσπορά, αεροπυροσβέσεις, αεροδιαφημίσεις, αερο? φωτογραφήσεις, αεροεπισκοπήσεις εδάφους κ.λπ. 15. Εναέριος έλεγχος περιβαλλοντικών φαινομένων και εντοπισμός οικολογικών προβλημάτων όπως μολύνσεις ακτών, διαρροές, πυρκαγιές κ.λπ. 16. Εμπορία αεροπλάνων και ελικοπτέρων, καθώς και ανταλλακτικών αυτών. 17. Αντιπροσώπευση συναφών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. 18. Κατασκευή και συναρμολόγηση διαφόρων εξαρτημάτων αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε τρίτους. 19. Ίδρυση και λειτουργία σχολής χειριστών αεροπλάνων και ελικοπτέρων. 20. Μεταφορές με αεροπλάνα και ελικόπτερα, επιβατών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου, αεροδιακομιδές ασθενών και τραυματιών. Μεταφορά εξωτερικών φορτίων. 21. Κάθε παρεμφερής ή συναφής εργασία με τους ανωτέρω σκοπούς 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
51101501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΤΑΞΙ (ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ Η ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ) Κύρια
30306000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
33161000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141201 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
46691118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
46711203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46711204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ) Δευτερεύουσα
51101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
51101300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51101400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
51211100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Δευτερεύουσα
51211200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51211300 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51211400 ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
51212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
52231901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
52231902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
52231903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ) Δευτερεύουσα
52291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
52291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) Δευτερεύουσα
52291906 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
52292001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62012100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
71201903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
74202400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
77351001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ Δευτερεύουσα
78300000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
79111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Δευτερεύουσα
79121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ) Δευτερεύουσα
85531000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ (ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) Δευτερεύουσα
85531202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
85591307 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
86211001 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση