ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΑΜΟΥ 51 ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΓΚΚΛΗΣΙΑΣ , 15125

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099788778
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123850301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-03-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-04-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
GENIKI EX.YP.P. PROSTASIA
GENIKI EXYPP PROSTASIA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΜΟΥ 51 ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΓΚΚΛΗΣΙΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, Οργανισμούς Ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ανεξαρτήτως του είδους των εργασιών των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίες δύνανται να δραστηριοποιούνται ή να είναι εγκατεστημένες οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και οι οποίες υπό τη ιδιότητα του εργοδότη απασχολούν εργαζομένους με οποιαδήποτε ιδιότητα. 2. Η παροχή σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες της αναγκαίας υποστήριξης, έτσι ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 3. Η πρόσληψη ιατρικού και τεχνικού προσωπικού, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, η απόκτηση και χρήση του κατάλληλου και αναγκαίου τεχνικού και ιατρικού εξοπλισμού προκειμένου να χρησιμοποιήσει το προσωπικό και τον εξοπλισμό της για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις. 4. Η παροχή εκ μέρους της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας, υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις συνίσταται ενδεικτικά στα εξής: α) παροχή υποδείξεων και συμβουλών γραπτών ή προφορικών σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατιών ατυχημάτων, β) παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, γ) ο έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων των επιχειρήσεων, πριν και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, καθώς και κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους, δ) η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων και ενημέρωση σχετικώς των αρμοδίων και εν γένει των διοικητικών συμβουλίων των άνω επιχειρήσεων, ε) η επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η αναφορά στους αρμοδίους και διοικούντες τις επιχειρήσεις οποιωνδήποτε παραλείψεων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, πρόταση μέτρων αντιμετώπισής τους και επίβλεψη της εφαρμογής τους, στ) η επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας, ζ) η έρευνα των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και πρόταση μέτρων αποτροπής ατυχημάτων, η) η εποπτεία της εκτέλεσης ασκήσεως πυρασφάλειας και συναγερμού και διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων, θ) η μέριμνα ώστε οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και η ενημέρωση και καθοδήγηση αυτών για την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων που συνεπάγεται η εργασία τους, ι) η συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα υγιεινής, πυρασφάλειας και ασφάλειας της εργασίας. 5. Η παροχή εκ μέρους της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε όλες τις ανωτέρω επιχειρήσεις, συνίσταται ενδεικτικά σε: α) παροχή γραπτών ή προφορικών υποδείξεων και συμβουλών προς τους αρμοδίους και διοικητές των επιχειρήσεων αλλά και προς τους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, β) παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμηθείας μέσων εξοπλισμού, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών, γ) η διενέργεια ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων σχετικού με την θέση εργασίας τους, καθώς και η μέριμνα για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, δ) η επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, επιθεώρηση των θέσεων εργασίας, γνωστοποίηση στους αρμοδίους και διοικούντες την επιχείρηση των οποιωνδήποτε παραλείψεων, η υποβολή προτάσεων αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επίβλεψη της εφαρμογής τους, ε) η επεξήγηση της αναγκαιότητας της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, στ) η έρευνα των αιτίων των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών και πρόταση μέτρων για την πρόληψη των ασθενειών αυτών, ζ) η επίβλεψη της συμμόρφωσης των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, η ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, η) η παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση ατυχημάτων ή αιφνίδιων νόσων, εκτέλεση προγραμμάτων εμβολιασμού των εργαζομένων, θ) συναφώς προς τις ανωτέρω δραστηριότητες, την πρόοδο και τα αποτελέσματά τους, η ενημέρωση όλων των αρμοδίων φορέων των αρμοδίων Υπουργείων και λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου. 6. Η διενέργεια μετρήσεων των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων, δειγματοληψιών και ιατρικών εξετάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 7. Η παροχή σε πάσης φύσεως και αντικειμένου φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πάσης φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικών, φορολογικών, λογιστικών, εργατικών υποθέσεων, χρηματοοικονομικής διαχειρίσεις, παραγωγής, πωλήσεων, διαμόρφωσης λειτουργίας των εσωτερικών οργανωτικών διαδικασιών και ελέγχου αυτών και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των εργασιών λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης των φυσικών ή νομικών αυτών προσώπων. 8. Η παροχή υπηρεσιών Επισκεπτών Υγείας και Νοσηλευτών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες/οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στους εργαζόμενους αυτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα παρέχονται υπηρεσίες όπως κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και πρώτων βοηθειών, οφθαλμολογική εξέταση, ακοομέτρηση, σπιρομέτρηση, μέτρηση θερμοκρασίας-υγρασίας των εργασιακών χώρων, υγειονομικοί έλεγχοι σε εργασιακούς χώρους, τήρηση αρχείου απουσιασμού των εργαζομένων των επιχειρήσεων, εκτέλεση προγραμμάτων εμβολιασμού, κλπ. 9. Η παροχή υπηρεσιών διαιτολόγου και διατροφολόγου. 10. Η παροχή υπηρεσιών γυμναστή και φυσικοθεραπευτή. 11. Η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η επιμόρφωση, εκπαίδευση, δια βίου επιμόρφωση ναυαγοσωστών, η παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε δημόσιους, δημοτικούς, τοπικούς φορείς, φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πάσης φύσεως, η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών θαλάσσιας ή υδάτινης διάσωσης προς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, η εμπορία κάθε είδους ειδών συναφών με ναυαγοσωστική δραστηριότητα, η ανάπτυξη ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η ανάπτυξη της οργάνωσης θαλάσσιων, λιμνέων ή κολυμβητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, η ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση στους τρόπους ασφάλειας στο υγρό στοιχείο, η διοργάνωση αγώνων και εκδηλώσεων ναυαγοσωστικής, η συμμετοχή και υλοποίηση σχεδίων, δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση του ανωτέρω σκοπού καθώς και η συνεργασία με κυβερνητικούς, κρατικούς, δημόσιους, δημοτικούς, περιφερειακούς και λοιπούς πάσης φύσεως δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς κάθε νομικής φύσεως και μορφής, για την προώθηση και υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού. 12. Η παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου και ψυχολογικής υποστήριξης σε εργαζομένους άλλων επιχειρήσεων ιδιωτικών ή δημοσίων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων, η υλοποίηση προγραμμάτων Employee Assistance Programs (EAP), η οργάνωση συνεδρίων και σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση σχετικών εντύπων, η διαχείριση και προώθηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντίστοιχων αλλοδαπών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και κάθε συναφής δραστηριότητα όπως: α) διεξαγωγή ερευνών στον τομέα υγείας και υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, β) συμβουλευτική υποστήριξη της διοίκησης των επιχειρήσεων σε θέματα που άπτονται στον ανθρώπινο παράγοντα, γ) προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας στον εργασιακό χώρο και εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής (work life balance) μέσω παροχής: i) συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προς τους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους, ii) εξειδικευμένων προγραμμάτων υγείας και πρόληψης (wellness programs) σε θεματολογίες όπως το εργασιακό στρες, εθιστικές συμπεριφορές, μορφές βίας, παρενόχληση στον εργασιακό χώρο κ.λπ., iii) ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων συμβάλλοντας στον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού, δ) ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων/οργανισμών για τον τρόπο υλοποίησης EAP και των ωφελειών του, μέσω σεμιναρίων και ειδικών εγχειριδίων, ε) εκπαίδευση και πιστοποίηση-εξειδίκευση επαγγελματικών σχετικά με τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, στ) εντοπισμός κατάλληλων προγραμμάτων και συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13. Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών κάθε είδους, μελετών σκοπιμότητας, συστημάτων διαχείρισης, επικινδυνότητας και αναδιοργάνωσης για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων οιασδήποτε μορφής. 14. Η παροχή υπηρεσιών υπευθύνου καλής λειτουργίας. 15. Η παροχή τεχνικών συμβουλών. 16. Η επίβλεψη τεχνικών και άλλων έργων. 17. Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και επιθεωρήσεων. 18. Η παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης των πάσης φύσεως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου, οργανισμών και φορέων του δημοσίου κάθε είδους και μορφής, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, δημοτικές, κοινοτικές, αστυνομικές, δικαστικές Αρχές, Ανεξάρτητες Αρχές, σε φυσικά πρόσωπα προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των εφαρμοστικών νόμων και πάσης φύσεως πράξεων κάθε αρμόδιας Αρχής, καθώς και προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα: α) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ενημέρωση και εναρμόνιση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των φορέων στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της εν γένει υφισταμένης οικείας νομοθεσίας, η διενέργεια αποτίμησης σε σχέση με την εφαρμογή του, η καταγραφή και υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων και τον σχεδιασμό και εφαρμογή των ενεργειών που απαιτούνται με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) ο σχεδιασμός των ενεργειών με σκοπό την προσαρμογή στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, γ) η εκπαίδευση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δ) η επιμέλεια προετοιμασίας κανονισμών συλλογής, πρόσβασης, επεξεργασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, ο έλεγχος των υφισταμένων συστημάτων ασφαλείας των τηρουμένων βάσεων προσωπικών δεδομένων σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, Η αναπροσαρμογή τεχνικών μέσων και υποδομών για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υφισταμένης οικείας νομοθεσίας, ε) η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως του ιδιωτικού και/ή δημόσιου τομέα, δημοτικές, κοινοτικές Αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φορείς της Περιφέρειας, φορείς της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορείς του ιδιωτικού ή/και του δημοσίου τομέα, αστυνομικές αρχές και υπηρεσίες, δικαστικές υπηρεσίες και εν γένει κάθε οργανισμό, φορέα και νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή/και του δημοσίου τομέα. 19. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, υπηρεσίες συμβούλου προώθησης πωλήσεων, μεσιτεία αστικών συμβάσεων. 20. Εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 21. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης για εργασίες σε ύψος, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 22. Η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας τροφίμων. 23. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης τον τομέα του ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας τροφίμων και υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας εγκαταστάσεων, καθώς και η υποστήριξη προϊόντων συναφών με τις παραπάνω υπηρεσίες. 24. Η επιστημονική έρευνα σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας συναφή με τις παραπάνω υπηρεσίες, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σεμιναρίων σχετικά με τις παραπάνω υπηρεσίες. 25. Η έκδοση και η διάθεση λογισμικού κάθε είδους, όπως ενδεικτικά λογισμικού συστημάτων, δικτύων, διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, γενικών εφαρμογών λογισμικού και άλλων λογισμικών εφαρμογών, λογισμικού που κατεβάζεται (download) από το internet, η διάθεση επιγραμμικού (online) λογισμικού, η διάθεση προγραμμάτων σε απευθείας (online) σύνδεση. 26. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης τεχνολογιών της πληροφορίας, λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, λογισμικού πολυμέσων (multimedia), υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα, οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού. 27. Η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών κατόπιν παραγγελίας, παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού κάθε είδους, οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, 28. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia), υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική και στις επικοινωνίες. 29. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας, οι υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, οι υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 30. Οι υπηρεσίες επεξεργασίας, ανάπτυξης και αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, οι υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (webhosting). 31. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, η παροχή συμβουλών σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε θέματα συστημάτων (hardware) και λογισμικού (software) υπολογιστών, υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τεχνολογίες της πληροφορίας, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων και εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών, υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων, υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου, διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. 32. Η επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες. 33. Η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο. 34. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. 35. Το χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 36. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή. 37. Το λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 38. Οι υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων μέσω καλωδιακού διαδικτύου. 39. Η εμπορία προϊόντων συναφών με τις παραπάνω υπηρεσίες. 40. Η εισαγωγή και η εξαγωγή προϊόντων συναφών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας. 41. Η έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών τραπεζών ή άλλων οργανισμών υπέρ τρίτων στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της. 42. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές ή ξένες, ή να συμπράττει με εταιρείες και επιχειρήσεις οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή/και με φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συμμετέχει σε εταιρείες που επιδιώκουν σκοπούς συγγενείς ή παρεμφερείς προς αυτούς της εταιρείας ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, β) να συνεργάζεται με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασχολούνται με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρίες ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση ίδιου ή συναφούς σκοπού ε) να συνεργάζεται ή να ιδρύει άλλα νομικά πρόσωπα μόνη ή με τη σύμπραξη τρίτων, εντός ή και εκτός Ελλάδος, να συνιστά κοινοπραξίες ή και να μετέχει σε κοινοπραξίες ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση παντός νομικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, στ) να κάνει εισαγωγές και εξαγωγές κάθε είδους προϊόντων, εμπορευμάτων, μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών, εργαλείων, οχημάτων, υλικών ή άλλων πραγμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς της εταιρείας, ζ) να αντιπροσωπεύει (με οποιαδήποτε νομική σχέση περιλαμβανομένου του franchising), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή συναφή με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας, η) να ενεργεί κάθε άλλη συναφή εργασία, δραστηριότητα ή πράξη που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της εταιρείας, ακόμη και αν δεν απαριθμείται ή κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κύρια
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461224 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58291100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291300 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291400 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58292100 ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58292900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58293100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58293200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
61101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
61104901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
62092000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
70221305 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70221509 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
72192901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (INTERACTIVE MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
72192904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
72192909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
84251901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) Δευτερεύουσα
85511007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
86211002 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΕΔΡΩΝ) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Λοιπή
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λοιπή
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λοιπή
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λοιπή
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Λοιπή
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λοιπή
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λοιπή
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση