ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΗΣΙΟΔΟΥ 8 , ΑΘΗΝΑ, 10674

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


ΗΣΙΟΔΟΥ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999307286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5603701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-01-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-02-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

W.A.T.T. Α.Ε.
W.A.T.T. S.A.
W.A.T.T. A.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
391510 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2023
391510 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2023
391590 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2023
391590 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΙΣΠΑΝΙΑ 2023
391590 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΙΣΡΑΗΛ 2023
391590 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2023
391590 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2023
391590 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΤΥΡΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ) ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ 2023
47071000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΑ KRAFT ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ Η ΧΑΡΤΙΑ Η ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΙΝΔΙΑ 2023
47071000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΑ KRAFT ΑΛΕΥΚΑΣΤΑ Η ΧΑΡΤΙΑ Η ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΤΑΙΛΑΝΔΗ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΣΙΟΔΟΥ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4ο Σκοπός της Εταιρείας Σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι: 1.- Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της μελέτης, της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της επίβλεψης, της λειτουργίας, της συντήρησης, της εκμετάλλευσης πάσης φύσεως περιβαλλοντικών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών έργων Α.Π.Ε, ήτοι φωτοβολταικών, αιολικών, υδροηλεκτρικών, βιομάζας και βιοαερίου. Η παροχή πάσης φύσεως περιβαλλοντικού χαρακτήρα υπηρεσιών, η προμήθεια παντός τύπου συναφών προϊόντων (λ.χ. εξοπλισμού) καθώς και η ανάπτυξη οιασδήποτε περιβαλλοντικής δραστηριότητας (ήτοι όλως ενδεικτικώς η υλοποίηση πάσας εφαρμογής σχετικής με: συστήματα και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων (λ.χ. χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, κ.λπ.), φυσικούς (λ.χ. υδάτινους, αιολικούς, ορυκτούς, κ.ο.κ.) πόρους και την συνακόλουθη παραγωγή-εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας, ανακύκλωση απορριμμάτων, οιαδήποτε εμπορία (μέσω π.χ. εξαγωγής) ανακυκλώσιμων υλικών, παραγωγή-εκμετάλλευση-ενεργειακή αξιοποίηση πάσης φύσεως μη επεξεργασμένων ημιεπεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και δευτερογενών υλικών-επεξεργασμένων δευτερογενών καυσίμων (π.χ. Refuse Derived Fuel) από λ.χ. οικιακά-εμπορικά-βιομηχανικά (π.χ. στερεά, υγρά) απόβλητα, η ολοκληρωμένη διαχείριση (ήτοι συλλογή-συσκευασία- μεταφορά- επεξεργασία-τελική διάθεση κάθε λογής αποβλήτων-υλικών (λ.χ. κατεδαφίσεων-κατασκευών), την μηχανοτεχνία (ήτοι την απόκτηση-εφαρμογή της οικείας τεχνογνωσίας προς σχεδιασμό-κατασκευή κάθε σχετικής εγκατάστασης ή συσκευής-σχετικού μηχανήματος ή συστήματος ή υλικού καθώς και εφαρμογής κάθε σχετικής διαδικασίας άλλως την αγορά-κτήση χρήσης (μέσω λ.χ. μίσθωσης) παντός εξοπλισμού (μηχανολογικού ή μεταφορικού)-εργαλείων-οργάνων-υλικών, κ.ο.κ. είτε προς εξυπηρέτηση ίδιων αναγκών είτε προς εμπορία-μεταπώληση-περαιτέρω παραχώρηση χρήσης (π.χ. υπομίσθωσης), την διαχειριστική-διοικητική μέριμνα-υποστήριξη (ήτοι την διαχείριση της ροής πάσης φύσεως πόρων από το σημείο παραγωγής τους μέχρι και το σημείο τελικού προορισμού τους προς πλήρωση των απαιτήσεων των τελικών τους αποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων λ.χ. της σχετικής συλλο-γής-μεταφοράς-(προσωρινής / μόνιμης) αποθήκευσης-συσκευασίας-ασφάλισης), την διαχείριση-τον καθαρισμό πάσης φύσεως (λ.χ. εσωτερικών-εξωτερικών-κοινόχρηστων) χώρων καθώς και χώρων πρασίνου, την κατά προσήκοντα τρόπο αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών (π.χ. μέσω του καθαρισμού ακτών), τον καθαρισμό-την αποκατάσταση δι-κτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. 2. Η παραγωγή ενέργειας από τις ανωτέρω εγκαταστάεις Α.Π.Ε ήτοι συστήματα φωτοβολταικά, αιολικά, υδροηλεκτρικά καθώς και εγκαταστάσεις αξιοποίησης βιομάζας και βιοαερίου. 3. Η ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων. 4. Η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 5. Η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, μελετών και κατασκευών. 6. Η εκμετάλλευση οικοδομικών και τεχνικών έργων - Για την επίτευξη του προπεριγραφέντος σκοπού της εταιρίας, είναι δυνατή η πραγμάτωση των κατωτέρω από αυτήν είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων έναντι σχετικού ανταλλάγματος (συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή ποσοστού), είτε αυτοτελώς, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (στο πλαίσιο σχετικής λ.χ. Ένωσης Προσώπων-Κοινοπραξίας, Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα Σύμπραξης), ήτοι: Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες (λ.χ. ανοιχτούς-κλειστούς πλειοδοτικούς-μειοδοτικούς διαγω-νισμούς, δημοπρασίες, κ.ο.κ.), ως αυτές προκηρύσσονται από οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Περιφερειακή, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή από οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί-ου) και η συνακόλουθη σύναψη πάσης φύσεως συμφωνία-σύμβαση καθώς και η διεξαγωγή πάσης συναφούς πράξης. Η συμμετοχή, αντιπροσώπευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία (π.χ. μέσω δικαιωμάτων διακαιόχρησης (franchising)) με εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις, που υφί-στανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν ίδιο ή παρεμφερή ή σχετιζόμενο με αυτόν της εταιρίας σκοπό μέσω όλως ενδεικτικώς την πα-ροχή υπηρεσιών συμβούλου. - Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως (λ.χ. ερευνητικά) προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με τον προ-παρατεθέντα σκοπό της (στο πλαίσιο των οποίων η εταιρία όλως ενδεικτικώς θα δύναται, να διεξάγει εργαστηριακούς ε-λέγχους-αναλύσεις) καθώς και λ.χ. σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, Προγράμματα συλλογής-μεταφοράς παντός τύπου αποβλήτων). Η σύναψη-εξασφάλιση-παραχώρηση δανείων ή άλλων χρηματικών-οικονομικών-πιστωτικών διευκολύνσεων (με ή χωρίς σχετικές ασφάλειες), η υποθήκευση, η ενεχυρίαση ή ε-πιβάρυνση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρη-σης και ολόκληρου του ενεργητικού της εταιρίας (υφιστάμε-νου ή μελλοντικού) όπου και εάν αυτό κείται, προς εξασφάλι-ση λ.χ. οποιουδήποτε δανείου ή οποιασδήποτε άλλης διευκό-λυνσης, η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, επιβαρύνσεων, ομολόγων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεωστικών ομο-λόγων με κυμαινόμενη επιβάρυνση (FLOATING CHARGE) ή μη και χρεωστικών ομολόγων (DEBENTURES) πληρωτέων σε οποιονδήποτε χρόνο και τρόπο και η αντίστοιχη από την εταιρία αποδοχή τους (συμπεριλαμβανομένης και κάθε πιθα-νής τροποποίησης-αντικατάστασης-) καθώς και η παροχή εγ-γυήσεων υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων (λ.χ. συ-μπράξεων, ενώσεων προσώπων, κοινοπραξιών), στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήπο-τε τρόπο, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως ασφαλειών (ε-νοχικού ή / και εμπράγματου χαρακτήρα, όπως θα αποφασίζει (ανά περίπτωση η εταιρία νομίμως εκπροσωπούμενη) προς ευόδωση του σκοπού της και πάντα υπό την επιφύλαξη των αντιστοίχως εφαρμοζόμενων νομοθετικών διατάξεων (λ.χ. του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, των διατάξεων του Ν.5136/2003 ως αυτές εκάστοτε ισχύουν). Η υποβολή αιτήσεων και έναρξη διαδικασιών προς λήψη από την εταιρία -μέσω λ.χ. αγοράς-μίσθωσης-ανταλλαγής-εγγραφής-χρήσης- οποιουδήποτε δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σή-ματος, κ.λπ.) και αντιστοίχως η από την εταιρία πάσης φύσεως διάθεσης (μέσω λ.χ. πώλησης, εκχώρησης, δωρεάς, εκμί-σθωσης) αυτών. Η εγγραφή σε οιαδήποτε Αρχή (λ.χ. μητρώο, επίσημο κατάλογο) τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή καθώς και η αναγνώριση της εταιρίας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ώστε να δύναται να δραστηριοποιείται σε αυτή, ιδρύοντας λ.χ. υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα, αντιπροσωπείες, κλπ. Η απόκτηση συμμετοχής σε άλλη εταιρία, η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση κάθε άλλων συναφών επι-χειρήσεων ή η απόσχιση ή εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία, η επένδυση των διαθεσίμων της ε-ταιρίας σε τίτλους (λ.χ. μετοχές) ή σε παράγωγα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (είτε τα ως άνω είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστηριακές αγορές είτε όχι). Η διενέργεια εθνικών ή/και διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και γενικά κινητών πραγμάτων, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων έναντι ανταλλάγματος (κομίστρου) με φορτηγά δημόσιας χρήσης κάθε τύπου, με οδηγό ιδιοκτήτη ή μη, κατά τα σχετικώς νομίμως προβλεπόμενα. Κάθε άλλη ενέργεια-δράση, η οποία αποφασίζεται από την εταιρία (νομίμως εκπροσωπούμενη) και η οποία κάτω από τις εκάστοτε περιστάσεις κρίνεται αναγκαία ή σκόπιμη για την πραγμάτωση ή την υποβοήθηση του προεκτεθέντος σκοπού της εταιρίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια
10414101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ Δευτερεύουσα
1260000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
22194000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
28221700 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
28993900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ· ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ· ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ· ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35230000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36002000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38120000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
38122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38214000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38222900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38320000 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38322201 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38322500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38322900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
38323300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
38323902 ΘΡΑΥΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Π.Χ. ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323903 ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
39001300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ Δευτερεύουσα
39002300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43130000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45191000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202100 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
46691209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46691300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46770000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Δευτερεύουσα
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Δευτερεύουσα
46771013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Δευτερεύουσα
46771014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ Δευτερεύουσα
46771028 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
49411900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
49411901 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411902 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411903 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
49411904 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
72191401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
72192902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
93291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
93291900 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση