ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 59 , ΑΘΗΝΑ, 10433

ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 59 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ. 998542043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123840425000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 12-01-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-01-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 59
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι: 1 ) Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (κυρίως δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). 2) Η ευρύτερη διάδοση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, των αναπτυσσόμενων χωρών και της Ευρώπης για τη μεγιστοποίηση της ατομικής, πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας και τη διεύρυνση του δικαιώματος επιλογής του κάθε ατόμου. 3) Η μελέτη και έρευνα σε Κοινωνικά, Πολιτικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά θέματα καθώς και θέματα φυσικού περιβάλλοντος, που θα αποβλέπει τόσο στον εντοπισμό των σχετικών ειδικότερων προβλημάτων και την εκπόνηση ή υποβολή προτάσεων και λύσεων, όσο και στην ενίσχυση και εδραίωση της πίστης των πολιτών στην αξία της δημοκρατίας, της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα σε ένα Κοινοβουλευτικό σύστημα με δημοκρατικά οργανωμένα Κόμματα Αρχών. 4) Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών Συνθηκών και η ενίσχυση των διασυνοριακών και διακρατικών συνεργασιών στην κατεύθυνση της βελτίωσης της προσέγγισης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και της εγκαθίδρυσης του ευρωπαϊκού κεκτημένου 5) Η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ του Ελλαδικού Ελληνισμού και των Ελλήνων της διασποράς και η ευρύτερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού. 6) Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των θεσμών, τον εκδημοκρατισμό και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (π.χ πολιτικοί πρόσφυγες. μέλη μειονοτικών ομάδων, επαναπατριζόμενοι, απεξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ, αποφυλακισμένοι, ειδικές πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.) και της ισότητας των δύο φύλων. 7) Η εκπαίδευση - κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας. 8) Η προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού γενικά και η δημιουργία ομάδων εθελοντών, οι οποίες κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περίπτωση έκτακτων φυσικών φαινομένων καθώς και σε περιπτώσεις διοργάνωσης και υλοποίησης σημαντικών κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων. 9) Η διαχείριση ή και υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκών-εθνικών περιφερειακών και κοινοτικών) για την επίτευξη των στόχων της. 10) Η καλλιέργεια και προαγωγή της αρχής της βιοανάπτυξης η οποία θα πρέπει να διέπει την εκπαιδευτική,οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων 11) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης σε ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά με βαρύτητα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού εν γένει και παρεμβάσεων στην απασχόληση, όπως ενδεικτικά, οι υπηρεσίες αναζήτησης προσωπικού, διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού και αποκατάστασης ανέργων. 12) Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών Ι δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής. 13) Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, υπηρεσίες υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής των Έργων, από το σχεδιασμό και την ωρίμανση μέχρι και την αξιολόγηση. Συστηματική παρακολούθηση όλων των «οριζόντιων» ενεργειών. 14 ) Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τον προγραμματισμό, την ένταξη και την αρχειοθέτηση -τεκμηρίωση του Έργου, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα για τις απαιτήσεις ορθής διαχείρισης. 15 ) Υπηρεσίες Ειδικού Εξωτερικού Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου Διενέργεια επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της πολιτείας, της Ε.Ε. και των διεθνών προτύπων ποιότητας, καθώς και υποστήριξη κατά τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων. 16) Συνοδευτικές, Συμβουλευτικές και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ) 17) Δράσεις διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού. 18 ) Υπηρεσίες στελέχωσης, πρόσληψης, συμβουλευτικής σε ζητήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, την ανάληψη διαχείρισης τμημάτων Ι λειτουργιών Ι έργων (outsourcίng) και την υποστήριξη στελεχών σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας έως την αξιολόγηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. 19) Υπηρεσίες προβολής στοχευμένα ή συμπληρωματικά, με τη δρομολόγηση δράσεων που αφορούν ενδεικτικά, 1) στην προώθηση προορισμών στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα και της αξιοποίησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών με φυσικό ή πολιτιστικό πλούτο, 2) στην ανάδειξη εργαλείων, καλών πρακτικών ή αξιοποιήσιμων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση ή/και την καινοτομία, 3) στην διαφήμιση, έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης, με βαρύτητα στην Περιφέρεια και τις μειονεκτούσες περιοχές. 20) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέσεων και ημερίδων, προκειμένου να εξυπηρετούνται πρωτοβουλίες και δράσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη κοινωνικών ζητημάτων, αναπτυξιακών προοπτικών και πάσης φύσεων εργασιών, σχετιζόμενων με την εν γένει αποστολή. 21) Η συμμετοχή ως εταίρος σε χρηματοδοτικά προγράμματα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. 22) Η σύμπραξη σε εταιρικά σχήματα για την υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και γενικότερα διεθνών προγραμμάτων. 23) Χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης προς την κυβέρνηση και διοικητικές υπηρεσίες για τη ρύθμιση των υγειονομικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, όπως οι δράσεις κοινωνικής μέριμνας, εξαιρουμένης της κοινωνικής ασφάλισης 24) Η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών και η υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων, προκειμένου να εδραιώνονται βασικές αρχές σεβασμού της διαφορετικότητας και της ξεχωριστής ταυτότητας κάθε ατόμου ή/και κάθε συνύπαρξης πιθανών πολλαπλών ταυτοτήτων, εντός δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, καθώς και στο χώρο εργασίας, με σκοπό την καταπολέμηση διακρίσεων, που αφορούν φυλή, χρώμα, εθνική ή εθνοτική καταγωγή, γενεαλογικές καταβολές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, ηλικία, οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου 2. Τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, ενδεικτικά, είναι: α) Οργάνωση συναντήσεων και ανοικτών συζητήσεων σε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα. β) Οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων με παρόμοια θέματα, διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γ) Έρευνες - μελέτες σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, έρευνες και σφυγμομετρήσεις κοινής γνώμης καθώς και η εκπόνηση προτάσεων λύσεων σε παρόμοια θέματα. δ) Επιτόπιες έρευνες πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών προβλημάτων (σε τοπικό επίπεδο) όπως ενδεικτικά, σε θέματα τοπικής αυτοδιοικήσεως οικισμών και κατοίκων, ποιότητα ζωής και μελέτης περιβάλλοντος. ε) Υποβοήθηση για σπουδές, ιδίως νέων επιστημόνων και σπουδαστών, που, σύμφωνα με την ελεύθερη εκτίμηση της Επιτροπής Διοικήσεως του Σωματείου, παρουσιάζουν αξιόλογες ικανότητες και ενεργό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της εταιρίας. στ) Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και πορισμάτων καθώς και κάθε είδους ηθικής, υλικής ή επιστημονικής βοήθειας με άλλα νομικά πρόσωπα και σωματεία, ιδρύματα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και ενδιαφέρονται περιλαμβανομένων και των ομογενειακών οργανώσεων και ιδρυμάτων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και αλλού. ζ) Η χορήγηση ή αποδοχή δωρεάν υπηρεσιών ή δωρεών προς και από νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να συσταθούν και η συνεργασία ή συμμετοχή, άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση και δραστηριότητα τέτοιων νομικών προσώπων. η) Η διάθεση μελετών, επιστημονικών πορισμάτων, συμβουλών ή υπηρεσιών, είτε δωρεάν είτε με κάλυψη των σχετικών δαπανών, σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, που αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αρχές της Εταιρίας. θ) Εκδόσεις και δημοσιεύσεις επιστημονικών συγγραμμάτων, συλλογών πληροφοριακού υλικού, συμπερασμάτων συναντήσεων, συζητήσεων και άλλων εντύπων. ι) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο προμήθειες υλικών η υπηρεσιών σύμφωνων με τους σκοπούς της εταιρίας. κ) Η οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια και εκδήλωση που θα αποφασίζουν ομόφωνα η εταίροι για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας. λ) Η δημιουργία τμήματος μετάφρασης κειμένων, βιβλίων, εργασιών και πάσης φύσεως ξενόγλωσσου γραπτού, όπως και η έκδοση βιβλίου, εντύπου ή εργασίας. μ) διάθεση ανθρωπίνου δυναμικού σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71113101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κύρια
70221101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ Δευτερεύουσα
70221103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΑΤΟΜΑ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221210 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δευτερεύουσα
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70221506 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221507 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70221509 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
71113102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
78101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
78101102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
78101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Δευτερεύουσα
78201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
78201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
78201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
78201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
78201500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
78201600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
78201900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
78301100 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
78301200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301300 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
78301400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
78301500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Δευτερεύουσα
78301600 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
78301901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
84131700 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Δευτερεύουσα
85601002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
88991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
88991902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΛΠ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
88991903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Δευτερεύουσα
88991904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση