ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ , ΑΘΗΝΑ, 10442

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094001414
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 252301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-09-1962
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-02-1963
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕΞ
AUTOKINITISTIKI S.A.
AUTOKINITISTIKI AEVEX

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2 Σκοπός της εταιρείας είναι : 1) Η Βιομηχανία παραγωγής συμβατικών και παραβολικών σουστών για πάσης φύσεως οχήματα, καθώς η κατασκευή πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μερών για όλα τα οχήματα. 2) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων, και πάσης φύσεως οχημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών καθώς και η εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας και υπηρεσίας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το εμπόριο και την εκμετάλλευση οχημάτων, υπό οποιαδήποτε μορφή. 3) Η ίδρυση τόσο στην Αθήνα, όσο και σε οποιαδήποτε περιοχή της ημεδαπής, εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκινήτων μαζί με τα συναφή παραρτήματα συντήρησης και επισκευής αυτών. Ειδικότερα στις επιδιώξεις της εταιρείας υπάγονται η φύλαξη αυτοκινήτων, ο καθαρισμός και γενικά η συντήρηση αυτών, οι κάθε φύσης επισκευές αυτών στα συναφή τμήματα που θα ιδρυθούν μέσα στο χώρο των αυτοκινητοστασίων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός αυτών. 4) Η ίδρυση πρατηρίου βενζίνης, η αντιπροσωπεία και εμπορία μηχανελαίων και όλων των σχετικών προϊόντων, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εμπόριο και την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων υπό οποιαδήποτε μορφή τόσο εντός των αυτοκινητοστασίων, όσο και εκτός αυτών. 5) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους τροφίμων και ποτών σε κάθε μορφή. Η παρασκευή, η προμήθεια και η διακίνηση κάθε είδους που σχετίζεται με εστίαση, η εκμετάλλευση κυλικείων, περιπτέρων, αναψυκτηρίων και καφετεριών, όπως και η λιανική ή χονδρική πώληση ειδών, όπως ψιλικά, είδη τροφίμων, τσιγάρα, αυτόματοι πωλητές συναφών προϊόντων, η εκμετάλλευση και διάθεση αυτών δι’ ιδίων καταστημάτων, μέσα ή έξω των εγκαταστάσεων γενικά της εταιρείας. 6) Οι υπηρεσίες οργάνωσης και τροφοδοσίας συνεστιάσεων και εκδηλώσεων (Catering), οι υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι υπηρεσίες εκμίσθωσης εκθεσιακών χώρων και χώρων εκδηλώσεων (συνεδριακών, ψυχαγωγικών,κ.λ.π.), οι υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων και εκδηλώσεων, καθώς και η εκμετάλλευση χώρων αναψυχής, και κέντρων διασκεδάσεως. 7) H αγορά, πώληση και η πάσης φύσεως εκμετάλλευση ιδιόκτητων και μη ακινήτων, η ανέγερση σε αυτά οικοδομών για ίδιο λογαριασμό ή και για λογαριασμό τρίτων, η μεταπώληση, η εκμετάλλευση υπό διάφορες μορφές των εν λόγω οικοδομών. 8) H ανάληψη, κατασκευή, μελέτη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων πάσης φύσεως στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Ειδικότερα έργων κτιριακών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών εν γένει έργων, ενεργειακών-βιομηχανικών έργων, έργων ειδικών μονώσεων, αναστηλώσεων, ενισχύσεως και αναστηρίξεως γενικώς, θεμελιώσεων εν γένει, σηράγγων, γεφυρών, υποθαλάσσιων κατασκευών καθώς και οποιουδήποτε τεχνικού έργου. 9) H ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας με υλικά που έχουν σχέση με τις παραπάνω κατασκευές. 10) H ανάληψη και εκπόνηση μελετών καθώς και η κατασκευή κτιρίων με το σύστημα της αντιπαροχής. 11) H ανάληψη και εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών. 12) H ανάληψη και εκπόνηση μελετών Πολεοδομίας-Τοπογραφικών μελετών, περιβαλλοντολογίας καθώς και μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων. 13) Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολτα’ι’κών και άλλων), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε μορφή ενέργειας, καθώς και η εμπορία αυτής της ενέργειας προς τρίτους, δημόσιο, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και οι συναφείς υπηρεσίες εκμετάλλευσης, παραγωγής και διάθεσης πάσης φύσεως ενέργειας. 14) Η παροχή τεχνικών, οικονομικών και νομικών συμβουλών στην εκπόνηση μελετών ή/και η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη φωτοβολτα’ι’κων πάρκων ή/και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 15) Η διαλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και διαχείριση απορριμμάτων, αστικών λυμάτων και εν γένει βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. 16) H εμπορία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως Μηχανημάτων. 17) Η εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών πάσης φύσεως 18) Η ίδρυση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων – επιχειρήσεων γενικά, σε ιδιόκτητα ή μη ακίνητα. 19) Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων προπονήσεων και ψυχαγωγίας. Ενδεικτικώς αναφέρουμε γήπεδα αντισφαίρησης, καλαθοσφαίρησης, ποδοσφαίρου, κολύμβησης, γυμναστηρίων, γκολφ κλπ. κυρίων και βοηθητικών (προπονητικών γηπέδων μετά των αποδυτηρίων αυτών). Κέντρο εκπαίδευσης για νέους αθλητές των ανωτέρω. 20) Παντός είδους εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές, κολλών και παράγωγα αυτών, συγκολλητικά, μονωτικά και κάθε παρεμφερές είδος καθώς και πάσης φύσεως υλικά και εξαρτήματα, για κάθε είδους επισκευές, κατασκευές, συντηρήσεις και φινιρίσματα επιφανειών. 21) Παντός είδους εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές, καθαριστικών ειδών, για παντός είδους εργασίες. 22) Παντός είδους, εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές, εργαλείων, μικρών εργαλείων, ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών ειδών, ρομποτικών ειδών και οιαδήποτε αναλωσίμων υλικών που αφορούν την εκτέλεση γενικά κάθε είδους επισκευαστικής εργασίας, κάθε είδους συντήρησης και υπηρεσίας, υπό οποιαδήποτε μορφή. 23) Παντός είδους, εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές, ειδών ένδυσης και υπόδησης, πάσης φύσεως εργασιών, που αφορούν στην προστασία των εργαζομένων. 24) Παντός είδους, εμπόριο, εισαγωγές και εξαγωγές, ειδών καθαρισμού και περιποίησης σώματος. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών της η εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακές εταιρίες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρίες, για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή, ζ) Να ιδρύει και να συμμετέχει σε Κοινοπραξίες ιδιωτικών τεχνικών έργων και κατασκευών, η) Να κατασκευάσει διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης και να επεκταθεί στην πώληση μέσω διαδικτύου και αλληλογραφίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
25941000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΧΛΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Κύρια
22111500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ (ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ), ΣΥΜΠΑΓΩΝ Η ΗΜΙΣΥΜΠΑΓΩΝ (ΚΟΙΛΩΝ) ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Δευτερεύουσα
25931600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ· ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
29323002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΥΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
45311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45311201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45311208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45311210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
45312001 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45312002 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45312004 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45321000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
45322100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
45322200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
46361202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
46361205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46361206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ, ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
46361208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Δευτερεύουσα
46361210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΕΣΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46361307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421133 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46421134 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46451010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
46491922 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46711303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46711304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46711308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46741104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46751205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΥΩΔΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
46901003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47111003 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47191001 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47241000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΩΜΙΟΥ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47241600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47241700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Δευτερεύουσα
47252500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47252600 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47260000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47291800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47292421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Δευτερεύουσα
47292422 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ, ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
47515157 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524106 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
47524700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
47717104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
47757614 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΑΠΟΥΝΙ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Δευτερεύουσα
47757617 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ Δευτερεύουσα
47788400 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47991701 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
47992101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
47992401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
56101301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ (ΦΑΣΤ-ΦΟΥΝΤ), ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Δευτερεύουσα
56101907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δευτερεύουσα
56101912 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101913 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56101914 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΓΛΥΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
56301003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Δευτερεύουσα
56301004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Δευτερεύουσα
68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δευτερεύουσα
82991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση