ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΛΩΝΟΥ 21 , ΑΘΗΝΑ, 10436

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΟΛΩΝΟΥ 21 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082592704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8422601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-09-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-09-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ - PRIMO
CHARTOKINISI - PRIMO

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΛΩΝΟΥ 21
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. (α) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και συντήρηση ειδών χαρτοπωλείου και βιβλιοπωλείου, χαρτικών ειδών και γραφικής ύλης, βιβλίων, ειδών γραφείου και σχολείου, ειδών ζωγραφικής και σχεδίου, μηχανών και ειδών εξοπλισμού γραφείου, ειδών γραφικών τεχνών, καθώς και οποιονδήποτε άλλων συναφών προϊόντων. (β) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή μορφωτικών ειδών και εποπτικών μέσων διδασκαλίας, βρεφικών και παιδικών παιχνιδιών, αθλητικών ειδών, εξαρτημάτων, αξεσουάρ, βοηθημάτων, ειδών δώρου και τουριστικών ειδών καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις άνω δραστηριότητες. (γ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εξαγωγή χαρτιών και υλικών ψηφιακών εκτυπώσεων (όπως ενδεικτικά φωτοαντιγραφικό χαρτί, φωτογραφικό χαρτί, χαρτί plotter κλπ). (δ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή χάρτου και χαρτονιών κάθε είδους, ποιότητας και χρήσης και οποιονδήποτε άλλων συναφών ειδών. (ε) Η επεξεργασία χάρτου και χαρτονιών κάθε είδους, ποιότητας και χρήσης όπως κοπή, μετατροπή σχήματος, εκτύπωση, συσκευασία ή οποιαδήποτε άλλη μεταποίηση και επεξεργασία του καθώς επίσης και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με εκτυπωτικές και εκδοτικές εργασίες, παραγωγής και διανομής βιβλίων, βιβλιοδετικές και συναφείς εργασίες. (στ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή χαρτιού και χαρτονιού κάθε είδους, ποιότητας και σύνθεσης για χρήση επαγγελματική, οικιακή ή κάθε άλλη χρήση, καθώς και οικιακών σκευών από χαρτί ή χαρτόνι κάθε είδους και ποιότητας. (ζ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και συντήρηση συσκευών και μηχανών γραφείου διαφόρων ειδών (όπως ενδεικτικά αριθμομηχανές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμειακές μηχανές κλπ), περιφερειακών στοιχείων, πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών (όπως μαγνητικά και ψηφιακά μέσα και συσκευές κλπ), ηλεκτρονικού υλικού και όλων των ανταλλακτικών και συναφών εξαρτημάτων των ως άνω μηχανών καθώς και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες. (η) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διανομή και συντήρηση παντός είδους προγραμμάτων λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις άνω δραστηριότητες. (θ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή ειδών συσκευασίας, ειδών διαχείρισης αποθήκευσης και συναφών ειδών (όπως ενδεικτικά χαρτοκιβώτια, παλέτες, σακούλες, τσάντες, κορδόνια κλπ) (ι) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή επίπλων γραφείου. (ια). Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση μηχανημάτων βιβλιοδεσίας και υλικών βιβλιοδεσίας. (ιβ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση κοπτικών μηχανημάτων χαρτιού και μηχανημάτων plotter. (ιγ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους σκευών, συσκευών (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κλπ), επίπλων, κατασκευών, εργαλείων, μηχανημάτων χειρός, ειδών ταξιδίου, ειδών καθαρισμού καθώς και ειδών οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (όπως ενδεικτικά λευκών ειδών, ειδών διακόσμησης κλπ) (ιδ) Η με κάθε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή ειδών ένδυσης και υπόδησης, υφασμάτων και ειδών υφαντουργίας, ειδών πιλοποιίας, ειδών επενδύσεως τοίχων και ειδών επίστρωσης δαπέδου καθώς και συναφών εξαρτημάτων αυτών (όπως ενδεικτικά κλωστών, νημάτων, κουμπιών κλπ) (ιε) Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών και εκμεταλλεύσεώς τους που έχει ως στόχο τη διαφημιστική προβολή προσώπων, υπηρεσιών ή αγαθών. ιστ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή επιστημονικών οργάνων και συσκευών, μουσικών οργάνων καθώς και συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού και υδροδότησης. (ιζ) Η κατασκευή και παραγωγή κάθε είδους προϊόντος με ίδια, ενοικιαζόμενα ή παραχωρημένα μέσα είτε με την οργάνωση και συντονισμό έτερων παραγωγικών μονάδων (παραγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση κλπ) ιη). Η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων που διακινούνται και πωλούνται νόμιμα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή απανταχού στον κόσμο. Πώληση κάθε είδους εμπορεύματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά χονδρικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο, μεσιτεία εμπορευμάτων, προμήθειες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα κλπ (ιθ) Η προμήθεια πάσης φύσεως προϊόντων και εμπορευμάτων, με ή χωρίς την εγκατάσταση αυτών, σε φορείς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιωτικού φορέα είτε από την εταιρεία αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία ή ενώσεις με άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα πριν ή μετά την ανάληψη της προμήθειας με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο. (κ) Η πώληση παντός είδους προϊόντων, συσκευών και αγαθών μέσω του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσω πάσης φύσεως. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με οποιονδήποτε σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. (β) Να εκτελεί όλες τις παραπάνω δραστηριότητες είτε για λογαριασμό δικό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες). (γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. (δ) Να ιδρύει με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. (ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε σκοπού και (στ) Να συστήνει με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες κάθε τύπου που επιδιώκουν το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
18141001 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Π.Χ. ΔΙΠΛΩΣΗ, ΚΟΠΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΠΩΝ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ) Δευτερεύουσα
18141002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
18141003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΔΙΠΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΑΦΗΣ, ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δευτερεύουσα
46411312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΦΙΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46411323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΓΓΩΝ, ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ Η ΑΛΛΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46491913 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46491918 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46491919 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46492000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
46492102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΤΛΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ Η ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46492103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΦΥΛΛΑ Δευτερεύουσα
46492104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46492106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΙΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ Δευτερεύουσα
46492301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46492302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
46492303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΚΑΡΜΠΟΝ), ΑΥΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΟΦΣΕΤ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΓΟΜΑ Η ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
46492304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΩΝ, ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46492307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46492308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46492310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
46492311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46492313 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δευτερεύουσα
46492314 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΘΗΚΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
46492315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492316 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46492317 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
46492318 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΛΥΒΙΩΝ, ΚΡΑΓΙΟΝΙΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ, ΚΡΗΤΙΔΩΝ (ΠΑΣΤΕΛ), ΚΑΡΒΟΥΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
46492319 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46492320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Δευτερεύουσα
46492321 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
46492322 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492323 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
46492324 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492325 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΣ, ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΗΚΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46492326 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΧΑΡΑΞΗΣ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
46492327 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46492328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δευτερεύουσα
46492329 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΛΚΟΜΑΝΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
46492330 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΩΝ, ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492331 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΣΒΗΣΤΗΡΩΝ, ΞΥΣΤΡΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46492332 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493921 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΝΕΛΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46511002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ Η ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΕΤΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Δευτερεύουσα
46511008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Δευτερεύουσα
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <= 10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS" Δευτερεύουσα
46651000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46661001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46661002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Δευτερεύουσα
46661004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
46661005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ OFFSET, ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46661009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46661010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46751253 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46901007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
47626300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47636406 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
47916300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση