CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΥΣΩΝ 39Γ & ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 211Α 39Γ , ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 15344

CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΟΥΣΩΝ 39Γ & ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 211Α 39Γ , ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099876489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4053001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-12-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-12-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CORDIA ΑΕ
CORDIA SA
ENGIE HELLAS AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΟΥΣΩΝ 39Γ & ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 211Α 39Γ
  Πόλη:
ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΓΕΡΑΚΑΣ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ά ρ θ ρ ο 2 Σκοπός Ι.- Η συνιστώμενη εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και έχει ως σκοπό: 1.- την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων παροχής ενεργειακών και περιβαλλοντικών υπηρεσιών, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων (facility management) στα πλαίσια των οποίων θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και εργασίες κάθε είδους συντήρησης, λειτουργίας, επίβλεψης, προμήθειας και πώλησης πάσης φύσεως ανταλλακτικών, υλικών και εξοπλισμού, καθώς και εμπορίας ειδών που είναι απαραίτητα στα πλαίσια της εκτέλεσης των παραπάνω συμβάσεων. Ακόμη εργασίες κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή τροποποίησης των ήδη υπαρχουσών, καθώς και την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών απαραίτητων για την ολοκληρωμένη διαχείριση - εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων ιδιωτικών ή δημόσιων έργων, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται παρακάτω: - Την μελέτη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού, ψύξης, υδρεύσεως και αποχέτευσης, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, αντικλεπτικών και συναφών διατάξεων ασφαλείας, καθώς και άλλων συστημάτων. - Την παραγωγή, προμήθεια, διάθεση, διανομή και πώληση θερμαντικής, ψυκτικής και ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, το εμπόριο καυσίμων, νερού, πεπιεσμένου αέρα, άλλων ρευστών κλπ., καθώς και το σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων ενεργειακής και περιβαλλοντικής αποδοτικότητας (energy performance contracts) για κτίρια και βιομηχανίες εξασφαλίζοντας παράλληλα και τη σχετική χρηματοδότηση. - Την συλλογή, μεταφορά, διαλογή, αποθήκευση, διαχείριση τελική διάθεση και επεξεργασία κάθε φύσης αποβλήτων ή/και λυμάτων από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου - Την κατασκευή ή/και διαχείριση μονάδων διαλογής, αποθήκευσης, συντήρησης και επεξεργασίας ή/και μεταποίησης κάθε φύσης αποβλήτων. - Την κατασκευή ή εγκατάσταση ή/και διαχείριση μονάδων παραγωγής οποιασδήποτε μορφής ενέργειας. - Την συντήρηση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είτε ιδιωτικών είτε δημοσίων, οιωνδήποτε ακινήτων, οικοδομικών συγκροτημάτων, σε οικιστικές και βιομηχανικές ζώνες, περιλαμβανομένων λιμένων, σιδηροδρομικών ή οδικών δικτύων, διαδρόμων και λοιπών χώρων αεροδρομίων, καθώς και άλλων συναφών εγκαταστάσεων και ειδικών συστημάτων τους στον περιβάλλοντα χώρο αυτών. - Την μελέτη, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αεροδρομίων, όπως συστήματα διαχείρισης αποσκευών, γέφυρες επιβίβασης, φωτισμός αεροδιαδρόμων, συστήματα δεξαμενισμού, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος 400 Hz, εγκαταστάσεις προκλιματιζόμενου αέρα κλπ. - Την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κάθε είδους χώρων και επιφανειών όπως ενδεικτικά γραφείων, νοσοκομείων, εργοστασίων, βιομηχανικών κτιρίων, αεροδρομίων, σταθμών τρένων και λεωφορείων κλπ - Την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά την επιτήρηση και φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών εγκαταστάσεων (καταστημάτων, γραφείων, εργοστασίων, κτιρίων, κλπ), την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού. - Την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων και φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου - Την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκησης, διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, γραφείων και κτιρίων - Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και αποθήκευσης εγγράφων καθώς και καταστροφής εγγράφων, αρχείων και φακέλων. - Την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτυακών πυλών (WEB POR) καθώς και επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων. 2.- Την μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή και εκμετάλλευση - διαχείριση παντός τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας και ενδεικτικά αιολικής, φωτοβολταϊκής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες. 3.- Την παραγωγή, προμήθεια, διάθεση, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. 4.- Την με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών (μαγνητικά μέσα, ψηφιακά μέσα και συσκευές, ηχεία κλπ), ηλεκτρονικού υλικού και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων, συσκευών πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω καθώς και την διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες. 5.- Την κατασκευή, αντιπροσωπεία και εμπορία ή μεσιτεία πώλησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτιστικού υλικού και εξαρτημάτων, προβολέων, φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας LED, λαμπτήρων πυράκτωσης και εκκένωσης, φορητών ηλεκτρικών ή μη λαμπτήρων, σποτ, φωτεινών πινακίδων και επιγραφών. 6.- Την παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO), υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, την κάθε φύσεως εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων καθώς και την ανάπτυξη και εμπορία συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, οδικού φωτισμού και συστημάτων τηλεδιαχείρισης αυτών. 7.- Την άσκηση καθηκόντων ενεργειακού επιθεωρητή και την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού. 8.- Την άσκηση καθηκόντων ενεργειακού ελεγκτή και την διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια, βιομηχανίες και μεταφορές. 9.- Την παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή πολυδύναμων κέντρων άσκησης, φυσικής αγωγής, δίαιτας, αισθητικής για την επ΄ αμοιβή παροχή υπηρεσιών ομαδικής ή και ατομικής σωματικής άσκησης σε τρίτους με σκοπό τη σωματική ευρωστία, ευεξία, σωματική και ψυχική υγεία. 10.- Την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων , όπως ενδεικτικά ταξιθέτησης κοινού σε θέατρο και κινηματογράφους, αιθουσών θεατρικών και συναυλιών, στεγασμένων ή υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κλπ. 11.- Την εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες. 12.- Την ενοικίαση, χρηματοδοτική εκμίσθωση και εκμίσθωση αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. 13.- Την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς τους χρήστες κάθε είδους ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και με εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου Η/Ο οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες Η/Ο. 14.- Την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάθμευσης, υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και υπηρεσιών διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. ΙΙ.- Η εταιρία μπορεί να εγγράφεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προκειμένου να λαμβάνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και σε περίπτωση ανάθεσης να προχωρά στην εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικού, οικοδομικού ή άλλου συναφούς δημοσίου έργου, καθώς και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρίας. ΙΙΙ.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί: - να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εμπορικές, οικονομικές, βιομηχανικές, συναλλαγές κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους που αφορούν το σκοπό της. - να ιδρύει, να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής και εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, να προβαίνει σε εισφορές, να συγχωνεύεται και γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα, ακόμη και εμπορική, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένη με τον εταιρικό της σκοπό ή με παρεμφερείς ή όμοιους σκοπούς - να συμμετέχει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, που προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημόσια επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη αναθέτουσα αρχή ή φορέα, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τους εταιρικούς σκοπούς. - να παρέχει εγγυήσεις υπέρ συνεργαζόμενων με αυτή νομικών προσώπων για την έκδοση κάθε είδους εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, κλπ) για την συμμετοχή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, χωρίς η έκδοση αυτών να εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις Ν 4548/2018. - να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Κύρια
26200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
26305001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
27400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
27401000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ· ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ Δευτερεύουσα
27401100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ Δευτερεύουσα
27401200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ-ΑΛΟΓΟΝΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
27401300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ <= 200 W ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ > 100 V Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
27401400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
27401500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ· ΥΠΕΡΙΩΔΩΝ Η ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ· ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΞΟΥ Δευτερεύουσα
27402000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
27402100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΞΗΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
27402200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΟΜΟΔΙΝΟΥ Η ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
27402300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
27402400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
27402500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΟΦΗΣ Η ΤΟΙΧΟΥ Δευτερεύουσα
27403000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
27403100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΦΛΑΣ, "ΚΥΒΩΝ" ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
27403200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥΣ Δευτερεύουσα
27403300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ Δευτερεύουσα
27403900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
27404000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
27404100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
27404200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
27409000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
27409900 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
33111301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33130000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33140000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33202000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
35111001 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
35131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
35301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ Δευτερεύουσα
35301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
46141301 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46141318 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
52212601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212602 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52212603 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
52231900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52231900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
61100000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61200000 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61900000 ΑΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
64921900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
80101101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δευτερεύουσα
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81211003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81290000 ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
82191303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
82191304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Δευτερεύουσα
90041000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
90041008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ Δευτερεύουσα
93131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
93131003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΓΥΜΝΑΣΤΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση