ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094282975
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 610801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-11-1989
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-11-1989
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
GERMANOS SA
GERMANOS ABEE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Εταιρείας είναι : α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού. β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Ιnternet [όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανεμημένες βάσεις πληροφοριών] και εν γένει υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών στους τομείς της πληροφορικής, πολυμέσων, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιών, διενέργειας εμπορικών συναλλαγών (αγορών, προμηθειών, παραγγελιών, πληρωμών οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών, κράτησης ή / και έκδοσης εισιτηρίων κ.λπ.), ηλεκτρονικού εμπορίου, διαμεσολάβησης, πρακτόρευσης, εξυπηρέτησης πελατών, ηλεκτρονικού χρήματος και άλλων λύσεων πληρωμής και είσπραξης απαιτήσεων. γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική ή/και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση, με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων. δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως και συντηρήσεως, αποκτήσεως κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατεντών, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet. ζ) H ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων. η) Η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η διανομή εμπορευμάτων και προϊόντων. θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δεικτών καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει. ι) Η ίδρυση και εκμετάλλευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή καταστημάτων λιανικής πώλησης πάσης φύσεως μπαταριών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών ειδών και του περιφερειακού εξοπλισμού τους [όπως ενδεικτικά υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, συσκευών και αξεσουάρ κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, καρτών μνήμης, προϊόντων λογισμικής ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) κλπ.], συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλώσιμων, προϊόντων τεχνολογίας, προϊόντων λογισμικού και εξοπλισμού τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Internet), ειδών συναφών τεχνολογιών, προϊόντων ψυχαγωγίας, ψηφιακών και έντυπων βιβλίων, ψηφιακής φωτογραφίας, καθώς και κάθε άλλου συναφούς με τα παραπάνω προϊόντος και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών, παραπλήσιων ή για την διευκόλυνση της προώθησης των ως άνω πωλούμενων ειδών (π.χ. service των πωλούμενων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων ή παροχή σχετικών υπηρεσιών). ια) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρων ειδών και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων. ιβ) Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (όπως ενδεικτικά διαφήμιση, χορηγία, τηλεπώληση και τοποθέτηση προϊόντος) και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, η παροχή οιωνδήποτε σχετικών με αυτές υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου, τρόπου και τεχνολογίας μετάδοσης (ενδεικτικά ευρυζωνικής, ασύρματης, επίγειας ψηφιακής, μέσω δορυφόρου, οπτικής ίνας ή ραδιοσυχνοτήτων), η τηλεοπτική μετάδοση, αναμετάδοση, παραγωγή και διάθεση κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και η παραγωγή, κατασκευή, προμήθεια, διάθεση και διανομή πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διάθεση των παραπάνω υπηρεσιών. Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε: Ίδρυση και συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ενδεικτικώς εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ομοειδή ή μη, που εδρεύουν στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Συνεργασία με οποιαδήποτε συμβατική μορφή, ενδεικτικά με σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε ως Δικαιοπάροχος είτε ως Δικαιοδόχος. Αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση κινητών και ακινήτων πάσης φύσεως για την στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Επένδυση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού, σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λπ. και άντληση κεφαλαίων για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τις Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τις Κανόνες και Οδηγίες τις Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμα δε και παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, κ.λπ. στο όνομα της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωσή τους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
61201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Κύρια
27201100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ)ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Δευτερεύουσα
46431202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Δευτερεύουσα
46431203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ) Δευτερεύουσα
46431204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
46431205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
46431207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
46431209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
46431216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ Δευτερεύουσα
46431305 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
46431417 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
46492304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
46492312 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46492317 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
46492327 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
46493207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ Δευτερεύουσα
46511008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Δευτερεύουσα
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <= 10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS" Δευτερεύουσα
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
46521105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Δευτερεύουσα
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46521108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Δευτερεύουσα
46521109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46661002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46691566 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46761104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
46761910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM Δευτερεύουσα
47413104 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47413109 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Δευτερεύουσα
47413110 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
47413111 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <=10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS" Δευτερεύουσα
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
47423203 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ Δευτερεύουσα
47423204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Δευτερεύουσα
47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47423206 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Δευτερεύουσα
47423207 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ) Δευτερεύουσα
47423208 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47433304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
47433306 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
47433308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
47433310 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
47433312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47433315 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ Δευτερεύουσα
47545436 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
47626302 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ, ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ Δευτερεύουσα
47626304 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
47626306 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM Δευτερεύουσα
47626307 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
47626312 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
47626314 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
47626319 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Δευτερεύουσα
47626330 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Δευτερεύουσα
47636401 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ (CDS, DVDS ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47656712 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΕΚΤΗ Δευτερεύουσα
47788322 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47788802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
61204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
82991901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΛΙΑΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
82991902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΧΟΝΔΡΙΚΑ Δευτερεύουσα
95121001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση