ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 106 , ΑΘΗΝΑ, 10444

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΝΟΡΜΑΝ 106 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094322500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 06-04-1992
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
KAPPA TECHNICAL S.A.
KAPPA TECHNIKI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 106
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ανάληψη, οργάνωση και εκτέλεση κάθε είδους εργολαβιών ή υπεργολαβιών, για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση έργων (ολόκληρου ή μέρους), καθώς και τεχνοοικονομικών μελετών, εργασιών επίβλεψης και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, για τεχνικά έργα κάθε μορφής και φύσης ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους, του δημοσίου τομέα, ΝΠ.Δ.Δ. και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου, ΟΤΑ κλπ ή ιδιωτικού τομέα στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό (ενδεικτικά: οικοδομικά, μεταλλικές κατασκευές, οδοποιία, σιδηροδρομικά, σήραγγες, γέφυρες, υδραυλικά, γεωτρήσεις, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, τηλεθέρμανση - ψύξη, ναυπηγικά, λιμενικά, λύματα, απορρίμματα, απόβλητα, καθαρισμός ή αφαλάτωση πόσιμου ή μη νερού, δίκτυα μεταφοράς και διανομής: υγρών, αερίων, ατμού, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, πληροφοριακών και Data, συστήματα: ασφαλείας, αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, πρασίνου, κλπ.), εργασίες διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής οχημάτων μάχης, διενέργειας δοκιμαστικών γεωτρήσεων. 2. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους παροχής υπηρεσιών και προμήθειας προς το Δημόσιο, ΝΠ.Δ.Δ. και εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου, ΟΤΑ κλπ ή ιδιωτικού τομέα που έχουν σχέση: α) με την συλλογή, επεξεργασία, καθαρισμό, αφαλάτωση και διάθεση πόσιμου ή μη ύδατος, β) με την επεξεργασία, λυμάτων και παροχής νερού, γ) με την συλλογή, αποκομιδή και διάθεση επικιν¬δύνων και μη επικινδύνων απορριμμάτων και αποβλήτων καθώς και την εν γένει διαχείριση και εξυγίανση αυτών, δ) με την ανάκτηση και διάθεση υλικών διαλογής, αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών, ε) με την εξυγίανση και τον καθαρισμό εδάφους, υπογείων και επιφανειακών υδάτων, στ) με τον καθαρισμό και απορρύπανση ακτών και θαλάσσιων περιοχών, ζ) με τον καθαρισμό, απορρύπανση και απολύμανση κάθε είδους εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, οδών, δικτύων, φρεατίων κλπ, τους γενικούς καθαρισμούς κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού και άλλες δραστηριότητες καθαρισμού η) με την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την απόφραξη και την επισκευή, διαρροών, στενώσεων και κάθε είδους προβλήματος στην ομαλή λειτουργία πάσης φύσης δικτύων ρευστών (ύδρευσης αποχέτευσης, καυσίμων, αερίων κλπ.), θ) με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων θεομηνίας με εκχιονισμούς, αντλήσεις, άρση καταπτώσεων κλπ., ι) με την συντήρηση ή και αναπαλαίωση, πάσης φύσης έργων, κ) με την κατασκευή, εγκατάσταση και διαχείριση κάθε είδους συστημάτων (ασφαλείας, αυτοματισμού, λει¬τουργίας, διαχείρισης ενέργειας, κλπ.) καθώς για κάθε είδους έργα, (ενδεικτικά: οικοδομικά, μεταλλικές κατασκευές, οδοποιία, σιδηροδρομικά, σήραγγες, γέφυρες, υδραυλικά, γεωτρήσεις, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, τηλεθέρμανση, ψύξη, ναυπηγικά, λιμενικά, λύματα, απορρίμματα, απόβλητα, καθαρισμός ή αφαλάτωση πόσιμου ή μη νερού, δίκτυα μεταφοράς και διανομής: υγρών, αερίων, ατμού, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών-πληροφοριακών και Data, συστήματα: ασφαλείας, αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, πρασίνου, κλπ.), κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης, λ) με τον έλεγχο και την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης κάθε είδους κατασκευής και εγκατάστασης, μ) με την διεξαγωγή κάθε επιστημονικής και τεχνικής δραστηριότητας, τεχνικής δοκιμής και ανάλυσης δοκιμίων (γεωτεχνικής, σύστασης η αντοχής υλικών, gas free ανάλυσης κλπ), τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και σε άλλες φυσικές επιστήμες και την μηχανική και άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες , ν) με την διάθεση ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η εκπαίδευση αυτού, την εύρεση μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης αυτού, ξ) Παραγωγή ελαίων και λιπών, παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης), ο) την αποθήκευση, π) τις χερσαίες και πλωτές μεταφορές και τη διακίνηση φορτίων, ρ) τις μεταφορές ρευστών μέσω αγωγών. 3. Η εξόρυξη, παραγωγή ή και εμπορία πρώτων υλών (λίθων, ογκολίθων κλπ), υλικών, η παραγωγή και εμπορία ετοίμων προϊόντων (τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος κλπ), συναφών με τα τεχνικά έργα, καθώς και η εξαγωγή των ανωτέρω σε αγορές του εξωτερικού. Η εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου, η λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου• εξόρυξη αργίλου και καολίνης, η εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων, η εξόρυξη τύρφης, η εξόρυξη αλατιού και κάθε εξορυκτική και λατομική δραστηριότητες εν γένει καθώς και κάθε υποστηρικτική δρστηριότητα αυτών. Η παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου. Η κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο, ετοίμου σκλυροδέματος, κονιαμάτων, ινοτσιμέντου και εν γένει η κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο. Η κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων, παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 4. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εκτέλεση και διαχείριση οικιστικών έργων πάσης φύσεως έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, με την: α) αγορά οικοπέδων με σκοπό την ανοικοδόμηση και κατασκευή παντός είδους κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων, β) ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών ή οικοδομικών έργων είτε για λογαριασμό της εταιρείας επί ιδιοκτήτων οικοπέδων ή επί οικοπέδου τρίτων με αντι¬παροχή και πώληση των κτιρίων ή και των αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών (καταστημάτων, γραφείων, διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ. χώρων) και γενικά η ανάπτυξη επιχειρήσεων real estate μέσω αγοραπωλησίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής ακινήτων και παροχής τεχνικών συμβουλών πάσης φύσεως. γ) η ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων και ειδικευμένων σχεδίων, καθώς και η ανάληψη δραστηριοτήτων μηχανικών σχετικά με την αρχιτεκτονική, τις μηχανολογικές καθώς και παροχή τεχνικών συμβουλών. 5. Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων ή κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της εταιρείας ή λογαριασμό τρίτων καθώς και ξενοδοχείων, τουριστικών και πρόμοιων εγκαταστάσεων γενικά καθώς και η εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 6. Η συμμετοχή της εταιρίας, με οποιαδήποτε μορφή, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και εταιρείες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ κλπ ή του ιδιωτικού τομέα, με οποιοδήποτε σύστημα (Ενδεικτικά: εργολαβικό αντάλλαγμα, συγχρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση), με αντικείμενο την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, υπηρεσιών, προμηθειών και έργων. 7. Η εκμίσθωση, ή μίσθωση, ή εν γένει εκμετάλλευση κάθε μορφής μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτοκινήτων, φορτηγών ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών που, θα αγοράσει ή μισθώσει η εταιρεία. 8. Η εμπορία ή κατασκευή, παραγωγή και εγκατάσταση ετοίμων προϊόντων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού: α) δομικών μεταλλικών προϊόντων (ελαφρού και βαρέως τύπου), κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, β) κατασκευή χαλύβδινων και μεταλλικών βαρελιών και δοχείων, κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών πυλώνων δικτύων, πορτών, παραθύρων, σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης και άλλων μεταλλικών προϊόντων, γ) κατεργασία, επικάλυψη. επιμετάλλωση ή αναγόμωση μεταλλικών υλικών, προϊόντων και εξαρτημάτων, μεταλλοτεχνία, κονιομεταλλουργία, δ) ναυπήγηση, επισκευή και συντήρηση πλοίων και πλωτών εγκαταστάσεων, ε) κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, στ) εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση, ζ) συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω προϊόντων, μηχανημάτων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κατασκευή και επισκευή μηχανημάτων ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, ηλεκτρικού εξοπλισμού, άλλου εξοπλισμού μεταφορών και λοιπού εξοπλισμού, η) η κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, θ) Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου, κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής, ι) Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης), κ) Παραγωγή βιομηχανικών αερίων, λ) Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών, μ) Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων• μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων, καθώς και η παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων, ν) κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών, ξ)παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων, ο) κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών, π) κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη, ρ) Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, σ) επισκευή και συντήρηση κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, τ) στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων, υ) μετάλλων και μεταλλευμάτων, ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής, φ) σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης, χ) χημικών προϊόντων και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων, ψ) απορριμμάτων και υπολειμάτων, ω) παροχή ατμού και κλιματισμού. 9. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η εμπορία, κατασκευή και επισκευή εν γένει για κάθε είδους υλικά, προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό: α) επικοινωνιακών συστημάτων πάσης φύσεως, β) συστημάτων ασφαλείας-αυτοματισμού, διαχείρισης ενέργειας, γ) τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ενσύρματων (χαλκού ή οπτικής ίνας), ασύρματων και δορυφορικών, εξοπλισμού επικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, φωτιστικού εξοπλισμού, συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών και αεροδρομίων), εξοπλισμού ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου δ) συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας ανανεώσιμων πηγών (γεωθερμικά, ηλιακά, ανέμου-κυματισμού), ή μη (θερμικά κλπ), παραγωγή, μετάδοση, διανομή και εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, παραγωγή φυσικού αερίου ε) έκδοση λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων, καταχώρηση λειτουργίας και παρακολούθησης συναφή με τα παραπάνω συστήματα, καθώς Δικτυακές πύλες (web portals) ζ) εργαλειομηχανών, εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού και άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 10. Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού για κάθε είδους υλικά, πρώτες ύλες, έτοιμα, προϊόντα, μηχανήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμούς, Η/Υ, η μεταφορά και εκμετάλλευση τεχνολογιών και τεχνογνωσίας για έργα, κατασκευές, υπηρεσίες και προμήθειες συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας. Ο προγραμματισμός, διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και η παροχή συμβούλων σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες με αυτά, την πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών και διαφόρων ειδών και άλλων συγκεκριμένων προϊόντων. 11. Η ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους εργασιών για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠ.Δ.Δ. και εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου, ΟΤΑ κλπ ή ιδιωτικού τομέα ή για λογαριασμό της που έχουν σχέση με την κατασκευή: α) καλωδίων οπτικών ινών, β) άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων, γ) εξαρτημάτων καλωδίωσης, δ) ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού, ε) άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών, θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών, στ) κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων, ζ) τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης, η) φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων, θ) εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων, ι) μηχανημάτων για τη μεταλλουργία, κ) μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές, λ) αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα• κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, μ) άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ν) ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών, ξ) συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, ο) εξοπλσμού επικοινωνίας, π) ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 12. Η Εταιρεία δύναται να αποκτά μετοχές υφιστάμενων ή νεοϊδρυθεισών, ομοειδών ή συναφών ανωνύμων εταιρειών, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπό, β) Να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγοράς, με εταιρείες, εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της, γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της συνεργασίας με τη μορφή κοινοπραξίας ή consortium, δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε. 13. H ανάληψη και εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει πρόσφορη ή κατάλληλη με τους προαναφερόμενους σκοπούς και γενικά η επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως που θα παρεμπίπτει ή άμεσα θα μεσολαβεί η θα συμβάλλει στην διατήρηση, βελτίωση ή επέκταση των ανωτέρω σκοπών. Η ανάληψη δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας καθώς και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης. 14. Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου αναγκαίου ή χρήσιμου για τον από την Εταιρία επιδιωκόμενο σκοπό. 15. Η καθ‘ οιονδήποτε τρόπο και σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εξεύρεση χρηματοδότησης για την εκτέλεση των προκηρυσσομένων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών από το Ελληνικό η αλλοδαπό δημόσιο αλλά και εκτελούμενων και από ιδιωτικούς φορείς. 16. Η εγγύηση ή εντολή για έκδοση εγγυητικών επιστολών, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους συνεργάζεται και οι οποίες είναι απαραίτητες, πάντοτε στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας και υπό τον περιορισμό του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.»


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
10410000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ Δευτερεύουσα
13101000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΙΟΛΙΠΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΛΑΝΟΛΙΝΗΣ) Δευτερεύουσα
16100000 ΠΡΙΟΝΙΣΜΑ, ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ Δευτερεύουσα
16230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
19100000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) Δευτερεύουσα
19209000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Δευτερεύουσα
20110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
20140000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
20592000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ· ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
20595900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
22230000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
23200000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
23310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
23320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΗ ΓΗ Δευτερεύουσα
23510000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Δευτερεύουσα
23520000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ Δευτερεύουσα
23610000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δευτερεύουσα
23620000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΨΟ Δευτερεύουσα
23630000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
23640000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
23650000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Δευτερεύουσα
23690000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΓΥΨΟ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Δευτερεύουσα
23700000 ΚΟΠΗ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΘΩΝ Δευτερεύουσα
23990000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
24200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ, ΚΟΙΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
25120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Δευτερεύουσα
25210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
25290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΤΕΠΟΖΙΤΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
25300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
25502000 ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
25610000 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
25620000 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ Δευτερεύουσα
25910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
25990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
26110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
26200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
26300000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
26510000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
26600000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
27110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
27120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
27310000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
27320000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
27330000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
27400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
27521400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
27900000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
28110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Δευτερεύουσα
28150000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΒΕΩΝ, ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
28210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
28220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
28250000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
28290000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
28910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Δευτερεύουσα
28920000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
29200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ· ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
30200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΜΑΞΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
30400000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ Δευτερεύουσα
33111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33130000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33140000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
33170000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
33190000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35120000 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35130000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35140000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35210000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35220000 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
35230000 ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
35300000 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38120000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38310000 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
38320000 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
41100000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43130000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43210000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43220000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
43290000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43390000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43910000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45190000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46120000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46130000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46140000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46180000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46190000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46520000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46620000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46630000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46710000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46720000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46740000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46750000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46760000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46770000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46900000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
49500000 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
52210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Δευτερεύουσα
52240000 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
55100000 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
61100000 ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61200000 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61300000 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
61900000 ΑΛΛΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63120000 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
68100000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68310000 ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68320000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70210000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71200000 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
72110000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
72190000 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Δευτερεύουσα
74100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δευτερεύουσα
74900000 ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
77110000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77120000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Δευτερεύουσα
77320000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
77330000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) Δευτερεύουσα
77390000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
78100000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
78200000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
78300000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
80200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
8110000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Δευτερεύουσα
8120000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81220000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
85600000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
8910000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
8920000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
8930000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ Δευτερεύουσα
8990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
93110000 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
95120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
95210000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
95220000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ Δευτερεύουσα
9900000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση