INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΟΛΩΝΟΣ 74 , ΑΘΗΝΑ, 10680

INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΣΟΛΩΝΟΣ 74 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 095662877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2314001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-04-1995
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-10-1996
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INTRAWAY ΕΠΕ
INTRAWAY LTD
INTRAWAY EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΟΛΩΝΟΣ 74
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Η ανάληψη, διεξαγωγή, διενέργεια, εκπόνηση, ετοιμασία, εξασφάλιση ή παροχή των ακόλουθων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή οιωνδήποτε από αυτές : Ερευνών και μελετών αγοράς και ειδικότερα αλλά χωρίς επηρεασμό αυτής της γενικότητας, ερευνών και μελετών εν σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες οποιοσδήποτε φύσεως. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μελέτες κοινωνικού περιεχομένου χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία και μεθοδολογίες. Ειδικότερα χρησιμοποιούνται συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών όπως:έρευνες door-to-door, έρευνες σημείων, τηλεφωνικές έρευνες με CATI, ομαδικές συζητήσεις, ατομικές συνεντεύξεις σε βάθος, παρατηρήσεις, μελέτες περίπτωσης - case studies, ανάλυση περιεχομένου, μελέτη έρευνες διαδικτύου, έρευνες mystery shopping, συλλογή και ανάλυση δευτερογενών στοιχείων - desk research, τεχνικές επιλογές στατιστικού δείγματος, κλπ Ερευνών σε σταθερό δείγμα καταναλωτών (consumer panel) και επιμέτρησης ακροαματικότητας μέσων μαζικής επικοινωνίας (audience measurement). Κοινωνιολογικών ή άλλων παρομοίων ή συναφών ερευνών περιλαμβανομένων δημοσκοπήσεων της κοινής γνώμης, των μετρήσεων media ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής επί οποIουδήποτε θέματος. Κοινωνικοοικονομικών ερευνών, μελετών ισότητας φύλων, προγραμματισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού, μεταφορών, επικοινωνιών ή άλλων θεμάτων και υπηρεσιών. Η συλλογή, μελέτη, ανάλυση, επεξεργασία, ταξινόμηση, αξιολόγηση και διάθεση πληροφοριών, στατιστικών ή άλλων στοιχείων ή δεδομένων αναφορικά προς οποιοσδήποτε θέμα, αγαθά, υπηρεσίες, επιχείρηση ή δραστηριότητα. Υπηρεσίες σχεδιασμού, τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης και αξιολόγησης για την αποτελεσματική υλοποίηση πολυετών αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις για την αξιοποίηση της Εθνικής και Κοινοτικής πολιτικής, για την χρηματοδότηση των επενδύσεών τους και την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στις οποίες περιλαμβάνονται υπηρεσίες για την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη γεωγραφικών περιοχών, βιομηχανικών κλάδων ή επιχειρηματικών ομίλων, εκπόνηση σχεδίων και επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων ανηκόντων στο Δημόσιο σε ΝΠΔΔ και σε ιδιωτικούς οργανισμούς, κλπ. Υπηρεσίες πάσης φύσεως λογιστικής, μηχανογραφικής και διοικητικής υποστήριξης. Νομικές συμβουλές σε νομικά και φυσικά πρόσωπα από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, σε οργανισμούς με μη κερδοσκοπικό σκοπό, σε πολυεθνικές εταιρείες σε όλες τις σφαίρες της νομικής. Μεταφραστικές υπηρεσίες από και προς τις περισσότερες Ευρωπαϊκές, Ασιατικές και Αραβικές γλώσσες. Μελέτες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Οικονομική Εκτίμηση Σεναρίων Πολιτικής Προστασίας και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος. Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Έργων σύμφωνα με τις Αρχές Περιβαλλοντικής Προστασίας. Μελέτες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε μεμονωμένες επιχειρήσεις περιφερειακές ή κλαδικές ενώσεις και σε Εθνικές ή Κοινοτικές Δημόσιες αρχές. Μελέτες Οικονομικές και τεχνικές εν σχέση με την ίδρυση, διεύθυνση, διαχείριση, βελτίωση ή επέκταση εμπορικών, βιομηχανικών, γεωργικών, τουριστικών ή άλλων επιχειρήσεων ή οργανισμών, Μελέτες και έρευνες ως προς τις δυνατότητες εισαγωγής, εξαγωγής, προωθήσεως ή διαθέσεως αγαθών και υπηρεσιών, Μελέτες Τοπικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης, Μελέτες Σκοπιμότητας, Μελέτες Περιφερειακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης, Οργάνωση και Εκτέλεση Επαγγελματικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Σχεδίαση και Υλοποίηση Πιλοτικών Έργων που Στοχεύουν στην Ανάπτυξη των Περιφερειών, Στρατηγική Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Εγχώριο και Διεθνές. Στρατηγική Ανάλυση, μελέτη ανταγωνισμού και προσδιορισμό επενδυτικών ευκαιριών για την ανάπτυξη, επέκταση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπηρεσίες ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ σε μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες και αρχαιολογικούς χώρους, δημιουργίας ψηφιακών οδηγιών, συμβουλευτικής για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής για τον πολιτιστικό τουρισμό, αρχαιολογικές και ιστορικές υπηρεσίες, ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας του πολιτισμού. Υπηρεσίες Τεχνολογικών λύσεων ΕΞ ΆΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ βασισμένες σε πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με τον απαιτούμενο σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και webinars. Υπηρεσίες ΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ οι οποίες περιλαμβάνουν: Συμβουλευτική στρατηγική: καθορισμό αναγκών, σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, νέου προϊόντος-υπηρεσίας. Δημιουργική στρατηγική Παραγωγή Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών σποτ, καταχωρήσεις, web campaigns. Στρατηγική μέσων: διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής προσέγγισης του κοινού-στόχου μέσω των Μ.Μ.Ε. με την δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μέσου. Σχεδίαση & ανάπτυξη ιστοσελίδων (website design & development): Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, διαφημιστικές διαδικτυακές εκστρατείες internet marketing, αξιολόγηση ιστοσελίδων. Προώθηση ιστοσελίδων μέσω των μηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing) και Αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων (Social Media Marketing) όπως facebook, twitter, google + κ.ά., ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία buzz γύρω από το brand, ανάπτυξη του Usability & User Friendliness του website. Διοργάνωση εγκαινίων, εκθέσεων, ημερίδων, συνεδρίων, διαγωνισμών και events που συμβάλλουν καταλυτικά στην ισχυροποίηση των διαφημιζόμενων προϊόντων και τονώνουν κάθε εταιρική ταυτότητα. Επίσης, οι συμπαραγωγές σημαντικών παραστάσεων με πολιτιστικούς φορείς, καθώς και η μετάκληση δημοφιλών συγκροτημάτων. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και διανομή πνευματικών δικαιωμάτων και προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Οι έντεχνες και καλλιτεχνικές παραγωγές ήχου εικόνας και εντύπου. Η παροχή τεχνογνωσίας αυτοπροβολής και προσαρμοσμένης ατομικής συμπεριφοράς καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων σχέσεων εν γένει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η ανάληψη και διεξαγωγή δειγματοδιανομών και οποιωνδήποτε παρομοίων ή συναφών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, όπως διανομή εκπαιδευτικού υλικού για την υποβοήθηση του μάρκετινγκ προϊόντων ή υπηρεσιών πελατών της εταιρείας. Δραστηριότητες ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ οι οποίες περιλαμβάνουν Πολύπτυχα, Εγχειρίδια, Ενημερωτικά Δελτία και Οπτικοακουστικά Μέσα. Σημειώνεται ότι η εκδοτική δραστηριότητα της εταιρείας ΔΕΝ αφορά την έκδοση εφημερίδων και περιοδικών με πολιτικό ή οικονομικό περιεχόμενο. Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επαγγελματικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Οργάνωση και υλοποίηση Ενδοεπιχειρησιακών Σεμιναρίων, Μελέτες Αγοράς Εργασίας, Διοργανώσεις Ενημέρωσης (Σεμινάρια, Συνέδρια, Εκθέσεις, Ημερίδες). Υπηρεσίες Call Center. Υπηρεσίες Διάθεσης Προσωπικού (Outsourcing) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη εργασιών σε θέματα επιχειρησιακών λειτουργιών, πληροφορικής και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, ολοκλήρωσης, υποστήριξης και διαχείρισης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) που περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Εμπορία και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού (hardware & software) και καινοτόμων λύσεων πληροφορικής και τηλεματικής στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά ή άλλων συναφών συστημάτων που προκύπτουν από την δραστηριότητα της Εταιρείας. Η συντήρηση και επισκευή του ως άνω αναφερόμενου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού. Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσίες Συγκέντρωσης και Διάθεσης Εγγράφων Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Η επεξεργασία, προετοιμασία, διασύνδεση και τήρηση βάσεων δεδομένων. Υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων και διασύνδεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης. Η κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ΕΛΕΓΧΟΥ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η τοποθέτηση και συντήρηση αυτών. Η εκπόνηση μελετών για συστήματα ελέγχου και παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ελέγχου και ασφάλειας. Η εμπορία συστημάτων και υπηρεσιών ελέγχου και ασφάλειας. Η παραγωγή και η διάθεση με κέρδος στην Ελληνική και Διεθνή αγορά συστημάτων και αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας για μεγάλες βιομηχανικές και λοιπές επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και κάθε συναφής εργασίας και δραστηριότητας που είναι αναγκαία ή υποβοηθεί στην εγκατάσταση τοποθέτηση των πιο πάνω συστημάτων και την θέση τους σε λειτουργία. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων μεταξύ των οποίων και η εκπόνηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών με εφαρμογή στον παραπάνω τομέα, καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπολογιστών για βιομηχανική χρήση. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα συστημάτων εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού και τηλεματικής- πληροφορικής. Η διαχείριση έργων πάσης φύσεως (project management). Η βιοτεχνική παραγωγή συσκευών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αναγκαίων για την συμπλήρωση ή αντικατάσταση όμοιων των πιο πάνω συστημάτων. Η συντήρηση και επισκευή αυτών των συστημάτων και γενικά η εκμετάλλευση τους με κάθε τρόπο. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η παραγωγή, η εμπορία και διάθεση λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεματικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, η εγγραφή τους, η εμπορία και η διακίνηση σε οποιαδήποτε μορφή οπτικού ή μαγνητικού μέσου. Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών εταιρειών του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας. Η παροχή πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του εσωτερικού και εξωτερικού και η παροχή παντός είδους υπηρεσιών σε θέματα μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, τηλεματικής και νέων τεχνολογιών. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύναται: Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή οποιοδήποτε άλλο τύπο, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών και να συγχωνεύεται με αυτές. Να αναλαμβάνει προμήθειες για το Δημόσιο, να συμμετέχει σε δημοπρασίες που διενεργεί το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ή ιδιώτες και γενικά κάθε είδους συναφής δραστηριότητα ή πράξη, που υποβοηθεί τον σκοπό της εταιρείας. Να αγοράζει ή κατ’ άλλο τρόπο διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο και ιδιαίτερα σε προγράμματα έρευνας και μεταφοράς τεχνολογίας. Να μετέρχεται οποιαδήποτε ενέργεια και πράξη, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε ως πράκτορας, μεσίτης, εργολάβος ή κατ' άλλο τρόπο, είτε μόνη, είτε μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και γενικώς να επιδεικνύει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, πρόσφορη ή κατάλληλη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφόσον επιτρέπεται από τον Νόμο. Να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιρειών στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
58290000 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
46691500 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
58111900 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58113000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΩΝ (ON LINE) ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
58114100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58114200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58133100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58133200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58143100 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΝΤΥΠΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58143200 ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Δευτερεύουσα
58190000 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
58192100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Δευτερεύουσα
58192900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
58291100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291300 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58291400 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58292900 ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Δευτερεύουσα
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58293100 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58293200 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
58294000 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ (ON LINE) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
58295000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62012100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
62031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
62092000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
70221502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221503 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ, ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221504 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70221506 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221507 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
70221509 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ (LOGISTIC) Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
72191200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΠΑΝΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
73111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Δευτερεύουσα
73111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
73111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΦΙΣΩΝ Δευτερεύουσα
73111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
73111300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
73111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121100 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ, ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73121200 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73121300 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121400 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
73121900 ΑΛΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73122000 ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ AD HOC ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Δευτερεύουσα
73201900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δευτερεύουσα
73201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
73201902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73201903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85411100 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411300 ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ON LINE) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
85601002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση