ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική Τεχνική Εταιρία

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 11 , ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15235

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική Τεχνική Εταιρία


ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 11 , ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094221910
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 405101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-1988
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-01-1988
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 11
  Πόλη:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1. Εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων, αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων. Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων. Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή παντός είδους ανταλλακτικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων και πρώτων υλών, κύρια των χρησιμοποιουμένων για την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 2. Η ίδρυση και εκμετάλλευση βιομηχανιών κατασκευής, συναρμολόγησης και συντήρησης μηχανημάτων και αυτοκινήτων και κύρια των χρησιμοποιουμένων στη κατασκευή τεχνικών έργων πάσης φύσεως, μεταφορικών μέσων και βιομηχανικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. 3. Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή πάσης φύσεως ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων και εξαρτημάτων αυτών. 4. Η ανέγερση, αγορά και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, motels, camping και οποιασδήποτε φύσεως τουριστικών εγκαταστάσεων. 5. Η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων γενικού τουρισμού και η απόκτηση ιδίων μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτών. 6. Η αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εξωτερικού για είδη που εντάσσονται και χρησιμοποιούνται στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και η εισαγωγή τους για εμπορία. 7. Η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση τίτλων σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες και ιδρυθησόμενες, ημεδαπές και αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή σχετικούς με τους πιό πάνω σκοπούς. 8. Όλες τις πίο πάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί, είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια και ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία). 9. Η παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας σε δανειστές θυγατρικών ή συγγενών Εταιρειών, υπέρ των οποίων η Εταιρεία παρέσχε την εγγύηση της εφόσον η χρηματοδότηση αυτών για την οποία εγγυήθηκε προάγει την μετ΄αυτών εμπορική και επιχειρηματική συνεργασία και συνεπάγεται το αμοιβαίο οικονομικό όφελος. 10. Η ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών. 11. Η ναυπήγηση βυθοκόρων πλοίων – φάρων, πλωτών γερανών, γεφυρών και άλλων σκαφών. 12. Η ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής. 13. Η ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, πλωτών δεξαμενών, στεγανών κιβωτίων, προσδετήρων πλοίων, σημαντήρων, πλωτών υφαλοδεικτών, πλωτών γεφύρων, οχημάτων και πεζών). 14. Υπηρεσίες μετατροπής, συντήρησης και ανακατασκευής πλοίων, πλωτών εξεδρών, γεφυρών και γενικά πλωτών κατασκευών. 15. Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών. 16. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών. 17. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης ηλεκτρικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πλωτών κατασκευών και πλωτών γεφυρών. 18. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λεμβών, μηχανών θαλάσσης και πλωτών γεφυρών. 19. Υπηρεσίες καθαρισμού και χρωματισμού πλοίων και πλωτών κατασκευών (γεφυρών,δεξαμενών). 20. Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και πλωτών κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού τους. 21. Υπηρεσίες υποβρυχίων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων και πλωτών κατασκευών. 22. Υπηρεσίες ρυμούλκισης και ώθησης σε θαλάσσια και σε παράκτια ύδατα. 23. Υπηρεσίες θαλάσσιας ρυμούλκησης και ώθησης με πλοία ιδιοκτησίας τρίτων. 24. Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πάσης φύσεως γεφυρών. 25. Κατασκευαστικές εργασίες γιά μείωση κυκλοφοριακού θορύβου. 26. Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών, σήμανσης κλπ. οδών. 27. Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατόδρομων κλπ. 28. Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπογείων σιδηροδρόμων. 29. Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους. 30. Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών. 31. Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας για σιδηροδρομικές γραμμές. 32. Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών. 33. Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων. 34. Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες. 35. Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών. 36. Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών. 37. Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων), κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων. 38. Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων. 39. Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών. 40. Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος). 41. Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων. 42. Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 43. Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών. 44. Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών. 45. Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 46. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα. 47. Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών. 48. Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών. 49. Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 50. Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφρακτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές. 51. Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές. 52. Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης). 53. Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχανθρώπους ή με άλλες μεθόδους. 54. Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα. 55. Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.. 56. Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα. 57. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού. 58. Εργασίες κατεδάφισης. 59. Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων. 60. Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών. 61. Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις. 62. Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών. 63. Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών. 64. Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού. 65. Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία). 66. Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταερίου και φυσικού αερίου. 67. Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό. 68. Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβητών και αεραγωγών. 69. Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή μη). 70. Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στεγάστρων, θερμοκηπίων κλπ. 71. Εργασίες έμπηξης πασάλων, εργασίες θεμελιώσεων. 72. Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων. 73. Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια. 74. Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών. 75. Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισινών). 76. Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού. 77. Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα. 78. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. 79. Υπηρεσίες συλλογής μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων δημοτικών απορριμμάτων. 80. Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. 81. Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων με διάθεση κάδων. 82. Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση. 83. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων. 84. Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών εκτός των λεβητών κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες. 85. Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς αργού πετρελαίου με δεξαμενόπλοια. 86. Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην. 87. Αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικών. 88. Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης. 89. Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα. 90. Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών για αποσυναρμολόγηση. 91. Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων. 92. Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι. 93. Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισωστρών (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ. 94. Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ. 95. Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων. 96. Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων. 97. Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα. 98. Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων. 99. Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικινδύνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.. 100. Υπηρεσίες συλλογής επικινδύνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου. 101. Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων. 102. Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων. 103. Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων. 104. Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων αποβλήτων. 105. Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων. 106. Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων. 107. Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων. 108. Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολλειμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχίων (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών. 109. Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων. 110. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα. 111. Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση. 112. Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης. 113. Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης. 114. Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης. 115. Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης. 116. Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη. 117. Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα οχήματα. 118. Υπηρεσίες μεταφοράς σε εσωτερικές υδάτινες οδούς εμπορευματοκιβωτίων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 119. Υπηρεσίες ρυμούλκισης και ώθησης σε εσωτερικά ύδατα. 120. Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων. 121. Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού. 122. Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ.). 123. Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστασίων, πλοίων κ.λ.π.). 124. Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κ.λ.π.). 125. Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων. 126. Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού. 127. Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. 128. Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων. 129. Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων. 130. Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων. 131. Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες. 132. Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπογείων υδάτων. 133. Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων. 134. Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών. 135. Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα. 136. Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων. 137. Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου κτιρίων. 138. Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης από βουλκανισμένο ελαστικό. 139. Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με την μόλυνση. 140. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα. 141. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα. 142. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα. 143. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων. 144. Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων). 145. Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων. 146. Χονδρικό εμπόριο βομβών, βλημάτων και παρόμοιων φυσιγγιών, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και των μερών τους. 147. Χονδρικό εμπόριο περιστρόφων, πιστολιών, άλλων πυροβόλων, παρομοίων συστημάτων και άλλων όπλων (εκτός αυτών για κυνήγι ή αθλητισμό). 148. Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα και τα μέρη τους στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάπες φυσιγγίων. 149. Χονδρικό εμπόριο αλεξίσφαιρων στολών. 150. Χονδρικό εμπόριο αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων, καθώς και εξαρτημάτων τους. 151. Χονδρικό εμπόριο πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, πιστόλια, ξίφη και παρόμοια όπλα. 152. Χονδρικό εμπόριο σωσιβίων-ανταλλακτικά σωσιβίων-σωστικά είδη-πλευστικές συσκευές-εξοπλισμός & εξαρτήματα σκαφών-σκάφη. 153. Χονδρικό εμπόριο αλεξίπτωτων στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογώνιου σχήματος πτώσεων από πλαγιά και rotochutes. Τα μέρη και τα εξαρτήματα τους. 154. Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης, συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού. 155. Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης. 156. Όπλα πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους. 157. Χιχ-όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματα τους. 158. Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και όλμοι) 159. Εκτοξευτές πυραύλων, φλογοβόλα, εκτοξευτές βομβίδων, εκτοξευτές τορπίλων και παρόμιοι εκτοξευτές. 160. Περίστροφα, πιστόλια αλλά και εκείνα των κλάσεων 9303 ή 9304. 161. Περίστροφα – πιστόλια. 162. Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 μέχρι 9304. 163. Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο πεπιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα με εξαίρεση εκείνα της κλ΄σαης 9307. 164. Άλλα όπλα. 165. Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της κλάσης 9301. 166. Πολεμικά όπλα. 167. Πολεμική εξάρτηση & ενδυμασία με τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα τους (κράνη, μπότες, γάντια, γυαλιά, στολές κλπ.). 168. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού. 169. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων. 170. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στη πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών. 171. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στη πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 172. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στη πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων. 173. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων. 174. Χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικ΄ψν σκευασμάτων. 175. Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων. 176. Χονδρικό εμπόριο υγειονομικών ή νοσοκομειακών ειδών απο χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης. 177. Χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιάς χρήσης εκτός από είδη ένδυσης. 178. Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα) από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού. 179. Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλώσιμων υλικών. 180. Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών. 181. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης. 182. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης. 183. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης. 184. Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης. 185. Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 186. Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού. 187. Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών. 188. Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. 189. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. 190. Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες πλαστικοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών. 191. Υπηρεσίες πλαστικοποίησης ταυτοτήτων. 192. Χονδρικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες, επαγγελματικής χρήσης. 193. Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελματική χρήση. 194. Χονδρικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες ταινίες σε επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α. 195. Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις. 196. Χονδρικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις. 197. Χονδρικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm. 198. Χονδρικό εμπόριο πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά. 199. Χονδρικό εμπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές. 200. Χονδρικό εμπόριο ακρυλικών πολυμερών σε πρωτογενείς μορφές. 201. Χονδρικό εμπόριο άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και πολυουρεθανών σε πρωτογενείς μορφές. 202. Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές π.δ.κ.α. 203. Χονδρικό εμπόριο πολυαιθέρων και πολυεστέρων, πολυανθρακικών αλάτων, αλκυδικών και εποξειδικών ρητινών. 204. Χονδρικό εμπόριο πολυαμίδιων σε πρωτογενείς μορφές. 205. Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του αιθυλένιου σε πρωτογενείς μορφές. 206. Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινύλιου σε πρωτογενείς μορφές. 207. Χονδρικό εμπόριο πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών σε πρωτογενείς μορφές. 208. Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού. 209. Χονδρικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών. 210. Χονδρικό εμπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, πλάτους > 36 cm. 211. Χονδρικό εμπόριο χονδρού χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες. 212. Χονδρικό εμπόριο ψυκτικών θαλάμων και παρόμοιων ειδών. 213. Χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού. 214. Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων. 215. Χονδρικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινών σημάτων, πινακίδων και παρόμοιων ειδών. 216. Χονδρικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων. 217. Χονδρικό εμπόριο προβολέων και σποτ. 218. Χονδρικό εμπόριο φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων που λειτουργούν με ξηρές στήλες, συσσωρευτές, δυναμοηλεκτρομαγνητικές συσκευές. 219. Χονδρικό εμπόριο φωτιστικών σκηνής, φωτιστικών δρόμου, άλλων φωτιστικών 220. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μονωτήρων, μονωτικών εξαρτημάτων για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό, αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων. 221. Χονδρικό εμπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 222. Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων σωληνών ή αγωγών από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α. 223. Χονδρικό επόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (Hollow profiles), από χυτοσίδηρο. 224. Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό. 225. Χονδρικό εμπόριο αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού. 226. Χονδρικό εμπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών. 227. Χονδρικό εμπόριο άλλων σωλήνων, μη μεταλλικών. 228. Χονδρικό εμπόριο δικλείδων ελέγχου λειτουργίας, δικλείδων εισόδου, σφαιρικών και άλλων δικλείδων. 229. Χονδρικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων. 230. Χονδρικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης. 231. Χονδρικό εμπόριο σύρματος, ραβδών, σωλήνων, πλακών, ηλεκτροδίων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (Flux). 232. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροδίων άνθρακα και άλλων ειδών από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για ηλεκτρολογική χρήση. 233. Xoνδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλων 234. Xονδρικό εμπόριο πλακών και πινάκων, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων, μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρομοίων ταινιών, ταμπόν μελάνης. 235. Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου. 236. Χονδρικό εμπόριο – μετά από εισαγωγή – επίπλων και μικροεπίπλων, για γραφεία. 237. Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία. 238. Χονδρικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία. 239. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων για γραφεία και καταστήματα. 240. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου. 241. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων. 242. Χονδρικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών. 243. Χονδρικό εμπόριο αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών π.δ.κ.α. 244. Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας) Όλες τις πιό πάνω δραστηριότητες η Εταιρεία μπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια και ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε με σύμπραξη με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Κύρια
22299102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33122900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33203900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
33204200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33206000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
36002002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Δευτερεύουσα
42211100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42211200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42212100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
42212402 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42221100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42222200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42912002 ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΔΥΤΕΣ, ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
42991900 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42992200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ Δευτερεύουσα
42992901 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
43111000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
43121101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43131000 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43131001 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ Δευτερεύουσα
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
43221103 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
43321007 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43995001 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
43995002 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑ Δευτερεύουσα
43997000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
45200000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46151102 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46181100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46181103 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46181104 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46181105 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46181108 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΩΝ ΣΤΟΛΩΝ Δευτερεύουσα
46431206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46461000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461110 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46461113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ, ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Η ΡΟΛΑ ΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46461118 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
46461207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΑ) ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46461212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΤ Δευτερεύουσα
46471210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΞΗΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ, ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ, ΔΥΝΑΜΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
46471213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46492320 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΑΜΠΟΝ ΜΕΛΑΝΗΣ Δευτερεύουσα
46492324 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΑΠΟ ΠΙΛΗΜΑ (ΤΣΟΧΑ) Η ΑΛΛΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΛΥΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥΜΕΝΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΑ) ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΟΠΤΩΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46493327 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΧΙΤΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΣΙΒΙΩΝ Δευτερεύουσα
46521107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46621200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
46631001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Δευτερεύουσα
46631005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΤΥΑΡΙΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
46631006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΤΥΟΦΟΡΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
46631008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΠΙΔΩΝ ΓΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Η ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ Δευτερεύουσα
46631014 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46650000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46651004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
46651005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
46651007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
46660000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΡΑΒΔΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Η ΜΕ ΠΥΡΗΝΑ ΑΠΟ ΣΥΛΛΙΠΑΣΜΑ (FLUX) Δευτερεύουσα
46691522 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691531 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΦΙΤΗ Η ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46691602 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΜΒΩΝ, ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) Δευτερεύουσα
46691605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ, ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΞΙΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΠΛΑ Δευτερεύουσα
46691924 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691925 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691939 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46691984 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ), ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46692016 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46721315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46721335 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Δευτερεύουσα
46741113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΩΝ Δευτερεύουσα
46741207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΑΝΟΥΛΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ, ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΜΠΙΝΤΕΔΕΣ, ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ, ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Η ΑΓΩΓΩΝ, ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Δευτερεύουσα
46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
46761104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
46761124 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΟΝΔΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ Η ΑΛΛΟΥΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΟΛΙΝΗ Η ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
46761202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ, ΛΙΠΑΡΟΥ (ΑΠΛΥΤΟΥ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ Δευτερεύουσα
46761300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΜΙΝΟΡΗΤΙΝΩΝ, ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46761306 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ, ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΥΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
46761307 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761308 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΟΛΕΦΙΝΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46761901 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΝΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46761903 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46761906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ Δευτερεύουσα
46761907 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ Δευτερεύουσα
46761908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46761910 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΛΩΡΙΔΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ, ΤΑΙΝΙΩΝ, ΣΕ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΛΑΤΟΥΣ >= 20 CM Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
84251100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Δευτερεύουσα
95291907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση